20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

39 badań z zastosowaniem naszych olejów dowiodło, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Badania naukowe - 13

Bezpieczeństwa, skuteczności i efektów jakie otrzymuje człowiek w wyniku stosowania preparatów produkowanych przez MARINEX, dowiodło 40 badań naukowych, w tym 13 badań klinicznych (badania przeprowadzone u ludzi), które są najwyższą gwarancją skuteczności.

BioMarine®, NucleVital®Q10COMPLEX, BioCardine®Omega-3, La®Squalana są stale poddawane nowym badaniom klinicznym. Odkrywają one nowe możliwości zastosowania preparatów, ich skutecznośc i bezpieczeństwo. Zamieszczamy na tej stronie prace naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i prezentowane na konferencjach medycznych w Polsce. Udowadniają one strategiczną pozycję naturalnych suplementów diety firmy MARINEX w codziennej profilaktyce zdrowotnej i wspomaganiu walki z chorobami..

Ponad 50% redukcję nasilenia objawów schizofrenii uzyskało o 70% więcej pacjentów przyjmujących BioCardine®Omega-3 z lekami niż same leki.

13

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Badanie kliniczne (RCT) oceniało skuteczność 6-miesięcznej interwencji z użyciem konkretnej kompozycji WKT n-3 (4 kapsułki BioCardine®Omega-3) jako terapii uzupełniającej leczenie lekami przeciwpsychotycznymi w grupie pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii. Jest to pierwsze na świecie takiego typu badanie przeprowadzone u ludzi.

W szczególności wykazano, że w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii powyższa interwencja żywieniowa prowadzi do zmniejszenia objawów schizofrenii ocenianych jako: istotne zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i jej podskali psychopatologii ogólnej, istotna redukcji nasilenia objawów depresyjnych mierzonych za pomocą skali CDSS, istotna poprawa funkcjonowania pacjentów mierzonej za pomocą skali GAF, istotna redukcja nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali CGI.

Wraz z istotną poprawą parametrów klinicznych, u pacjentów z grupy badanej wzrastała grubość kory mózgowej w polach Brodmanna 7 i 19 (o 2%), które są obszarami odpowiedzialnymi za rozwój symptomatologii schizofrenii. u chorych z grupy placebo, stosujących wyłączenie terapię farmakologiczną, grubość kory w tych rejonach mózgu zmalała o ponad 7%.

W kolejnych eksperymentach wykazano, że suplementacja WKT omega-3 obniża poziom uszkodzeń oksydacyjnych o 123% względem grupy placebo oraz zwiększa skuteczność obrony antyoksydacyjnej (o 50%). Udowodniono również, że podjęta interwencja żywieniowa prowadzi do zwiększenia poziomu telomerazy, odpowiedzialnej za odbudowywanie telomerów (o 83% w grupie badanej względem grupy placebo). Uważa się, że ubytek długości telomerów i obniżona aktywność telomerazy mogą się przyczynić do rozwoju schizofrenii.

Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Magdalena Kotlicka-Antczak, Elżbieta Trafalska, Agnieszka Pawełczyk, „A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia”, Journal of Psychiatric Research 73 (2016) 34-44.

Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Elżbieta Trafalska, Janusz Szemraj, Agnieszka Pawełczyk, „Oxidative stress reduction related to the efficacy of n-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized trial”, Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 121 (2017) 7-13.

Tomasz Pawełczyk, Marta Grancow-Grabka, Elżbieta Trafalska, Janusz Szemraj, Natalia Żurner, Agnieszka Pawełczyk, „Telomerase level increase is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial”, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 83 (2017) 142-148.

Tomasz Pawełczyk, Ewa Piątkowska-Janko, Piotr Bogorodzki, Piotr Gębski, Marta Grancow-Grabka, Elżbieta Trafalska, Natalia Żurner, Agnieszka Pawełczyk, „Omega-3 fatty acid supplementation may prevent loss of gray matter thickness in the left parieto-occipital cortex in first episode schizophrenia: a secondary outcome analysis of the OFFER randomized controlled study”, Schizophrenia Research (2017) pii: S0920-9964(17)30621-7.

19% spowolnienie procesów starzenia się organizmu w wyniku stosowania NucleVital®Q10COMPLEX.

12

Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePodsumowanie badania: W trwającym 3 miesiące badaniu klinicznym wykazano, że codzienne stosowanie 6 kapsułek preparatu NucleVital®Q10COMPLEX opóźnia znacząco procesy starzenia u kobiet w wieku 35+. Wykazano m.in. wzrost aktywności tzw. genów młodości SIRT-1 o 15% i SIRT-2 o 17% oraz wzrost aktywności enzymów chroniących telomery DNA  przed skracaniem o 31%. Udowodniono także, że dzięki przyjmowaniu NucleVital®Q10COMPLEX organizm zwiększa poziom ochrony komórek przed działaniem wolnych rodników tlenowych m.in. dzięki wzrostowi aktywności enzymów zmiatających takich jak dysmutaza ponadtlenkowa SOD o 19% i podniesieniu pojemności antyoksydacyjnej osocza o 36%.

dr Aneta Balcerczyk, dr Agnieszka Gajewska, dr Ewa Macierzyńska-Piotrowska, dr n. med. Tomasz Pawełczyk, prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, dr hab. prof. nadzw. Janusz Szemraj. Molecules 2014, 19(9), 14794-14808. Department of Molecular Biophysics, University of Lodz, Poland.Department of Affective and Psychotic Disorders, Medical University of Lodz,Poland. Department of Medical Biochemistry, Medical University in Lodz, Poland

Tylko biologiczna forma olejów rybich (BioCardine®Omega-3) może zostać przez organizm wykorzystana do poprawy w zakresie funkcjonowania serca i układu krążenia.

11

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Badanie przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Gentofte w Kopenhadze (Dania). Wzięło w nim udział 120 pacjentów ze średnim poziomem trójglicerydów wynoszącym 260 mg/dl (prawidłowy poziom nie powinien przekraczać 160 mg/dl). Pacjentów podzielono na 3 grupy.

Pierwsza przyjmowała wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WWKT) omega-3 w postaci trójglicerydów. Jest to forma biologiczna, naturalnie występująca w organizmie człowieka. Cztery kapsułki dziennie dostarczały 2,9 g WWKT omega-3.

Druga stosowała WWKT omega-3 w postaci estrów etylowych. Powstają z trójglicerydów na drodze chemicznego przekształcenia – jest to forma o mniejszej zgodności biologicznej z organizmem człowieka. Cztery kapsułki dziennie dostarczały 3,3 g WWKT omega-3.

Trzecia grupa otrzymywała placebo – 4,6 g oliwy z oliwek dziennie.

Pacjenci z wszystkich grup przyjmowali leki obniżające poziom cholesterolu (statyny, ezetymib) oraz leki przeciwnadciśnieniowe. Analizowano parametry związane z regulacją lipidogramu, indeks omega-3 oraz pracę serca.

Wartości analizowanych parametrów były wyraźnie lepsze w grupie stosującej oleje rybie w postaci biologicznej. Organizm wykorzystywał tę postać naturalną (trójglicerydy) efektywniej niż ich chemiczne odpowiedniki (estry etylowe), mimo że estry dostarczane były w większej dawce. Wynika to z faktu, że tylko WWKT w postaci trójglicerydów są zgodne z genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem organizmu człowieka i w pełni pasują do uruchamianych przez niego procesów obronno-regeneracyjnych, czego nie można powiedzieć o sztucznych WWKT w postaci estrów etylowych.

Hedengran A., Szecsi P.B., Dyerberg J., Harris W.S., Stender S., n-3 PUFA esterified to glycerol or as ethyl esters reduce non-fasting plasma triacylglycerol in subjects with hypertriglyceridemia: a randomized trial, Lipids 2015, 50(2): 165–175.

  Istotna redukcja parametrów lipidowych oraz trend do zmniejszenia się ilości incydentów wieńcowych w tym rewaskularyzacji w grupie przyjmującej żywność medyczną BioMarine® i BioCardine®Omega-3.

  10

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Badanie to udowodniło, że nawet podczas stosowania terapii leczniczych u ludzi nie można zapominać o właściwym odżywianiu. Badanie potwierdziło skuteczność działania preparatów BioMarine® i BioCardine®Omega-3 w ochronie organizmu człowieka.

  Stosując profilaktycznie 2 kapsułki BioMarine®1140 + 2 kapsułki BioCardine®Omega-3 dziennie w połączeniu z leczeniem standardowym przez 52 tygodnie w 31 osobowej grupie badanej (MCS) uzyskano spadek ponownych incydentów wieńcowych, spadek ponownych rewaskularyzacji. A co najważniejsze mniej zgonów niż w grupie kontrolnej (S) 46 osobowej.

  dr n. med. Waldemar Rogowski, II Klinika i Katedra Kardiologii UMed w Łodzi.

  30% spadek poziomu trójglicerydów i 42% spadek cholesterolu-LDL pod wpływem stosowania żywności medycznej BioCardine®Omega-3 i czerwonego ryżu.

  9

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosując 3,8 g EPA + DHA omega-3 dziennie (BioCardine®Omega-3 - 7 kapsułek) w połączeniu z ekstraktem z czerwonego ryżu przez 12 tygodni u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu (hipercholesterolemia), uzyskano spadek stężenia całkowitego cholesterolu (TC) o 32% i frakcji LDL-C o 42% oraz trójglicerydów o 30%. Osiągnięte efekty były znacznie lepsze niż u pacjentów z grupy kontrolnej stosującej 40 mg simvastatyny.

  lek. med. David J. Becker i współ. Mayo Clin Proc.July 2008;83(7):758-764

  Wzrost przeciw - bakteryjnej, - wirusowej, - nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

  8
   

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceReakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

  Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

  dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

  Bardzo znacząca poprawa parametrów klinicznych łuszczycy u 76% pacjentów.

  7

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Celem pracy była ocena wpływu preparatu BioMarine®570 na przebieg kliniczny łuszczycy. Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry o przewlekłym i nawrotowym charakterze. W pracy udowodniono, że organizm ludzki posiada bardzo duże właściwości regeneracyjne, ale tylko wtedy, gdy dostarczymy mu odpowiednich substancji strukturalnych. W tym przypadku były to skwalen i alkiloglicerole.

  Stosując 3x4 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 4 miesiące uzyskano poprawę parametrów klinicznych u 76 % pacjentów. Wszyscy pacjenci podkreślali polepszenie ogólnego stanu zdrowia m.in. normalizację ciśnienia tętniczego i ustąpienie świądu.

  dr. n. med. Artur Markowski, Pomorskie Centrum Medycyny Estetycznej.

  40% wzrost naturalnej odporności u zdrowych ludzi w zapobieganiu rozwojowi patogenów.

  6

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Aby skutecznie bronić się przed chorobami powinniśmy również odpowiednio odżywiać organizm, gdy jesteśmy zdrowi. Stosując odpowiednie substancje budulcowe i odżywcze, gdy nic nam nie dolega jesteśmy w stanie jeszcze bardziej wzmocnić nasz organizm przed atakami bakterii, wirusów i grzybów.

  Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 1 miesiąc stwierdzono, że preparat wspomaga odporność naturalną organizmu u ludzi zdrowych. Świadczyć to może o potencjalnie lepszej odpowiedzi organizmu w kontakcie z patogenami. Organizm znacznie szybciej reaguje na wniknięcie patogenów i nie dopuszcza do rozprzestrzenienia się infekcji.

  prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski, Głowacka Ewa, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, dr n. med. Przemysław Lewkowicz. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 105, 303.

  80% obniżenie procesów zapalnych i poważna poprawa zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

  5

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Autorzy podjęli się badania nad wpływem oleju z wątroby rekina tasmańskiego (preparat BioMarine®570) na odporność naturalną ludzi cierpiących na przewlekły gościec stawowy (rzs). Oceniano następujące parametry odporności naturalnej: stężenie składowych dopełniacza, wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) i aktywność komórek NK.
  Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 3 miesiące uzyskano zwiększenie aktywności komórek i innych elementów układu odpornościowego. Preparat w istotny sposób wpływa normalizująco na poprawę stanu u chorych cierpiących na przewlekłą postać reumatycznego zapalenia stawów (rzs). Po leczeniu preparatem wszystkie parametry świadczące o występowaniu RZS wykazywały tendencję dążenia do poziomu jaki występuje u ludzi zdrowych.

  prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski, Głowacka Ewa, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, dr n. med. Przemysław Lewkowicz. Pol. Merk. Lek., 2002, XIII, 76, 329

  20% zmniejszenie częstości infekcji górnych dróg oddechowych w wyniku stosowania żywności medycznej BioMarine®.

  4

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: W niniejszej pracy oceniono skuteczność związków zawartych w oleju z wątroby rekina w zwalczaniu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych na podstawie oceny klinicznej pacjentów oraz wpływu badanych związków na wybrane parametry odporności wrodzonej jak i nabytej.

  Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 2 miesiące osiągnięto 20% zmniejszenie częstości występowania infekcji górnych dróg oddechowych. Uzyskano silniejszą aktywację komórek odpowiedzialnych za podnoszenie naszej odporności.

  dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr n. med. Natalia Lewkowicz, Ewa Głowacka, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Problemy Terapii Monitorowanej, Tom 13 numer 4 grudzien 2002.

  48% zmniejszenie ilości zachorowań na infekcje bakteryjne i wirusowe u pacjentów chorych na cukrzycę 2 typu.

  3

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Preparat BioMarine®570 zastosowany w tym badaniu udowodnił, że właściwe substancje budulcowe i odżywcze są w stanie wzmocnić organizm nawet gdy jego równowaga (czyli zdrowie) została zaburzona. U pacjentów cierpiących na cukrzycę typu drugiego skwalen i alkiloglicerole wzmocniły odporność organizmu.

  Stosując 9 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez 1 miesiąc uzyskano zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji u tych pacjentów z 67% do 19% w skali roku. Naturalne mechanizmy naprawcze naszego organizmu okazują się być najskuteczniejsze w walce o nasze zdrowie.

  prof. dr hab. n. med. Lucjan Pawlicki, dr n. med. Zygmunt Trojanowski, dr n. med. Leszek Markuszewski, I Klinika Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi.

  40% zmniejszenie częstości występowania aft nawrotowych jako efekt stosowania żywności medycznej BioMarine®570.

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Celem badań była ocena kliniczna zastosowania preparatu immunomodulującego oleju z wątroby rekina tasmańskiego u pacjentów z aftami nawrotowymi oraz jego wpływu na układ immunologiczny. Badanie jest przykładem w jaki sposób nasz organizm potrafi wykorzystać naturalne substancje budulcowe w celu zwiększenia swojej skuteczności działania w stanach zaburzenia równowagi organizmu.

  Stosując 3x3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 3 miesiące uzyskano 40% zmniejszenie częstości występowania aft nawrotowych w pierwszym miesiącu po badaniu i złagodzenie przebiegu choroby.

  dr n.med. Natalia Górańska, dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr med. Barbara Urbaniak, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik i współ. Pol. Merk. Lek., 2001, XI, 63, 233

  31% spadek częstotliwości występowania infekcji górnych dróg oddechowych już po 2 miesiącach interwencji żywieniowej BioMarine®570.

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: W badaniu wzięło udział 19 osób z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, bez chorób ogólnoustrojowych i nie przyjmujących żadnych leków w momencie trwania kuracji. Preparat był przyjmowany w dawce 3 kapsułki 3 razy dziennie przez okres dwóch miesięcy. Stwierdzono obniżenie średniej liczby nawrotów i zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji górnych dróg oddechowych w porównaniu do stanu przed leczeniem, średnio z 1,32/miesiąc przed leczeniem do 0,91/miesiąc w drugim miesiącu po leczeniu. Podczas stosowania preparatu BioMarine®570 nie zaobserwowano niekorzystnych działań ubocznych.

  P. Lewkowicz, N. Lewkowicz, M. Banasik, H. Tchórzewski Rola alkilogliceroli, skwalenu i wielonienasyconych kwasów omega 3 w zwalczaniu infekcji bakteryjnych – modyfikacja naturalnych (wrodzonych) mechanizmów odporności. (badanie wstępne)

  Badania lekarskie - 25

  Bezpieczeństwa, skuteczności i efektów jakie otrzymuje człowiek w wyniku stosowania preparatów produkowanych przez MARINEX, dowiodło 40 badań naukowych, w tym 13 badań klinicznych (badania przeprowadzone u ludzi), które są najwyższą gwarancją skuteczności.

  BioCardine®: zwiększenie skuteczności leczenia standardowego o 20% i zmniejszenie ryzyka incydentów wieńcowych u pacjentów kardiologicznych.

  25

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie: Stosowanie BioCardine® (6 kapsułek dziennie przez 3 miesiące) u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową leczonych statynami zwiększa skuteczność zastosowanej terapii o ok. 20%. U pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, które zastosowały podstawowe substancje budulcowe organizmu (wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3) zmniejsza się ryzyko powstania nowych incydentów wieńcowych.

  *nnkt - niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

  dr Ewa Wądołowska

  BioMarine®: wpływ na odporność u osoby ze stwardnieniem rozsianym (SM).

  24

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u osoby z SM przez rok spowodowało brak w tym okresie epizodów grypy, infekcji kataralnych oraz zakażeń układu moczowego. Chora odczuwała więcej siły i energii (dawkowanie: 12 kapsułek dziennie).

  lek.med. Maria Kassur

  BioMarine®: poprawa stanu zdrowia u dzieci z alergią.

  23

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u małych dzieci z alergią prowadzi do zmniejszania skórnych reakcji alergicznych już po 14-dniowym podawaniu, warunkuje również łagodniejszy przebieg alergicznych nieżytów nosa, szczególnie ustąpienie sapki po 30 dniach kuracji. Wskazano również na dobre efekty w leczeniu przypadków krzywicy, w korelacji BioMarine®570 z witaminą D3. Dawkowanie BioMarine®570 ustalano indywidualnie na podstawie stanu pacjenta, charakteru schorzenia i masy ciała. (patrz tabela dawkowania).

  dr.n.med. spec. chorób dzieci Jacek Brendzel

  BioMarine®, BioCardine®, NucleVital®Q10COMPLEX: skrócenie czasu trwania infekcji o 50%, natychmiastowy powrót do zdrowia.

  22

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie 2 badań: W dwóch równoległych badaniach lekarskich brało udział po 40 pacjentów z ostrą infekcją wirusową górnych dróg oddechowych (po 20 w grupach badanych i po 20 w grupach kontrolnych), którzy przez okres 14 dni stosowali 14 kapsułek BioMarine®1140 + 10 kapsułek BioCardine®Omega-3 + 6 kapsułek NucleVital®Q10COMPLEX dziennie. Już po 7 dniach stosowania preparatów zaobserwowano zdecydowaną poprawę samopoczucia pacjentów, wyraźne złagodzenie objawów choroby (normalizacja temperatury, mniejszy kaszel, katar i ustąpienie bóli mięśniowych) i brak jakichkolwiek nawrotów infekcji wirusowej w okresie 4–6 tygodni.

  lek. med. Beata Łubkowska, lek. med. Zofia Lasocińska

  BioMarine® i BioCardine®: skrócenie czasu leczenia niepłodności, poprawa przebiegu ciąży i eliminacja chorób neurologicznych u noworodków.

  21

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2–4 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 9 miesięcy u kobiet leczonych na niepłodność, której przyczyną był stan zapalny narządu rodnego, spowodowało wyraźnie szybsze cofanie się stanu zapalnego i skrócenie czasu leczenia.

  Stosowanie 2–4 kapsułek BioCardine® dziennie u kobiet w okresie przedkoncepcyjnym, jak i w całym czasie trwania ciąży, spowodowało zmniejszenie ryzyka poronienia i przedwczesnego porodu, normalizację wagi urodzeniowej dziecka i całkowity brak objawów depresji poporodowej oraz chorób neurologicznych u narodzonych dzieci.

  lek. Karol Włodarczyk, specjalista ginekolog-położnik, seksuolog, specjalista transfuzjologii

  BioMarine®: zmniejszenie liczby zakażeń górnych dróg oddechowych i znaczące złagodzenie przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci.
  BioCardine®: widoczna regulacja ciśnienia krwi, zwiększenie skuteczności terapii leczniczych i zmniejszenie insulinooporności u chorych z problemami kardiologicznymi.

  20

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePodsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u dzieci zdrowych w wieku 3–17 lat oraz dzieci chorych na astmą oskrzelową i nawracające zakażenie górnych dróg oddechowych doprowadziło do zmniejszenia częstotliwości zakażeń układu oddechowego oraz złagodzenia ich przebiegu, a także do ograniczenia objawów astmy oskrzelowej.

  Stosowanie 2 kapsułek BioCardine®Omega-3 dziennie przez 8 miesięcy u chorych kardiologicznie doprowadziło do regulacji ciśnienia krwi, zwiększenia wydolności fizycznej, ograniczenia liczby stosowanych leków oraz zmniejszenia insulinooporności.

  specjalista chorób dzieci Zofia Lasocinska

  BioMarine®: zmniejszenie liczby infekcji o 50% w okresie zimowo-wiosennym u dzieci z obniżoną odpornością.

  19

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie BioMarine®570 w dawce 10 mg alkilogliceroli na kg masy ciała dziennie, przez okres 4 miesięcy u dzieci i młodzieży w wieku 6–18 lat z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych oraz zapaleniami oskrzeli i astmą oskrzelową doprowadziło do zmniejszenia liczby zachorowań infekcyjnych w danym okresie oraz wzmocnienia odporności organizmu, co obrazowała poprawa wyników badań morfologicznych.

  lek. med. Ewa Wiśniewska

  BioMarine®: znaczące zmniejszenie liczby zachorowań, poprawa apetytu oraz wzmocnienie kondycji włosów u dzieci.

  18

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 4 miesięcy u dzieci o zwiększonej zachorowalności na schorzenia górnych dróg oddechowych oraz z zaburzeniami metabolicznymi i nawrotowym wypadaniem włosów doprowadziło do znaczącego zmniejszenia liczby zachorowań, poprawy apetytu oraz wzmocnienia kondycji włosów.

  lek. med. Barbara Pluta-Walczak

  BioMarine®: zmniejszenie częstotliwości infekcji u 55% dzieci i złagodzenie ich przebiegu u 40% dzieci z problemami z odpornością.

  17

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 1–2 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 5 miesięcy u dzieci w wieku 1–7 lat z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, nieżytem nosa i/lub atopowym zapaleniem skóry (AZS) doprowadziło do zmniejszenia częstotliwości występowania infekcji (u 55% pacjentów) i ich łagodniejszego przebiegu (u 40 % dzieci).

  lek. med. Aleksandra Toll-Bromboszcz

  BioMarine®, BioCardine®, La®Squalana: znacząca poprawa kondycji skóry u pacjentów z łuszczycą, trądzikiem i AZS oraz wyraźne złagodzenie przebiegu alergii.

  16

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 oraz 2 kapsułek BioCardine® dziennie oraz preparatu La®Squalana na skórę przez okres 8 miesięcy u pacjentów chorobami dermatologicznymi: trądzikiem, łuszczycą oraz atopowym zapaleniem skóry (AZS) spowodowało znaczną poprawę stanu skóry oraz złagodzenie objawów alergii, szczególnie w przypadku pacjentów z AZS. Uzyskanie korzystnych efektów pozwoliło na ograniczenie stosowania kremów i maści sterydowych.

  lek. med. Jadwiga Feliks

  BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów średnio o 7%, znacząca poprawa wydolności fizycznej i zauważalne zmniejszenie kołatania serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

  15

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem trójglicerydów doprowadziło do poprawy wydolności fizycznej, zmniejszenia odczuwania kołatania serca potwierdzone badaniem EKG oraz obniżenia poziomu trójglicerydów średnio o 7%.

  lek. chorób wewnętrznych Agnieszka Traciewicz-Muszyńska

  BioCardine®: znacząca poprawa parametrów lipidogramu oraz zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hiperlipidemią mieszaną.

  14

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako uzupełnienie leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hyperlipidemią mieszaną doprowadziło do znaczącej poprawy parametrów lipidogramu (obniżenie poziomów cholesterolu całkowitego o 13%, LDL-cholesterolu o 16%, trójglicerydów o 13% i wzrost poziomu cholesterolu HDL o 30%). Dodatkowo, odnotowano również zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego o 13%.

  lek. med. Krystyna Pieniążek

  BioCardine®: znaczące zmniejszenie częstości ponownych zabiegów koronarografii oraz redukcja nawrotów dolegliwości wieńcowych.

  13

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 2,5 miesiąca jako uzupełnienie leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych z chorobą wieńcową, poddanych zabiegowi angioplastyki naczyń wieńcowych doprowadziło do redukcji nawrotów dolegliwości wieńcowych oraz mniejszej częstość ponownych koronarografii.

  dr hab. n. med. Jan Z. Peruga

  BioCardine®: znacząca poprawa parametrów lipidogramu oraz ciśnienia krwi u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

  12

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako uzupełnienia leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i samoistnym nadciśnieniem tętniczym doprowadziło do poprawy parametrów lipidogramu (obniżenie cholesterolu całkowitego o 5%, LDL-cholesterolu o 11%, trójglicerydów o 12%) oraz spadku ciśnienia krwi: skurczowego  o 5,5% i rozkurczowego o 4%.

  Dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

  BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów o 10% i cholesterolu całkowitego o 8% w grupie pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

  11

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine® 1140 dziennie przez okres 6 miesięcy jako uzupełnienie leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową doprowadziło do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego o 8% i trójglicerydów o 10%. Dodatkowo zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i kondycji skóry.

  dr n. med. Konrad Wąsikowski

  BioMarine®: znaczące zwiększenie skuteczności terapii leczniczej u pacjentki z ciężką infekcją grzybiczą płuc poprzez zwiększenie odporności organizmu.

  10

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: U pacjentki z przewlekłą aspergillozą płuc, leczonej bezskutecznie przez ponad 4 lata z użyciem różnego rodzaju antybiotyków, zastosowanie dodatkowo przez okres ponad 12 miesięcy 6 kapsułek BioMarine®1140 dziennie spowodowało znaczną poprawę stanu zdrowia i wzmocnienie sił witalnych oraz odporności organizmu.

  lek. med. Barbara Pluta-Walczak

  BioMarine®: wyraźna poprawa odporności u pacjentów z nawracającymi infekcjami, zmniejszenie liczby powikłań poinfekcyjnych o 20%.

  9

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: stosowanie 6 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 7 dni, a następnie 4 kapsułek dziennie przez 4 miesiące u pacjentów z nawracającymi infekcjami nosogardła i oskrzeli doprowadziło do poprawy funkcjonowania układu odpornościowego: częstotliwość infekcji była mniejsza, miały one łagodniejszy przebieg, a powikłania poinfekcyjne występowały o 20% rzadziej.

  lek. chorób wewnętrznych Robert Kramarczuk

  BioMarine®: znacząca poprawa odporności u pacjentów z nawracającymi infekcjami.
  BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów o 40% oraz regulacja innych parametrów lipidogramu pacjentów kardiologicznych.

  8

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy (w tym wstępnej dawki korygującej 15 kaps. przez 7 dni) u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych: zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy, obniżoną odpornością oraz astmą oskrzelową spowodowało wzmocnienie odporności i zmniejszenie nasilenia przebiegu infekcji, bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.

  Stosowanie 2–6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą zakrzepową oraz zaburzeniami lipidowymi doprowadziło do obniżenia poziomu trójglicerydów nawet o 40% oraz spadku poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL oraz wzrostu frakcji HDL.

  lek. med. Marzena Piłacik-Binkowska

  BioMarine®: poprawa odporności u 60% pacjentów i zmniejszenia nasilenia objawów alergii u 100% pacjentów.
  BioCardine®: przywrócenie prawidłowych wartości cholesterolu całkowitego u 90% pacjentów.

  7

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: stosowanie 2–3 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością i nawracającymi infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych spowodowało wzmocnienie odporności i obniżenie częstotliwości występowania chorób.

  Stosowanie 2–4 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3–4 miesięcy u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu (>250 mg/dl) i trójglicerydów (>200 mg/dl) u 90% pacjentów doprowadziło do spadku poziomu cholesterolu całkowitego do wartości prawidłowych (poniżej 200 mg/dl). Jednocześnie zaobserwowano obniżenie poziomu trójglicerydów średnio o 50%.

  lek. spec. rehabilitacji med. Ewa Wądołowska

  BioMarine®: zmniejszenie dolegliwości ze strony układu oddechowego (u 60% pacjentów) i układu ruchu (u 40% pacjentów), poprawa kondycji psychicznej u 80% pacjentów.
  BioCardine®: regulacja parametrów kardiologicznych i znacząca poprawa samopoczucia i wydolności fizycznej u 60% pacjentów.

  6

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością spowodowało zmniejszenie dolegliwości ze strony układu oddechowego (60% pacjentów), zmniejszenie dolegliwości ze strony narządu ruchu (40% pacjentów), poprawę kondycji psychicznej (80% pacjentów) i ogólne wzmocnienie organizmu (40% pacjentów).

  Stosowanie 2–3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów kardiologicznych spowodowało poprawę samopoczucia i wydolności fizycznej (60% pacjentów), spadek poziomu cholesterolu całkowitego (35% pacjentów) i wyrównanie ciśnienia tętniczego (15% pacjentów).

  lek. med. Maciej Steuer

  BioMarine®: znacząca poprawa perystaltyki jelit i kondycji włosów.
  BioMarine® i BioCardine®: regulacja lipidogramu i poprawa wydolności sercowo-naczyniowej.

  5

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy u pacjentki ze skłonnością do łamliwości i wypadania włosów oraz zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego (zaparcia) doprowadziło do uzyskania poprawy perystaltyki jelit oraz kondycji włosów.

  Stosowanie 4 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentki z wysokim poziomem cholesterolu LDL i nietolerancją statyn doprowadziło do uzyskania spadku poziomu cholesterolu całkowitego o 60 mg/dl, a frakcji LDL o blisko 45 mg/dl, z jednoczesną poprawą wydolności sercowo-naczyniowej.

  lek. med. Janusz Nowak

  BioMarine®: zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji u 90% pacjentów i poprawa stanu skóry.
  BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów o 40% u pacjentów kardiologicznych, złagodzenie przebiegu menopauzy.

  4

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych i ogólnym osłabieniem organizmu spowodowało spadek częstości zachorowań i wzrost sił witalnych (90% pacjentów) oraz skrócenie czasu infekcji (10% pacjentów). U chorych z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą stosowanie BioMarine®570 doprowadziło do remisji zmian skórnych.

  Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu serca spowodowało spadek poziomu trójglicerydów o około 40% i zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL. Dodatkowo, u kobiet w wieku menopauzalnym nastąpiło złagodzenie uciążliwych dolegliwości związanych z klimakterium.

  lek. med. Maria Wilk

  BioMarine®: znacząca poprawa stanu skóry i odporności organizmu.
  BioCardine®: regulacja lipidogramu oraz uzyskanie wyższej skuteczności i bezpieczeństwa standardowego postępowania farmakologicznego.

  3

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami skórnymi spowodowało znaczne zmniejszenie nasilenia takich zmian jak trądzik, łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. W grupie chorych z obniżoną odpornością zaobserwowano wyraźne zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych oraz skrócenie czasu ich trwania. Dodatkową korzyścią była możliwość zmniejszenia dawek innych leków oraz uzyskanie wyższej skuteczności standardowego leczenia.

  Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami kardiologicznymi spowodowało obniżenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, zwiększenie wydolności fizycznej i ustąpienie dolegliwości związanych ze stosowaniem innych leków.

  lek. med. Beata Łubkowska

  BioMarine®: zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i całkowite ustąpienie aft nawrotowych.
  BioCardine®: poprawa wydolności fizycznej u 90% pacjentów z chorobą wieńcową.

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami dolnych i górnych dróg oddechowych oraz aftami nawrotowymi spowodowało znaczne zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i skrócenie czasu ich trwania oraz całkowite ustąpienie aft nawrotowych.

  Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym spowodowało u 90% z nich poprawę wydolności fizycznej i ogólne wzmocnienie organizmu.

  lek. med. Monika Nowakowska-Dobrogowska spec. medycyny rodzinnej

  BioMarine®: zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i złagodzenie ich przebiegu u 60% pacjentów.
  BioCardine®: spadek poziomu trójglicerydów o 8% i poprawa wydolności organizmu.

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Podsumowanie badania: Stosowanie 3–5 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych: zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy spowodowało u 60% pacjentów zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i łagodniejszy ich przebieg bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.

  Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym oraz hiperlipidemią spowodowało spadek poziomu trójglicerydów średnio o 8% i poprawę wydolności fizycznej organizmu.

  lek. med. Renata Kupis

  Badania eksperckie - 2

  Bezpieczeństwa, skuteczności i efektów jakie otrzymuje człowiek w wyniku stosowania preparatów produkowanych przez MARINEX, dowiodło 40 badań naukowych, w tym 13 badań klinicznych (badania przeprowadzone u ludzi), które są najwyższą gwarancją skuteczności.

  Jak poprawić kondycję zdrowotną poprzez odżywienie organizmu właściwymi substancjami budulcowymi zawartymi w preparatach Wielkej Trójki Diety Śródziemnomorskiej?

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i doświadczenie przez uczestników w codziennym życiu, efektywności działania składników pochodzenia morskiego dostarczanych w postaci preparatów BioMarine®, BioCardine®Omega-3, NucleVital®Q10COMPLEX

  Jak skutecznie stosować olejek La®Squalana ?

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce W badaniu uczestniczyło 30 kobiet. Celem badania była ocena wpływu olejku La®Squalana na kondycję i poprawę stanu skóry naszych ekspertek. Uczestniczki wcześniej nie stosowały preparatu. Po upływie jednego miesiąca codziennego stosowania, olejek został poddany ocenie. Zobacz opinie oraz podsumowanie badania.

  Ekspertyzy naukowe - 20

  Raport z badań stabilności La®Squalana

  20

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceMgr Katarzyna Kornata

  Sprawozdanie z badań dermatologicznych La®Squalana

  19

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Sercedr n. med. Adam A. Wroński,
  dr n. med. Aleksander Wroński

  Badanie aplikacyjne produktu kosmetycznego La®Squalana Nr raportu 0213/10/2019

  18

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceDr Aleksandra Rymsza
  Lekarz dermatolog

  Rekomendacja żywieniowa w chorobach onkologicznych (na podstawie obserwacji dietetycznych w badaniu klinicznym przeprowadzonym w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. M.Kopernika w Łodzi pt. "Interwencja żywieniowa u pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem płuc")

  17

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Sekcja dietetyki Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. M. Kopernika w Łodzi: Agnieszka Krawczyk, Sylwia Głąbska, Joanna Serdiuk

  Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

  16

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Mgr inż. Paula Wróblewska-Łuczka,
  Prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk
  Dyrektor
  Instytut Medycyny Wsi

  Ocena poprawności kwalifikacji produktu Tran Olava® do grupy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.

  15

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. nadzw.,
  Dr. hab. n. med. Iwona Bojar, prof. nadzw.
  Dyrektor
  Instytut Medycyny Wsi

  Ocena skuteczności działania preparatu La®Squalana.

  14

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Sercedr. A. Markowski uznany dermatolog na podstawie swojego 10-letniego doświadczenia z zastosowaniem preparatu La®Squalana dokonał podsumowania korzyści jakie może przynieść w dermatologii i kosmetologii lipidowa substancja budulcowa skóry  - skwalen. Wskazał na potrzebę aplikacji preparatu m.in. w oparzeniach I i II stopnia, pielęgnacji pozabiegowej, pielęgnacji skóry wrażliwej
  w przebiegu AZS czy łuszczycy.

  Lekarz Artur MARKOWSKI, specjalista dermatolog, kosmetolog ceniony specjalista chorób skóry. Autor ponad 300 publikacji dotyczących medycyny estetycznej, zagadnień diagnostyki, terapii i profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych, współorganizator i wykładowca wielu ogólnopolskich seminariów i kongresów dla lekarzy i kosmetyczek.

  Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioCardine®Omega-3 jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

  13

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak,
  dr n.med. Andrzej Horoch
  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania preparatu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

  12

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak,
  dr n.med. Andrzej Horoch
  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

  Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w organizmie człowieka.

  11

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Tomasz Wcisło, Waldemar Rogowski

  II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Badania właściwości klinicznych oleju z wątroby tasmańskiego rekina głębinowego.

  10

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Henryk Tchórzewski
  Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi

  Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

  9

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wiktor B. SZOSTAK,
  Dorota SZOSTAK-WEGIEREK
  Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

  Preparat BioMarine®570 jako immunomodulator: mechanizm działania regulacyjnego.

  8

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski
  Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi
  Zakład immunologii Klinicznej Centrum Zdrowia Matki Polki

  Naturalny preparat immunostymulujący, zapobiegający miażdżycy i jej powikłaniom.

  7

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Mgr analityki medycznej Przemysław Lewkowicz
  Konsultował: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski

  Udział cytokin w odpowiedzi układu immunologicznego na komórki nowotworowe.

  6

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Ref. Immunologia . Gołąb Jakub, Jakubisiak Marek, Lasek Witold.
  PWN Warszawa 2004

  Olej z wątroby rekina jako terapia wspomagająca w atopowym zapaleniu skóry.

  5

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Roman Nowicki, Wioletta Barańska-Rybak
  Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, kierownik: prof. dr hab. med. J. Roszkiewicz

  Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

  4

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Idalia CYBULSKA
  Klinika Nadciśnienia Tetniczego Instytut Kardiologii, Warszawa
  Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz oraz Instytut Pielegniarstwa i Położnictwa, Wydział Medyczny; Uniwersytet Rzeszowski, Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. med. P. Januszewicz

  Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

  3

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

  Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

  2

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Ewa Dąbrowska
  Dr n. med. spec. chor. wew

  Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

  1

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański
  Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia
  Instytut żywności i żywienia w Warszawie

  Opracowania naukowe - 14

  Kompendium wiedzy o tłuszczach

  14

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceTłuszcze to obok węglowodanów i białek główna grupa składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Nie tylko stanowią dobre źródło energii, ale przede wszystkim pełnią funkcje budulcowe i regulatorowe.

  Tłuszcze w obronie przeciwwirusowej Organizmu Człowieka

  13

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceGenetyczno-fizjologiczne tłuszcze (alkiloglicerole, skwalen, wyższe kwasy tłuszczowe EPA i DHA oraz witaminy tłuszczowe A i D3) stanowią niezbędny budulec podstawowych systemów obronno-regeneracyjnych organizmu człowieka: systemu odpornościowego, krwiotwórczego i przeciwzapalnego.

  Badanie u zdrowych pacjentów wielokierunkowych mechanizmów eliminacji komórek patogennych przez fizjologicznie działające systemy obronne organizmu człowieka.

  12

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International porównujące immunostymulujące własciwości inozyny z BioMarine® wykorzystywanym przez organizm do immunoregulacji.

  Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.

  11

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancji budulcowych uruchamia prawidłowe procesy fizjologiczne wytwarzając takie efekty ratujące jego zdrowie i życie, które nie powstaną inaczej.

  Substancje budulcowe układu odpornościowego - Wywiad z immunologiem profesorem Henrykiem Tchórzewskim.

  10

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOdporność to mechanizm, który chroni przed patogenami natychmiast, bez uprzednich przygotowań. Dzięki niej możliwe jest przetrwanie gatunku - mówi immunolog, prof. zwyczajny dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski.

  Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli - głównej komponenty oleju z wątroby rekina.

  9

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez dr Przemysława Lewkowicza i prof. Henryka Tchórzewskiego dla Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, 2012, XXXIII, 198, 353. Oleje uzyskiwane z ryb zawierają szereg substancji czynnych, które działając na poziomie komórkowym wpływają na wiele funkcji organizmu. Oleje z wątroby rekina są bogate w alkiloglicerole – związki mające silne właściwości stymulujące układ immunologiczny.

  Tajemnica skuteczności organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich - BioMarine®.

  8

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju z wątroby rekina znane już były w starożytności wśród rybaków zachodniego wybrzeża Norwegii i Szwecji oraz w Japonii i Islandii. Używano go do leczenia ran, oraz stosowano w podrażnieniach dróg oddechowych i układu pokarmowego oraz w limfadenopatii.

  Czy tylko suplement? Zdrowotne skutki stosowania preparatu BioMarine®570 u osób zdrowych i chorych.

  7

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe dr. n med. Jacka Michalaka, opisujące zaobserwowane w badaniach klinicznych zmiany parametrów immunologicznych pod wpływem stosowania BioMarine®570.

  Spektrum prozdrowotnego wykorzystania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA.

  6

  Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International omawiające w sposób skrótowy niezbędność kwasów tłuszczowych omega-3 EPA + DHA w strukturach naszego organizmu oraz szeroki zakres ich prozdrowotnego wykorzystania przez organizm.

   Nnkt EPA i DHA omega-3 w organizmie.

   5

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International wyjaśniające dokładne mechanizmy działania organizmu z udziałem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3.

   Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

   4

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePraca naukowa przygotowana pod kierownictwem profesora Henryka Tchórzewskiego będąca podsumowaniem 6 lat badań nad preparatem BioMarine®570, opublikowana w Merkuriuszu Lekarskim nr 119. Naukowcy i zarazem badacze preparatu stwierdzają, że związki w nim zawarte wpływają korzystnie na wiele funkcji organizmu człowieka.

   Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, działania oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich. Rola skwalenu, alkilogliceroli oraz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych

   3

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceMonografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*

   Rekomendacje grupy ekspertów dotyczące spożycia i suplementacji diety kwasami Omega-3.

   2

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceGrupa wybitnych ekspertów polskiej medycyny opracowała i opublikowała wyniki, prowadzonych przez 20 lat, badań nad kwasami Omega-3 oraz wynikające z nich zalecenia dotyczące dziennego spożycia tych substancji.

   Ochronne działanie organizmu wykorzystującego nnkt EPA i DHA omega-3 w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym.

   1

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceOpracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Zastosowanie kwasów omega-3 w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym zwiększa skuteczność przeciwzapalną terapii poprzez podniesienie naturalnej produkcji substancji przeciwzapalnych przez organizm.

   Prezentacje naukowe

   Odżywianie - uruchamia geny.

   12

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą jak korzystne efekty przynosi odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu.

   BioMarine® - czyli jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi?

   11

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą jak skuteczne może być odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu w walce z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi.

   Dzięki wykorzystaniu przez organizm nnkt EPA +DHA omega-3 zwiększa się skuteczność działania leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy) i znoszona jest aspirynooporność u pacjentów.

   10

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą mechanizmy działania kwasów EPA i DHA omega-3 u pacjentów opornych na działanie aspiryny.

   Ocena skuteczności olei rybich w OZW(ostry zespół wieńcowy).

   9

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj podsumowanie badania klinicznego przeprowadzonego u pacjentów po zawale serca z zastosowaniem 2 kapsułek preparatu BioCardine®Omega-3 i 2 kapsułek preparatu BioMarine®1140. Zobacz jak zdrowa dieta zwiększa skuteczność działania terapii leczniczej.

   Siła działania naturalnych substancji budulcowych organizmu człowieka - składników BioMarine®.

   8

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację ukazującą na podstawie 2 badań klinicznych siłę działania naturalnych substancji budulcowych organizmu: alkilogliceroli i skwalenu. Zobacz, jak naturalnie wzmocnić odporność organizmu o 135% oraz jak o 130% podnieść poziom kolagenu.

   Ilość zachorowań na grypę stale rośnie.

   7

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceSprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorobą jest grypa. Zobacz w jaki sposób się przed nią bronić dostarczając organizmowi naturalnych substancji budujących odporność.

   Działanie przeciwzapalne organizmu oraz zwalczanie wolnych rodników przez nnkt EPA i DHA omega-3.

   6

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZapoznaj się z prezentacją wyjaś- niającą mechanizmy przeciwzapalnego działania kwasów tłuszczowych omega-3 i pokazującą kliniczną skuteczność terapii kwasami EPA + DHA omega-3.

   Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia.

   5

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceObejrzyj prezentację pokazującą efekty ich przciwmiażdżycowego działania, które można uzyskać regularnie suplementując swoją dietę odpowiednią dawką kwasów tłuszczowych Omega-3.

   Ochronne działanie kwasów omega-3 przy stosowaniu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).

   4

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePrzełomowe odkrycie. Zobacz pierwszy raz w Polsce animację pokazującą jak silny jest przeciwzapalny mechanizm działania kwasów omega-3. Przekonaj się, dlaczego niezbędne jest stosowanie kwasów omega-3 w trakcie kuracji kwasem acetylosalicylowym.

   Kwasy tłuszczowe EPA i DHA grupy omega-3 są niezbędne w organizmie człowieka, od nich zależy skuteczność stosowania kwasu acetylosalicylowego.

   3

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZobacz schemat działania przeciwzapalnego kwasu acetylosalicylowego i kwasów tłuszczowych EPA i DHA grupy omega-3.

   Nnkt EPA i DHA omega-3 w codziennej diecie praz w profilaktyce chorób serca.

   2

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SerceZobacz prezentację, w której poznasz jak niezwylke ważne są kwasy EPA + DHA omega-3. Mechanizmy ich działania są naturalne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

   Kwasy tłuszczowe omega-3 i ich rola w profilaktyce oraz leczeniu chorób serca i układu krążenia.

   1

   Zdrowie Odpornosc Mlodosc SercePrezentacja naukowa wyjaśniająca niezbędność suplementacji diety kwasami EPA + DHA omega-3 w celu budowania zdrowego i sprawnego układu sercowo-naczyniowego. Zwraca szczególną uwagę na znaczenie odpowiedniej dawki EPA + DHA omega-3.

   Uwaga

   Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

   Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

   Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.