20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Kodeks etyki firmy MARINEX

KODEKS ETYKI FIRMY MARINEX

A. PREAMBUŁA

Marinex International Sp. z o.o., zwana dalej MARINEX jest Firmą, która od prawie dwóch dekad skupia się na prowadzeniu badań z zakresu ratowania zdrowia i życia ludzi. Potwierdzeniem wysokiego profesjonalizmu inicjowanych i prowadzonych projektów jest m.in. uzyskiwanie z Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pozytywnych opinii zgłaszanych wniosków projektów badawczych dotyczących roli jaką pełni prawidłowe odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka. W skład Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powoływanej na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza (Dz. U. nr 28 z 1997r. z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. Nr 47 z 1999 r., poz. 480 oraz w związku z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o Prawie farmaceutycznym wchodzą znamienici Przedstawiciele nauk medycznych. Przeprowadzenie badań wiąże się każdorazowo z żmudną pracą wymagająca szerokiego zaangażowania eksperckiego autorytetów ze świata nauki i medycyny. Wyniki inicjowanych przez MARINEX projektów badawczych zmieniają rzeczywistość osób borykających się z ciężkimi schorzeniami, poprzez rewolucyjne odkrycia badawcze. Firma MARINEX priorytetowo kładzie nacisk na dążenie do uczciwości i wiarygodności przekazywanych informacji. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przestrzega norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań. Podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości Preparatów, rzetelności wobec klientów, kontrahentów i środowiska, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kierowania Firmą i jest jednym ze źródeł sukcesu. Reputacja Firmy i zaufanie do niej jest niezwykle cenną wartością, naturalnym następstwem tego procesu jest przyjęcie i ogłoszenie klientom i kontrahentom Kodeksu Etyki Firmy Marinex.

B. RELACJE Z KLIENTAMI

 1. Firma MARINEX działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego oraz prawa regulującego szeroko pojętą działalność gospodarczą. Oferuje i informuje o swoich Preparatach wiarygodnie, rzetelnie i uczciwie, w zgodzie z art. 26 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.2019.poz.1010 z późn. zm.), co oznacza, że zgodnie z prawdą dostarcza wyłącznie Preparaty biologiczne, wartościowe, wysokiej jakości, o składzie i skuteczności popartej uprzednimi badaniami medycznymi, wytwarzane z olejów rybich bogatych w tłuszcze o wysokim powinowactwie do organizmu człowieka i wykorzystywanych przez organizm ludzki bezpośrednio oraz że:
  • oferuje Preparaty zgodne z narodowymi i międzynarodowymi standardami;.
  • udostępnia na https://marinex.com.pl/badania.html#topc zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006 r. przeznaczone dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem pełne i rzetelne informacje o prowadzonych na Preparatach badaniach i ich wynikach;.
  • nie podaje i nie będzie świadomie i w sposób zamierzony podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych Preparatów;.
  • nie ukrywa i nie będzie świadomie i w sposób zamierzony ukrywać szkodliwego działania Preparatów;.
  • zbiera na użytek badawczy i zamieszcza na swojej stronie firmowej prawdziwe, przesłane w wersji papierowej opinie klientów, mających doświadczenie z długotrwałym stosowaniem Preparatów oraz opisujące efekty ich działania na  organizmach ww. osób. Opinie przed zamieszczeniem są modyfikowane przez Firmę MARINEX jedynie w zakresie pozbawienia ich cech objętych ochroną danych osobowych. Dokumentacja papierowa dotycząca ww. opinii przechowywana jest w Firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu Firma MARINEX nie podaje nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji.
 3. Firma MARINEX nie stosuje praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
 4. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów Firma MARINEX zapewnia wysoki standard usług:
  • oferuje za pośrednictwem strony internetowej lub drogą telefoniczną możliwość konsultacji z wysokiej klasy specjalistami Działu Nauki, Badań i Rozwoju Firmy MARINEX w zakresie zindywidualizowanych informacji dotyczących wyboru właściwego Preparatu oraz sposobu jego dawkowania;
  • oferuje kontakt z Działem Obsługi Klienta w zakresie przekazywania wyczerpujących informacji dotyczących możliwości i sposobu zamawiania Preparatów oraz dostępnych rabatów i promocji.
 5. Firma MARINEX utrzymuje w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta oraz przestrzega wszystkich praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm) (RODO).

C. RELACJE Z KONKURENCJĄ

 1. Firma MARINEX nie stosuje restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem i uczciwie współzawodniczy z konkurentami w granicach określonych prawem.
 2. Firma MARINEX jest zwolennikiem polubownego rozwiązywania sporów, wprowadzając prewencyjne działania informacyjne i ostrzegawcze, jednak w przypadku stwierdzenia działań godzących w wiarygodność, renomę i zaufanie do Firmy będzie korzystać z przysługujących instrumentów prawnych w tym zakresie.
 3. Firma MARINEX zgodnie i w ramach obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszeń wyczerpujących znamiona art. 26 ustawy o przedsiębiorstwie w związku z art. 3 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 43 w związku z art. 23 kodeksu cywilnego regulującego kwestie ochrony dóbr osób prawnych, a także w myśl art. 212 kodeksu karnego normującego zakres konsekwencji karnych wynikających z zniesławienia uderzającego w dobre imię i renomę Firmy) kierować będzie do rozpatrzenia właściwym organom działania dokonywane ze świadomością nieprawdziwości udzielanych informacji i ocen zamieszczanych w środkach masowego przekazu, które nie służą obronie społecznie uzasadnionego interesu i nie korzystają z ochrony udzielanej wolności wypowiedzi i prawa do krytyki przez art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ani art. 10 ust. 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Firma MARINEX przeciwstawiać się będzie pomówieniom, zniesławieniom oraz czynom nieuczciwej konkurencji w postaci niepochlebnych treści internetowych publikowanych przez konkurentów podszywających się pod „niezadowolonych klientów” oraz treści zamieszczanych w ramach tzw. „bezprawnych działań marketingowych”, w tym zamieszczaniu nieprawdziwych, nie popartych faktami lub wprowadzających w błąd informacji o wytwarzanych przez Firmę Produktach, świadczonych usługach, stosowanych cenach czy też innych informacjach rozpowszechnianych zarówno w celu przysporzenia korzyści innemu przedsiębiorstwu jak i wyrządzeniu szkody Firmie lub działających na szkodę klientów Firmy.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszeń firma MARINEX może kierować ww. sprawy na drogę sądową (również z oskarżenia prywatnego) wnosząc do Prokuratora i Policji nie tylko o ustalenie personaliów nieuczciwego konkurenta, ale także o zaniechanie działań wywołujących naruszenia poprzez dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia ich skutków, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia lub oświadczeń wielokrotnych w odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie oraz na zasadach przewidzianych w przepisach prawa może również żądać zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę.

D. ŚRODOWISKO NATURALNE I OTOCZENIE

 1. Firma MARINEX dba o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkuje w sposób odpowiedzialny. W związku z powyższym ma szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze gatunków. Wysokogatunkowe oleje rybie będące składnikiem preparatów, są pochodzenia morskiego i oceanicznego. Odławiane są w sposób zrównoważony, wykluczający nadmierne, bezprawne i niezarejestrowane połowy oraz są zgodnie z certyfikatami MSC (Marine Stewarship Council –Radą Zarządzania Zasobami Morskimi).
 2. Firma MARINEX dokłada wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, służyć społeczności poprzez działalność korzystną zarówno dla Firmy jak i całego otoczenia, kierując się w swojej działalności wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne, inwestując od 2018 roku w pojazdy elektryczne oraz od 2019 roku podejmując działania mające na celu przejście na zasilanie z źródeł energii fotowoltaicznej.