Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z powodu depresji cierpi 300 000 000 ludzi na całym świecie. Liczba ta stale rośnie – prognozy WHO szacują, że w 2030 r. depresja będzie na pierwszym miejscu wśród najczęściej występujących schorzeń na świecie.

W Polsce depresją dotkniętych jest 1 500 000 osób.

O tym, jak olbrzymi zasięg społeczny ma ta choroba świadczy raport badawczy Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, z którego wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie depresji wydał w 2013 r. 167 000 000 zł (leczenie w przychodniach specjalistycznych i szpitalach), a Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ponad 760 000 000 zł (koszty tytułem absencji chorobowej z powodu depresji).

źródło: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ (dostęp z 17.04.2018 r.), dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Zdrowotnej z 2014 r. Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych. Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa 2014.

1

Efekty genetycznego i fizjologicznego odżywiania Organizmu Człowieka olejami rybimi w trakcie leczenia depresji.

  Jak wykazały wyniki badań z zastosowaniem olejów rybich. Interwencja żywieniowa dostarczająca niezbędnych tłuszczów budulcowych organizmu człowieka może mieć znaczący wpływ na poprawę kondycji osób z depresją:

 
 
 
2

Przyczyny depresji nie są do końca poznane, ale ocenia się, że wpływ na jej wystąpienie i przebieg ma wiele czynników wewnętrznych i środowiskowych. Wymienia się kilka głównych mechanizmów uczestniczących w powstawaniu objawów depresyjnych:

 1. Zaburzenia przekazywania impulsów mózgowych poprzez neurotransmitery takie jak serotonina czy noradrenalina.
 2. Zaburzenia działania tzw. osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA), która określa złożoną sieć wzajemnych oddziaływań pomiędzy tymi gruczołami, pełniącą ważne funkcje w reakcji organizmu na stres.
 3. Przewlekły stan zapalny układu nerwowego, wywoływany przez szereg cząsteczek prozapalnych i prowadzący do neurodegeneracji.
 
3

Badania naukowe

  WYNIKI BADANIA OFFER

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, M. Kotlicka-Antczak, E. Trafalska, A. Pawełczyk, a randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research 73 (2016) 34-44

Jak wykazały badania, w grupie badanej stosującej 2,2 g EPA i DHA omega-3 depresja mierzona w skali CDSS po 26 tygodniach obniżyła się o 31%. Wynik był 2-krotnie lepszy niż w grupie placebo.

Oceniono skuteczność 6-miesięcznej interwencji żywieniowej z użyciem konkretnej kompozycji olejów zawierającej WWKT omega-3 (4 kapsułki BioCardine®Omega-3) jako terapii uzupełniającej leczenie lekami przeciwpsychotycznymi w grupie Pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii. Istotnym osiągnięciem badania było obniżenie o 31% objawów depresyjnych w grupie badanej, stosującej obok standardowego leczenia żywienie medyczne. Jest to pierwsze na świecie takiego typu badanie przeprowadzone u ludzi.

 
4

Przebadano 203 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Do badania OFFER zakwalifikowano 71 pacjentów, których podzielono na dwie grupy:

Grupa placebo 35 pacjentów przyjmowała:

 • oliwę z oliwek
 • leki przeciwpsychotyczne

Grupa żywieniowa 36 pacjentów przyjmowała:

 • 4 kapsułki skoncentrowanego oleju z mięśni sardynek i sardeli – BioCardine®Omega-3, w  tym 1,44 g/d EPA i 0,95 g/d DHA (co odpowiada 10 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość EPA + DHA)
 • leki przeciwpsychotyczne

 
6

  DEPRESJA u Pacjentów onkologicznych

Szacuje się, że zespoły depresyjne występują u około 20-40% chorych na nowotwory. Zespół depresyjny może wynikać z przyczyn psychologicznych, egzystencjalnych (cierpienie, zakwestionowanie sensu życia, utrata wiary) oraz biologicznych. Jednym z czynników wywołujących depresję są: sterydy, leki onkologiczne oraz interferon. poprawić na Jednym z czynników wywołujących depresję mogą być leki przyjmowane w trakcie leczenia onkologicznego: sterydy, chemioterapeutyki oraz interferon.

Odsetek stanów depresyjnych maleje do 15% u Pacjentów onkologicznych w okresie remisji, aby ponownie wzrosnąć aż do 50% w przypadku wznowy raka.

Duże znaczenie w rozwoju depresji przypisuje się także niefizjologicznemu działaniu układu odpornościowego. W organizmie chorych na depresję dochodzi do zaburzeń w równowadze wytwarzania interleukin prozapalnych (IL-1, IL-6), a czynnika martwicy nowotworów (TNF-α), które pośrednio modulują aktywność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA) i stężenie neurotrofin (poprzez wpływ na proces przekształcania tryptofanu w serotoninę), a bezpośrednio stymulują ośrodki mózgowe odpowiedzialne za nastrój.

Nie bez znaczenia są również czynniki zapalne, których udział w patogenezie depresji zaobserwował na początku lat 90. XX w. Robert Smith i nazwał swoje spostrzeżenia makrofagową teorią depresji. W badaniach wykazano, że u chorych występuje zwiększona liczba i aktywność limfocytów T i B, monocytów i makrofagów. Efektem wzrostu aktywności tych komórek jest zwiększone wydzielanie cytokin prozapalnych i aktywności białek ostrej fazy u osób, u których nie toczy się znany stan zapalny.

Żródło: Depresja w chorobie nowotworowej https://www.zwrotnikraka.pl/depresja-w-chorobie-nowotworowej/ Krystyna de Walden-Gałuszko, Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Medycyna Paliatywna 2015 A. Deptała, M. Z. Wojtukiewicz, Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego, Gdańsk 2016 M. Krzakowski, P. Potemski, K. Warzocha, P. Wysocki, Onkologia Kliniczna TOM I Gdańsk 2014 Janowska M., Czernikiewicz A. Depresja – spojrzenie przez pryzmat zmian w układzie odpornościowym, Medycyna ogólna i nauk o zdrowiu, 2014, 20(4): 396–399.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine
 
7

Interwencja żywieniowa prowadzona była w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przez Zespół doświadczonych, dyplomowanych magistrów Dietetyki Klinicznej, pracujących codziennie z Pacjentami onkologicznymi.

Pacjenci z zaawansowanym rakiem płuca (stadium III a i III b, oraz IV) przez 12 miesięcy wypijali codziennie intensywne odżywianie BioMarine®Medical:

 • pierwszych 6 miesięcy 50 ml dziennie
 • przez kolejne 6 miesięcy 20 ml dziennie

Uruchomienie przez Organizm Człowieka genetycznych i fizjologicznych procesów tłuszczozależnych spowodowało wytworzenie przez niego tych ratujących zdrowie i życie efektów:

 • poprawa kondycji organizmu, pozwalającą na zastosowanie właściwego cyklu chemioterapii;
 • utrzymanie dobrych wyników morfologii, pozwalały na podanie Pacjentom kolejnych cykli chemioterapii;
 • ustąpienie objawów depresji, która szczególnie osłabia systemy obronno-regeneracyjne;
 • poprawa apetytu, czyli możliwość odżywiania organizmu, czego skutkiem był brak znaczącej utraty wagi;
 • poprawa kolorytu skóry, wzmocnienie włosów i paznokci, świadczące o znacznie lepszym działaniu całego organizmu;
 • dodatkowym efektem, obserwowanym u części Pacjentów stosujących równolegle z leczeniem medycznym interwencję żywieniową, było zmniejszenie się masy guza, co uwidoczniło się w badaniach obrazowych;
 
8

To właśnie te efekty ratujące zdrowie i życie Pacjentów były powodem wystawienia pierwszej i jedynej w Polsce i w Europie, oficjalnej Rekomendacji Żywieniowej Dietetyków Klinicznych w Chorobach Nowotworowych. Interwencja była prowadzona w oparciu o zgodę Komisji Bioetycznej.

 
9

Substraty syntezy kwasu nerwowego jako niezbędne składniki w profilowanej suplementacji lipidów w celu skuteczniejszej regeneracji ośrodkowego układu nerwowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Opracowanie przygotowane przez Magdalena Namiecinska, Paweł Piątek, Przemysław Lewkowicz, Umed Łódź, Zakład Immunogenetyki Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 3792. https://doi.org/10.3390/ijms25073792.

 
10

Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

 
11

Badania komórkowe

 
12

Ekspertyzy naukowe

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański, Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia, Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioCardine®Omega-3 jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 
13

Rekomendacje

 
14

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

15

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

16

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

17

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 141,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

18

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Pracownik działu R&D, biotechnolog medyczny
mgr Marta Sobolczyk-Prawda

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
19

Back to Top