Średnia roczna zachorowalność na nowotwory według danych 5-letnich (2016-2020) wynosi 167 898.

Średnia roczna liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych wyniosła ponad 100 000 osób.

Średnią roczną skuteczność leczenia na tej podstawie można szacować na 40%.

W 2020 roku na nowotwory zachorowało 147 877 osób, zmarło 99 870 osób.

– źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów 2020 r., Maciejczyk A, Góźdź S, Walewski J. Krajowa Sieć Onkologiczna w zakresie nowotworów litych. Biuletyn PTO NOWOTWORY 2020; 5: 305–315, GUS, Zgony według przyczyn i województw – raport 2020r.

1

Efekty genetycznego i fizjologicznego odżywiania Organizmu Człowieka olejami rybimi w trakcie leczenia nowotworów.

 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie wyniki przedstawiają procentową zmianę danego parametru po 4 tygodniach przyjmowania preparatu względem wyników uzyskanych przed suplementacją

 
2

Interwencja żywieniowa 3 rodzajami olejów rybich – BioMarine®Medical – u pacjentów z rakiem płuca

 
3

Interwencja żywieniowa prowadzona była w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przez Zespół doświadczonych, dyplomowanych magistrów Dietetyki Klinicznej, pracujących codziennie z Pacjentami onkologicznymi.

Pacjenci z zaawansowanym rakiem płuca (stadium III a i III b, oraz IV) przez 12 miesięcy wypijali codziennie intensywne odżywianie BioMarine®Medical:

 • pierwszych 6 miesięcy 50 ml dziennie
 • przez kolejne 6 miesięcy 20 ml dziennie

Uruchomienie przez Organizm Człowieka genetycznych i fizjologicznych procesów tłuszczozależnych spowodowało wytworzenie przez niego tych ratujących zdrowie i życie efektów:

 • poprawa kondycji organizmu, pozwalającą na zastosowanie właściwego cyklu chemioterapii;
 • utrzymanie dobrych wyników morfologii, pozwalały na podanie Pacjentom kolejnych cykli chemioterapii;
 • ustąpienie objawów depresji, która szczególnie osłabia systemy obronno-regeneracyjne;
 • poprawa apetytu, czyli możliwość odżywiania organizmu, czego skutkiem był brak znaczącej utraty wagi;
 • poprawa kolorytu skóry, wzmocnienie włosów i paznokci, świadczące o znacznie lepszym działaniu całego organizmu;
 • dodatkowym efektem, obserwowanym u części Pacjentów stosujących równolegle z leczeniem medycznym interwencję żywieniową, było zmniejszenie się masy guza, co uwidoczniło się w badaniach obrazowych;
 
4

To właśnie te efekty ratujące zdrowie i życie Pacjentów były powodem wystawienia pierwszej i jedynej w Polsce i w Europie, oficjalnej Rekomendacji Żywieniowej Dietetyków Klinicznych w Chorobach Nowotworowych. Interwencja była prowadzona w oparciu o zgodę Komisji Bioetycznej.

 
5

Przedstawiamy historię Pacjentki, u której równolegle z terapią medyczną stosowano interwencję żywieniową BioMarine®Medical – w ilości 50ml dziennie.

Diagnoza

Wyniki badań

Opinia Dietetyka

Dzienniczek zdrowia

 
6

Interwencja żywieniowa 4 rodzajami olejów rybich – BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids – u pacjentów z rakiem jelita grubego

Ocena stanu zapalnego i funkcji immunologicznych pacjentów z nowotworem jelita grubego po okołooperacyjnym zastosowaniu kompozycji 3 rodzajów olejów rybich – interwencja żywieniowa przeprowadzona w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Pabianickiego Centrum Medycznego.

Biomarkery, takie jak stosunek neutrofili do limfocytów we krwi obwodowej (NLR), stosunek płytek krwi do limfocytów (PLR) i wskaźnik immunozapalenia (SII) są coraz częściej uznawane za wskaźniki systematycznej odpowiedzi zapalnej w przypadku wielu nowotworów złośliwych. W licznych badaniach analizowano związek między tymi biomarkerami a wynikami leczenia raka jelita grubego. Zaobserwowano, że podwyższone przed- i pooperacyjne NLR, PRL i SII były związane z powikłaniami pooperacyjnymi, powikłaniami infekcyjnymi i dłuższym pobytem w szpitalu. Najnowsze obserwacje wskazują również, że NLR i SII są markerami stanu zapalnego, które mogą odzwierciedlać potencjał przeciwzapalny diety; stwierdzono statystycznie istotne ujemne korelacje między spożyciem wyższych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (wwkt) omega-3 a wartościami NLR i SII.

W niniejszym badaniu zbadano, czy doustna suplementacja kompozycją trzech rodzajów olejów rybich, BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żywność specjalnego przeznaczenia medycznego; żspm), w okresie pooperacyjnym może być związana z poprawą wyników pooperacyjnych poprzez zmniejszenie powikłań i poprawę biomarkerów stanu zapalnego, takich jak NLR, PLR i SII u pacjentów poddawanych operacji raka jelita grubego.

Pacjenci wyznaczeni do planowej resekcji raka jelita grubego zostali losowo przydzieleni do przyjmowania BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) (n = 37) lub placebo (n = 20) w ilości 50 ml dziennie wraz ze standardowym odżywianiem przez 4 tygodnie po operacji.

Pomiary wyników, w tym powikłania pooperacyjne i biomarkery stanu zapalnego, takie jak stosunek neutrofili do limfocytów (NLR), stosunek płytek krwi do limfocytów (PLR) i wskaźnik ogólnoustrojowego stanu zapalnego (SII), zostały porównane między grupami.

 
7

Okołooperacyjne żywienie pacjentów poddawanych operacji raka jelita grubego kompozycją 3 rodzajów olejów rybich BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) wiązało się:

 • ze spadkiem wartości wskaźników stanu zapalnego
 • zmniejszeniem częstości powikłań okołooperacyjnych
 • skróceniem okresu hospitalizacji pacjentów z nowotworem jelita grubego
 • brakiem poważnych powikłań ani zgonów

NLR – stosunek neutrofili do limfocytów, PLR – stosunek płytek krwi do limfocytów, SII – wskaźnik ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice.

Badania światowe wykazują, iż pooperacyjny NLR w 7. dniu po dużej operacji brzusznej jest związany z powikłaniami w pierwszym miesiącu pooperacyjnym. W prezentowanym badaniu, wykazano, że NLR przed i cztery dni po operacji nie różnił się istotnie w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. Jednocześnie zaobserwowano znaczący spadek NLR w grupie suplementowanej w porównaniu z grupą kontrolną po 4 tygodniach stosowania kompozycji trzech rodzajów olejów rybich. Obserwacje te są zgodne z wcześniejszymi badaniami wykazującymi związek między dietą bogatą w wwkt omega-3 a niskim NLR u pacjentów z chorobą wieńcową.

Ogólnoustrojowy wskaźnik immunologiczno-zapalny (SII) jest kompleksowym wskaźnikiem liczby neutrofili, płytek krwi i limfocytów we krwi obwodowej, który może odzwierciedlać równowagę czynników zapalnych i odporności w organizmie. Wcześniejsze obserwacje wykazały, że podwyższony wynik wskaźnika SII wskazuje na zwiększoną częstość występowania pooperacyjnych powikłań infekcyjnych i potwierdziły, że podwyższony wskaźnik SII wiąże się ze złym rokowaniem pooperacyjnym u pacjentów z nowotworem jelita.

Prezentowane badanie wykazało, że podawanie kompozycji trzech olejów rybich wiązało się ze znacznym spadkiem wskaźnika SII obserwowanym już po 4 dniach i 4 tygodniach po operacji.

W niniejszym badaniu przeanalizowano również wpływ suplementacji na PLR. Podwyższony PLR jest złym czynnikiem prognostycznym w okresie pooperacyjnym raka jelita grubego. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy analizowanymi grupami przed i w 4 dniu po operacji, ale zaobserwowano istotnie niższą wartość PLR w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej po 4 tygodniach suplementacji kompozycją 3 olejów rybich. Uzyskane wyniki znajdują potwierdzenie w innych badaniach, w których wykazano związek pomiędzy wysokim spożyciem wwkt omega-3 a obniżoną PRL u pacjentów z chorobą wieńcową.

Przeprowadzone badanie z zastosowaniem kompozycji 3 olejów rybich BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) potwierdza zatem wcześniejsze doniesienia mówiące o potencjale przeciwzapalnym diety bogatej w wwkt omega-3, które jak wykazano zmniejszają ryzyko powikłań pooperacyjnych u pacjentów onkologicznych oraz mają korzystny wpływ kliniczny i immunomodulujący na rokowanie u pacjentów z rakiem jelita grubego poddawanych zabiegom chirurgicznym.

 
8

Efekty tej interwencji żywieniowej potwierdzają wszyscy Pacjenci walczący z chorobami nowotworowymi, przyjmujący BioMarine®Medical (żspm) i oleje rybie wchodzące w jego skład (BioMarine® (żspm) + BioCardine®Omega-3 (żspm) + Tran OLAVA® (żspm)).

Zapewniamy, że każda z zamieszczonych tutaj Opinii Pacjentów jest autentyczna, a ich oryginały przechowywane są w archiwum naszej firmy.

Historia Pacjenta chorego na drobnokomórkowego raka płuca.

Jestem chory na raka płuc drobnokomórkowego w trakcie 5 serii chemii. Podczas całego cyklu brałem preparat BioMarine® w płynie. Badania wykazują że nowotwór w znacznej części się cofnął. Mam cały czas dobre wyniki krwi, apetyt i ogólnie poza kilkoma dniami po chemii czuję się dobrze.”

Historia mojej choroby

Wiesław, lat: 65 (2020-07-14)
Rak niedrobnokomórkowy płuc. W 2018r chemio- i radioterapia. Stabilizacja choroby. Wyniki badań krwi w normie, zwiększenie sił witalnych, brak kataru i przeziębień.BioMarine®Medical stosuję od 09/2019 po 35ml/dobę. Będę stosował nadal ze względu na zwiększenie odporności i poprawę ogólnego stanu zdrowia przez cały rok. Dawkowanie BioMarine®Medical: 35ml/dobę. Okres stosowania: 11 miesięcy

Anna, lat: 68 (2019-06-12)
BioMarine®Medical stosuję jako wsparcie dla mojego organizmu w czasie chemioterapii. Uważam, że zapewnia mi szybką regenerację przed kolejnymi dawkami chemii. Znacznie łagodzi ból i dyskomfort w jamie ustnej. Zamierzam stosować go w czasie całej terapii. Dawkowanie BioMarine®Medical: 40ml/dobę. Okres stosowania: 5 m-cy.

Zbigniew, lat: 66 (2018-11-29)
Stosuję ze względu na guza mózgu (nerwiak). Zauważyłem po tygodniu stosowania, że zostało zahamowane krwawienie dziąseł, z czym nie mogłem sobie dać rady.pomimo przestrzegania wskazań dentystów. Po 36 tygodniach zrobiłem przerwę w kuracji i krwawienia powróciły. Zamierzam powrócić do regularnego stosowania BioMarine®Medical. Dawkowanie BioMarine®Medical: 30 ml/dobę. Okres stosowania: 36 tygodni.

Wiesława, lat: 60 (2017-11-27)
W czerwcu tego roku zdiagnozowano u mnie raka piersi. Już 2 dni po diagnozie zaczęłam brać BioMarine®Medical 25-35ml/dzień. Jestem po operacji, w trakcie chemioterapii. Teraz biorę od 30 do 35ml. Miałam problemy reumatyczne i przewlekłe zapalenie żołądka. Po upływie czasu jak biorę BioMarine®Medical – bóle te ustąpiły. Cieszę się, bo przy bardzo obniżonej odporności przy chemioterapii nie dopadła mnie infekcja (przeziębienie, grypa). To dzięki BioMarine®Medical, który stosuję i nadal będę stosować. Dawkowanie BioMarine®Medical: 30-35 ml./ dobę. Okres stosowania: 6 m-cy

9

Jak wykazało to badanie oraz blisko 50 innych przeprowadzonych przez nas w czasie 24 lat pracy naukowo-badawczej, nie ma alternatywy dla uruchomienia nadrzędnych genetycznie i fizjologicznie procesów tłuszczozależnych, wytwarzanych z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids 4 rodzaje olejów rybich o biologicznym składzie (żspm) przez Organizm Człowieka i jego Systemy Obronno-Regeneracyjne, ponieważ prowadzą do ich tak korzystnego wielokierunkowego działania, którego nie można uzyskać w żaden inny sposób:

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii
10

WNIOSKI

Wyniki badań wykazały jednoznacznie:

 1. Skuteczność zapobiegania i leczenia chorób musi się opierać na jednoczesnym stosowaniu terapii i odżywiania zgodnego z genetycznym i fizjologicznym zapotrzebowaniem Organizmu Człowieka i jego Systemów Obronno-Regeneracyjnych.
 2. Dla żywności specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®Medical nie ma alternatywy, ponieważ:
  • zawiera unikalny skład wyższych tłuszczów budulcowych, genetycznie i fizjologicznie niezbędnych do uruchomienia nadrzędnych procesów tłuszczozależnych: immunologicznych, krwiotwórczych, przeciwzapalnych neurologicznych.
  • Jakość i skuteczność procesów wytwarzanych przez organizm człowieka, a zwłaszcza przez jego systemy obronno-regeneracyjne, są zależne od kompozycji tłuszczów zawartych w BioMarine®Medical (obecnie BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids 4 rodzaje olejów rybich o biologicznym składzie (żspm))
  • został zastosowany w 44 wieloośrodkowych badaniach naukowych u Pacjentów leczonych z powodu infekcji bakteryjnych i wirusowych, nowotworów, paradontozy, RZS, łuszczycy i AZS, miażdżycy, zawału serca, schizofrenii i depresji
  • skuteczne dawkowanie dla każdego Pacjenta, zostało oparte na wynikach w/w badań u Pacjentów.
11
12

Firma Marinex International od ponad 25 lat prowadzi badania naukowe nad odżywieniem zgodnym z genetycznym i fizjologicznym zapotrzebowaniem Organizmu Człowieka. Każde z naszych badań jednoznacznie dowiodło, że dostarczanie Organizmowi tłuszczów zgodnych z jego genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem jest warunkiem koniecznym do uruchomienia podstawowych procesów obronnych (immunologicznych, przeciwzapalnych, krwiotwórczych) i regeneracyjnych.

Dobrym sygnałem jest to, że coraz częściej słyszymy opinie ekspertów o niepodważalnej roli odżywiania w walce z chorobą, zwłaszcza nowotworową. Podkreśla się również, że obecny stan tego działu ochrony zdrowia jest na zatrważająco niskim poziomie i konieczne są gruntowne zmiany. Odżywianie pacjenta onkologicznego jest szczególnie istotne, ponieważ walczy on nie tylko z samą chorobą, ale również z bardzo agresywnym, toksycznym leczeniem.

Przytaczamy dziś wypowiedzi:

 • dr n. med. Aleksandry Kapały, specjalistki w dziedzinie onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych oraz żywienia klinicznego, kierownika Kliniki Żywienia Klinicznego w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie,
 • dr hab. n. med. Przemysława Matrasa, Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego,
 • dr. n. med. Sławomira Michalaka z Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
 • prof. Krzysztofa Giannopoulosa, kierownika Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • dr. n. med. Marcina Ekierta z Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • prof. Jacka Jassema, kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Autora ponad 700 prac naukowych, a także kilku patentów.

Często spotykamy się z pytaniem, czy każdy Pacjent chorujący na nowotwór powinien otrzymać wsparcie żywieniowe. Jak to wygląda w praktyce?

„Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia terapii przeciwnowotworowej, każdy Pacjent, u którego rozpoznaje się nowotwór i wdraża leczenie onkologiczne, powinien zostać skonsultowany przez specjalistę żywienia klinicznego1(dr n. med. A. Kapała).

Dlaczego odżywienie Organizmu ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla Pacjentów onkologicznych?

„Trzeba (…) pamiętać, że każdy rodzaj nowotworu przebiega z niedożywieniem. Pierwszym objawem choroby nowotworowej, niespecyficznym, jest niezamierzona utrata masy ciała. I to jest również pierwszy objaw niedożywienia2(dr hab. n. med. P. Matras).

Jak szeroka jest skala tego zjawiska?

„Około 30 procent Pacjentów przyjmowanych do szpitala, już jest niedożywionych. Ale bardziej zatrważające jest to, że połowa Pacjentów przyjmowanych do szpitala, nabywa lub pogłębia niedożywienie w warunkach szpitalnych2(dr hab. n. med. P. Matras).

Ponad 30 proc. chorych ma wskazania do interwencji żywieniowej, a otrzymało ją z tej puli Pacjentów zaledwie 20 proc. A jakie żywienie otrzymała reszta chorych? Dietę doustną o niejasnym składzie i przeznaczeniu1(dr n. med. A. Kapała).

13

Eksperci mówią jasno – żywienie jest równorzędnym elementem opieki nad chorym, obok chemio- czy radioterapii. W praktyce jednak, o ile prowadzi się badania naukowe nad wciąż nowymi lekami, dowodów naukowych odnośnie do żywności brak. Z czego wynika?

„Prowadzenie badań w zakresie żywienia jest zadaniem trudnym. Możemy to porównać z sytuacją, w której kazano by udowodnić badaczom, że spadochron jest potrzebny skoczkowi skaczącemu z pokładu samolotu. To fakt i nikt w tym zakresie nie prowadzi badań, w których stawia dwóch skoczków na pokładzie samolotu, jednego wyposaża w spadochron, a drugiego nie i każe im skakać. Przecież wszyscy dokładnie wiemy, jaki byłby finał tego badania. Podobnie jest z żywieniem1(dr n. med. A. Kapała).

Mimo to, istniejące dowody są niepodważalne. Żywienie Pacjentów onkologicznych, prowadzone równolegle z leczeniem, jest niezbędne.

„Dziś mamy już bardzo silne dowody, które wskazują, że żywienie kliniczne wpływa na losy chorego i nie tylko poprawia jakość jego życia, ale realnie wpływa na jego długość, o czym należy wciąż przypominać klinicystom1(dr n. med. A. Kapała).

Dlaczego zatem, mimo rekomendacji i zaleceń, w praktyce nie wdraża się interwencji żywieniowej?

„Lekarze dysponują skalami, które pozwalają im na dokonanie (…) oceny, niestety, zbyt rzadko jeszcze po nie sięgają. Obserwujemy także, że nawet jeśli taka ocena zostanie przeprowadzona, to robione to jest tylko w celu właściwego uzupełnienia dokumentacji medycznej. Lekarze, po dokonaniu oceny, najczęściej nie wyciągają wniosków i nie podejmują interwencji przynoszącej korzyści chorym1(dr n. med. A. Kapała).

Z jakimi działaniami niepożądanymi chemioterapii musi się liczyć Pacjent?

Wszystkie metody systemowego leczenia nowotworów wiążą się z ryzykiem działań niepożądanych. Osoby starsze stanowią grupę ryzyka wystąpienia powikłań, które mogą znacząco wpływać na przebieg leczenia, jego skuteczność oraz jakość życia, a także nasilać istniejące dolegliwości oraz choroby towarzyszące3(dr. n. med. M. Ekiert).

Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego obejmują: zespół polekowego uszkodzenia mózgu, tylną odwróconą encefalopatię, łagodną lub ciężką martwiczą encefalopatię. Natomiast powikłania ze strony obwodowego układu nerwowego to najczęściej: polineuropatia czuciowa oraz mieszana polineuropatia czuciowo-ruchowa4(dr. n. med. S. Michalak).

„Najczęściej powikłania neurologiczne powodują takie chemioterapeutyki, jak: cisplatyna, arabinozyd cytozyny, ifosfamid, metotreksat, taksany i alkaloidy barwinka4(dr. n. med. S. Michalak).

Powikłania w postaci mielotoksyczności towarzyszą chemioterapii. Te bardziej nasilone dotyczą do 30 procent chorych5(prof. K. Giannopoulos).

„W niedawnym badaniu obejmującym chore na raka piersi, czyli największą populację chorych onkologicznych, wykazano, że ryzyko pojawienia się [wtórnej] ostrej białaczki szpikowej zwiększa się 2,5 krotnie5(prof. K. Giannopoulos).

Prof. Jacek Jassem podkreślił, że „jako stary onkolog” dokładnie wiedział, co będzie się z nim działo następnego dnia po zastosowaniu terapii, za miesiąc, za pół roku. Spodziewał się, jaki będzie efekt leczenia, jakie będą objawy niepożądane. Mimo tej wiedzy wszystko, co przeżył, było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. – Co innego wiedzieć, jakie są objawy chemioterapii, a co innego je przeżyć – ocenił.6

14

Wnioski:

 • Eksperci jasno wskazują, że interwencja żywieniowa, prowadzona równolegle z leczeniem znacząco zwiększa szanse powodzenia terapii.
 • Odżywianie organizmu człowieka nie jest i nie powinno być podmiotem działań lekarzy, którzy w tej kwestii nie mają dostatecznej wiedzy ani przeszkolenia.
 • System ochrony zdrowia nie zapewnia kompleksowej opieki pacjentowi w trakcie leczenia chorób przewlekłych, która powinna również obejmować konsultacje i opiekę żywieniową.
 • A zatem, walcząc o zdrowie swoje lub swoich bliskich w kwestii odżywiania Organizmu zgodnego z jego genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem opieraj swoją wiedzę na wynikach badań naukowych.
 • Zaufaj doświadczeniu naszych Ekspertów. Firma Marinex w ciągu 25 lat pracy naukowo-badawczej przeprowadziła ponad 50 badań naukowych u Pacjentów, przyjmujących produkowane przez nas oleje rybie, we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi i medycznymi w Polsce, USA i Danii. To nadaje nam naukowy obowiązek do wypowiadania się w roli ekspertów odnośnie żywienia niezbędnymi genetycznie i fizjologicznie tłuszczami Pacjentów przewlekle chorych.
15
16

Jak wykazało to badanie oraz blisko 50 innych przeprowadzonych przez nas w czasie 24 lat pracy naukowo-badawczej, nie ma alternatywy dla uruchomienia nadrzędnych genetycznie i fizjologicznie procesów tłuszczozależnych, wytwarzanych z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids 4 rodzaje olejów rybich o biologicznym składzie (żspm) przez Organizm Człowieka i jego Systemy Obronno-Regeneracyjne, ponieważ prowadzą do ich tak korzystnego wielokierunkowego działania, którego nie można uzyskać w żaden inny sposób:

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii
17

Ogromny dorobek naukowy i wieloletnie wspieranie Pacjentów onkologicznych zaowocowały także nadaniem firmie Marinex Rekomendacji Stowarzyszenia Sanitas oraz Fundacji To Się Leczy.

 
18

Badania naukowe

  Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

Lewkowicz P., Banasik M., Głowacka E., Lewkowicz N., Tchórzewski H. Modyfikujący wpływ dużych dawek preparatu oleju z wątroby rekina na polaryzację limfocytów T i funkcję neutrofilii krwi; Pol. Merk .Lek., 2005 XVIII,108, 686-692.

Stosując 30 kapsułek (6 kaps. 5 x dziennie) BioMarine®570 przez miesiąc (odpowiada to 60 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli) uzyskano znaczący wzrost naturalnej i nabytej odporności organizmu. Uzyskano poprawę potencjału bójczego neutrofili poprzez zwiększenie uwalniania reaktywnych form tlenu oraz fagocytozy w odpowiedzi na bakterie E.coli o 47%, zwiększenie aktywności komórek NK o 67% oraz opsonin, w tym składowych układu dopełniacza (drogi klasycznej) o 16%. Dodatkowo BioMarine® silnie wpływa na polaryzację limfocytów helperowych CD4 do uwalniania cytokin typu Th1 i prozapalnych, takich jak TNF-α (o 26%), IFN-γ (64%) i IL-2 (316%), a hamuje uwalnianie przeciwzapalnej IL-10 (45%). Profil ten wzmacnia aktywność komórek cytotoksycznych CD8 i świadczy o polaryzacji komórek dziewiczych w kierunku Th1. O 20% wzrosła obrona organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi (wzrosła pojemność antyoksydacyjna osocza).

Czym to zostało spowodowane?

Odpowiedzią organizmu na zastosowanie tłuszczy budulcowych. Organizm przebudował swoje struktury i znacząco zwiększył różnicowanie się komórek macierzystych w szpiku kostnym, czego konsekwencją była zwiększona produkcja między innymi limfocytów T, B, komórek NK oraz makrofagów i neutrofili, a także wzrost ich reaktywności w kierunku patogenu.

Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów w poszukiwaniu patogenów. Znajdując miejsce zagrożenia wydzielają one interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Fizjologicznie aktywowane makrofagi i neutrofile eliminują patogeny. Wzrost produkcji TNF-α, uruchamia kaskadę reakcji doprowadzających do śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

 
19

Ekspertyzy naukowe

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański, Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia, Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Udział cytokin w odpowiedzi układu immunologicznego na komórki nowotworowe.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ref. Immunologia . Gołąb Jakub, Jakubisiak Marek, Lasek Witold. PWN Warszawa 2004

Naturalny produkt immunostymulujący, zapobiegający miażdżycy i jej powikłaniom.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Mgr analityki medycznej Przemysław Lewkowicz, Konsultował: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr. hab. n. med. Przemysław Lewkowicz – Katedra Neurologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj – BioNanopark Łodź

Kompendium wiedzy o tłuszczach. Genetyczne i fizjologiczne procesy tłuszczozależne uruchamiane przez Organizm Człowieka.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Dział Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Mgr inż. Paula Wróblewska-Łuczka, Prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk, Dyrektor, Instytut Medycyny Wsi

 
20

  Wnioski

W walce z chorobą nowotworową fizjologicznie działający układy i systemy odpornościowy, krwiotwórczym, przeciwzapalny i odnowy komórkowej, są podstawą skutecznej i bezpiecznej terapii leczniczej. 70% procesów w nich zachodzących jest tłuszczozależnych a ich skuteczność dowiodło 41 wieloośrodkowych badań naukowych i ponad 5200 pisemnych opinii Pacjentów przyjmujących produkowane przez MARINEX pełnowartościowe oleje rybie.

Badacze, podsumowując wyniki badań przeprowadzonych z udziałem żywności medycznej BioMarine®, stwierdzili: „Zarówno obserwacje kliniczne, ocena parametrów immunologicznych osób, jak i badania przeprowadzone na grupie zdrowych ochotników mogą, wskazywać na korzystne działanie preparatu, umożliwiające ograniczenie rozwoju nowotworu, jak i zwalczenie choroby nowotworowej”.

Bezpieczeństwo leczenia jest nie mniej ważne jak jego skuteczność. Częstym powikłaniem w czasie intensywnej chemioterapii są incydenty zakrzepowo-zatorowe. Chemioterapeutyki mają działanie toksyczne i niekorzystnie wpływają na serce. Może to wywoływać zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, a co za tym idzie ich uszkodzenie, zaburzenia rytmu oraz przedwczesną chorobę niedokrwienną serca 2.

Tłuszcze budują ponad 34% serca dlatego powinny być zgodne z jego genetyką i fizjologią. Takimi są tłuszcze złożone i wyższe nienasycone kwasy tłuszczowe dlatego należy je przyjmować w przewadze do innych tłuszczów jako czynnik osłonowy podczas leczenie przeciwnowotworowego.

 
21

Efekty przeciwnowotworowe wytworzone przez Organizm Człowieka procesami tłuszczo-zależnymi opartymi na tłuszczach dostarczanych w postaci żywności medycznej BioMarine®Medical – kompozycji 3 rodzajów pełnowartościowych olejów rybich.

Opracowanie naukowe przygotowano na podstawie prezentacji dr hab. n. med. Przemysława Lewkowicza przygotowanej na I Krajową Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych pt. „Żywienie i nowotwory”

 
1

  Czynniki zapalne w chorobie nowotworowej

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie olejów rybich zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) EPA + DHA omega-3 (fizjologiczne substancje budulcowe organizmu człowieka) przyczynia się do likwidacji stanów zapalnych. Substancje te organizm wykorzystuje już na poziomie regulacji aktywności genów, dzięki czemu lepiej kontroluje reakcje związane z rozwojem i wygaszaniem stanów zapalnych.

W badaniu, które odbyło się w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi wzięło udział 31 pacjentów po zawale serca. Równolegle ze standardową terapią (opartą m.in. na statynach) przez 52 tygodnie stosowali 2 kapsułki żywności medycznej BioMarine® + 2 kapsułki żywności medycznej BioCardine®Omega-3 (8 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli). Grupę kontrolną stanowiło 46 pacjentów po zawale serca stosujący wyłącznie terapię lekową.

Zastosowanie razem z lekami żywności medycznej znacząco obniża intensywność toczących się w organizmie procesów zapalnych, mierzonych poziomem białka hsCRP w osoczu oraz prowadzi do wzrostu wydolności wieńcowej (MET). Wyłącznie w grupie badanej wskaźnik hsCRP udało się obniżyć poniżej oczekiwanej wartości 5 mg/l.

 
2

  Rola czynników immunologicznych i zapalnych w procesie kancerogenezy

Wyniki najnowszych badań w coraz większym stopniu łączą rozwój nowotworu z przewlekłym stanem zapalnym oraz czynnikami immunologicznymi, takimi jak cytokiny. Proces zapalny tworzy mikrośrodowisko, sprzyjające rozwojowi nowotworu. Mediatory stanu zapalnego modulują ekspresję wielu kluczowych dla rozwoju raka genów. Ponadto towarzyszący zapaleniu stres oksydacyjny może indukować mutagenezę 1.

Układy odpornościowy i krwiotwórczy (szpik kostny, śledziona, wątroba, węzły chłonne) tworzą systemy ochrony i regeneracji organizmu człowieka. Produkują cenne komórki macierzyste, z których powstaje 100% komórek odpornościowych, czerwonych krwinek, płytek krwi i substancji niszczących patogeny.

Fizjologiczna budowa układu odpornościowego decyduje o skuteczności działania systemu odpornościowego, stanowiącego najsilniejszą ochronę zdrowia i życia organizmu człowieka. Jednak system ten, pozbawiony kontroli, może zaatakować własny organizm. Dlatego uruchomienie mechanizmu jego autoregulacji będzie decydowało o naszym zdrowiu. Do tego potrzebne są fizjologiczne substancje budulcowe: alkilogilcerole, skwalen, wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3.

 
3

  Rola czynników immunologicznych i zapalnych w procesie kancerogenezy

Sprawne działanie systemu przeciwzapalnego organizmu człowieka jest niezmiernie ważne zarówno w profilaktyce, jak i w walce z chorobami nowotworowymi. Aby organizm mógł szybko i skutecznie wygaszać stany zapalne, musi być regularnie zaopatrywany w odpowiednie ilości substancji będących budulcem systemu przeciwzapalnego.

Takimi właśnie substancjami są WKT* EPA + DHA omega-3. Z DHA w organizmie powstają najsilniejsze naturalne substancje przeciwzapalne: rezolwiny, protektyny, marezyny, które tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych. Na szlaku przemian EPA powstają rezolwiny i lipoksyny oraz substancje o słabym działaniu prozapalnym: leukotrieny serii 5 (LTE5, LTB5), prostaglandyny serii 3 (PGD3, PGE3, PGI3, PGF3) oraz tromboksan (TXA3). Odpowiednie ilości WKT EPA + DHA omega-3 powodują wygaszanie stanów zapalnych oraz zapewniają neuroprotekcję komórkom układu nerwowego.

 
4

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, WKT EPA + DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej. Fizjologiczne zachodzenie procesów regeneracyjnych jest szczególnie istotne, gdy organizm jest wyniszczony toksyczną chemio- i radioterapią onkologiczną.

5

  Skuteczność terapii onkologicznej

Skuteczność terapii onkologicznej zależy od siły i precyzji działania fizjologicznych mechanizmów organizmu człowieka. Aby walka z nowotworem była skuteczna, konieczne jest uruchomienie najważniejszych układów i systemów organizmu człowieka: odpornościowego, krążenia i przeciwutleniającego. Wraz z codzienną dietą organizmowi należy dostarczać fizjologicznie niezbędnych substancji budujących i aktywujących te układy.

Skąd je pozyskać?

Oczywiście z żywności. Każda terapia lecznicza powinna być uzupełniana prawidłowym żywieniem, bo każda choroba to stan wyższego niż zwykle zapotrzebowania na fizjologiczne substancje budulcowe. Sama dieta to zbyt mało, musi być uzupełniona przebadanymi preparatami z kategorii żywność medyczna.

Czym jest żywność medyczna?

To główne, a wielokrotnie jedyne źródło substancji fizjologicznych organizmu człowieka. Terapia w połączeniu z żywnością medyczną jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla pacjenta, a przecież o to nam wszystkim chodzi. Tylko wtedy organizm będzie miał siłę do walki z nowotworem, a zarazem stanie się odporny na skutki uboczne radio- i chemioterapii.

 
6

  Żywienie w onkologii

Badania pokazują, że nawet u 80% pacjentów onkologicznych występuje niedożywienie. Przyczyn takiego stanu jest kilka – niewystarczające odżywienie drogą doustną z powodu braku apetytu, umiejscowienie guza w miejscu utrudniającym gryzienie czy połykanie, liczne badania diagnostyczne, zmuszające pacjenta do powstrzymywania się od jedzenia.

A przecież w okresie walki z chorobą nowotworową dostarczenie organizmowi fizjologicznych substancji, które wykorzysta on do uruchomienia podstawowych procesów obronno-regeneracyjnych jest szczególnie istotne. Żywienie medyczne nie tylko znacznie poprawia samopoczucie pacjenta, ale także wspomaga leczenie, dodaje sił do walki z chorobą i chroni organizm przed negatywnymi skutkami terapii.

Dieta antyrakowa musi być bogata w produkty pochodzenia morskiego (ryby i owoce morza) oraz warzywa i owoce, do których dodaje się zdrowe oleje: oliwę z oliwek, olej rzepakowy. Aby jednak dostarczyć odpowiednie ilości substancji (szczególnie substancji budulcowych) konieczna jest suplementacja odpowiednich preparatów z grupy żywności medycznej – takich, które mają badania kliniczne.

 
7

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

8

  Fizjologiczna rola skwalenu i alkilogliceroli w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

Dowody naukowe potwierdzają niezbędność stosowania alkilogliceroli i skwalenu w profilaktyce chorób nowotworowych i podczas terapii przeciwnowotworowej. Wykorzystywane przez organizm zapewniają mu:

Działanie osłonowe – Alkiloglicerole działają osłonowo i zmniejszają skutki uboczne radioterapii, redukują uszkodzenia popromienne i wydłużają okres przeżycia. W przypadku raka szyjki macicy zapobiegają popromiennej leukopenii i trombocytopenii 3 oraz o 47% redukują częstotliwość powstawania przetok 4.

Działanie cytotoksyczne – Alkiloglicerole wykazują bezpośrednie działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe, hamują ich namnażanie poprzez zablokowanie aktywności kinazy białkowej C (PKC) oraz spowalniają proces unaczyniania się guza 5.

Wspomaganie skuteczności chemioterapii – Skwalen wzmacnia toksyczność cytostatyków: adriamycyny, 5-fluorouracylu i bleomycyny w stosunku do komórek nowotworowych, z drugiej strony działa osłonowo, ograniczając toksyczny wpływ leków (cisplatyna) na zdrowe komórki macierzyste szpiku kostnego 6,7.

Wytwarzanie i różnicowanie elementów morfotycznych krwi – Organizm z dostarczonych alkilogliceroli produkuje PAF. Wydzielanie odpowiednich ilości PAF pozwala stale utrzymywać pełną aktywność komórek NK i makrofagów odpowiedzialnych za walkę z nowotworem 5.

Działanie ochronne – Skwalen, dzięki zdolności do opłaszczania, zmniejsza mutagenność wielu groźnych karcynogenów np. benzopirenu, DMBA7 6.

 
9

  Fizjologiczna rola WKT EPA+DHA omega-3 w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

Dowody naukowe z zakresu genetyki i fizjologii oraz działań przeciwnowotworowych organizmu otrzymującego WKT EPA+DHA omega-3 wskazują na bezwzględną konieczność stosowania odpowiednich ilości tych substancji zarówno w profilaktyce, jak i w terapii przeciwnowotworowej.

Wygaszanie zapalenia – Organizm z dostarczonych w diecie WKT EPA + DHA omega-3 produkuje rezolwiny i protektyny – niezwykłe naturalne substancje przeciwzapalne, mające m.in. zdolność do wygaszania aktywnych stanów zapalnych czy ograniczania nadmiernej krzepliwości krwi. Rezolwiny i protektyny powstałe z DHA będąc najsilniejszymi induktorami wygaszenia procesu zapalnego, tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych 8,9. Stosowanie przez 5 dni 1,6 g EPA + 0,7 g DHA u pacjentów z sepsą spowodowało znaczący spadek poziomu prozapalnej IL-6 (ponad 50%) 10.

Apoptoza komórek nowotworowych – Oprócz rezolwin i protektyn komórki organizmu z WKT* EPA omega-3 wytwarzają także związek o nazwie delta-12-prostaglandyna J3. Substancja ta jest niezwykle cenna, gdyż ma zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Udowodniono, że wysoka skuteczność przeciwnowotworowego działania tej niezwykłej substancji wynika z jej zdolności do oddziaływania na geny, a szczególnie uruchamiania w komórkach nowotworowych ważnego genu p53. To właśnie dzięki jego aktywacji możliwe jest zainicjowanie w tych komórkach procesu apoptozy – czyli ich naturalnej autodestrukcji 8,9.

 
10

  Fizjologiczna rola WKT EPA+DHA omega-3 w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

Wspomaganie skuteczności chemioterapii – WKT EPA + DHA omega- 3 zwiększają skuteczność chemioterapii. Wbudowując się w błony komórek nowotworowych usprawniają przenikanie do nich leków antynowotworowych, z krwi. W grupie pacjentów z nowotworem płuc, u których w czasie chemioterapii podawano dodatkowo 2,4 g WKT EPA + DHA omega-3 skuteczność leczenia wzrosła o 140%. Ponadto pacjenci ci charakteryzowali się lepszą zdolnością do utrzymywania masy ciała i masy mięśniowej 8,9.

Hamowanie angiogenezy komórek nowotworowych – WKT EPA + DHA omega-3 bezpośrednio ograniczają wzrost komórek rakowych poprzez zahamowanie ich unaczyniania się (angiogenezy) oraz uruchamiają w nich proces apoptozy poprzez nasilenie procesów peroksydacji lipidów 8,9.

Pomoc w kacheksji – Stosowanie u pacjentów z kacheksją 2,16 g EPA + 1,44 g DHA dziennie powoduje średni przyrost masy ciała o 0,3 kg na miesiąc. Zmianie masy towarzyszą: znaczące zmniejszenie produkcji białek ostrej fazy (p<0,002) i stabilizacja wydatku energetycznego 11.

Hamowanie proliferacji komórek nowotworowych – WKT EPA + DHA omega-3 korzystnie wpływają na procesy komórkowe na poziomie molekularnym, konsekwencją czego jest zmniejszenie namnażania komórek nowotworowych 12.

 
11

  Nowotwór piersi

Obserwacje 533 276 norweskich kobiet w wieku 35-54 lat, które trwały od 1970 do 1985 roku wykazały, że żony rybaków miały o 30% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór piersi niż żony robotników niewykwalifikowanych. Badanie to potwierdza hipotezę, że pewne aspekty diety, tj. spożycie ryb, mogą być związane z niższą umieralnością na raka piersi 13.

W innym badaniu wykazano, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe ze źródeł morskich (EPA i DHA) poprawia rokowania kobiet, u których zdiagnozowano nowotwór piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Trwające 7 lat obserwacje wykazały, że kobiety z wyższym spożyciem EPA i DHA z pożywienia miały około 25% mniejsze ryzyko dodatkowych wydarzeń raka piersi w porównaniu z kobietami o najniższym spożyciu. U kobiet z wyższym spożyciem EPA i DHA z pożywienia obserwowano również zależne od dawki zmniejszenie ryzyka wszystkich przyczyn śmiertelności 14.

 
12

  Nowotwór prostaty

Badanie przeprowadzone na Oddziale Urologii Instytutu Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco u dwóch grup badanych: mężczyzn z nowotworem prostaty i zdrowych ochotników wykazało, że spożywanie WKT EPA + DHA omega-3 zmniejsza ryzyko rozwoju raka prostaty.

Analizy dowiodły, że mężczyźni, którzy spożywali co najmniej 167 mg EPA i 368 mg DHA dziennie mieli o 65% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór prostaty niż mężczyźni w ogóle nie spożywający kwasów omega-3. Również 57% spadek ryzyka wykazano w grupie mężczyzn spożywających minimum 1 raz w tygodniu takie ryby jak łosoś czy makrela, w porównaniu do mężczyzn nie jedzących ryb 15.

 
13

  Efekty systemu odpornościowego

AAktywacja fizjologicznych procesów prowadzących do śmierci komórek nowotworowych to ogromny mechanizm uruchamiany przez system odpornościowy organizmu człowieka.

Silne i sprawne komórki odpornościowe są podstawą skuteczności każdej terapii, a w szczególności terapii onkologicznej. Nowotwór to mutacja genów przekształcająca zdrową komórkę w komórkę nowotworową. Powstała komórka całkowicie zatraca swoje właściwości, przestaje pełnić swoje funkcje, namnaża się w niekontrolowany sposób, staje się agresywna i niszczy zdrowe komórki znajdujące się w jej sąsiedztwie. Organizm stara się eliminować takie komórki. Proces ten odbywa się za pomocą układu odpornościowego obejmującego wyspecjalizowane białe krwinki takie jak limfocyty T, makrofagi oraz komórki NK.

Są one bowiem w stanie rozpoznawać i niszczyć komórki rakowe nie dopuszczając w ten sposób do rozwoju nowotworu. Jeśli układ odpornościowy jest silny i działa sprawnie to skutecznie niszczy powstałe zmutowane komórki już we wczesnym stadium. Dzięki temu ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jest dużo mniejsze. Jeśli odporność jest osłabiona ryzyko takie znacznie wzrasta.

Kluczowym w uruchomieniu tego zaawansowanego mechanizmu jest systematyczne dostarczanie organizmowi wyższych tłuszczów budulcowych, ponieważ większość z tych procesów jest tłuszczozależna.

Alkiloglicerole i skwalen w styczności z komórkami nowotworowymi nasilają opsonizację i peroksydację ich błony komórkowej oraz przenikanie chemioterapeutyków. Komórki organizmu człowieka wbudowując w swoje struktury alkiloglicerole zmniejszają skutki uboczne radioterapii, redukują uszkodzenia popromienne i wydłużają okres przeżycia.

Efekty takie są niemożliwe do uzyskania żadnymi innymi substancjami.

 
14

  Statystyki

Według danych GUS rocznie diagnozuje się aż 150 tys. nowych zachorowań na nowotwory i aż 100 tys. zgonów. Większość osób umiera w wieku 50-80 lat (74%), z tego 42,2% pomiędzy 50 a 70 rokiem życia, a 31,8% pomiędzy 70 a 79 rokiem życia.

Po 80 roku życia śmiertelność z powodu nowotworów stanowi już tylko 19% przypadków. Niepokojący jest fakt, że blisko 25% zgonów z powodu chorób nowotworowych następuje u osób poniżej 60 roku życia.

 
15

  Statystyki

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szacują, że w 2030 r. będzie aż o 75% więcej zachorowań na raka! W Polsce do 2025 r. zachorowalność na raka zwiększy się o 40% 16. Jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworów w Europie jest zła dieta i związane z nią niedobory fizjologicznie niezbędnych substancji wykorzystywanych przez organizm do uruchomienia systemów obronnych: sygnałowych, odpornościowych, przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych 17.

Jak wykazało ostatnie 10 lat badań klinicznych i populacyjnych fizjologiczne odżywianie jest najskuteczniejszą ochroną organizmu przed powstawaniem i rozwojem nowotworów.

 
16

  Fakty są zatrważające. Zmień swoje przyzwyczajenia i nie bądź częścią tych dramatycznych statystyk

 • Co roku z powodu raka na całym świecie umiera ponad 8 mln ludzi. To prawie ¼ populacji naszego kraju.
 • Szacuje się, że liczba zachorowań wzrośnie z 14 milionów w 2012 roku do 22 mln w 2032 roku.
 • W Polsce żyje blisko milion osób z chorobą nowotworową.
 • Co roku z powodu chorób onkologicznych nasz kraj traci miasto wielkości Legnicy.
 • Koszty ekonomiczne związane z nowotworami w Polsce w 2015 r. wyniosły 4,35 mld euro.

Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

 
17

  Literatura

 1. Francuz T., Francuz-Czajka P., Cisoń-Jurek S., Wojnar J. Rola zapalenia w patogenezie raka jelita grubego. Postepy Hig Med Dosw, 2016, 70, 360-366.
 2. Aleszewicz-Baranowska J., Ereciński J. Powikłania kardiotoksyczne leczenia choroby nowotworowej u dzieci. Choroby Serca i Naczyń 2006, 3(3): 156–159.
 3. Brohult A., Brohult J., Brohult S., Joelsson I. Effect of Alkoxyglycerols on the Frequency of Injuries Following Radiation Therapy for Carcinoma of the Uterine Cervix. Acta Obstet Gynecol Scand,1977, 56: 441–448.
 4. Brohult A., Brohult J., Brohult S., Joelsson I. Effect of Alkoxyglycerols on the Frequency of Fistulas Following Radiation Therapy for Carcinoma of the Uterine Cervix. Acta Obstet Gynecol Scand, 1979, 58: 203–207.
 5. Lewkowicz P., Tchórzewski H. Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina. Pol Merk Lek, 2012, XXXIII, 198, 353-356.
 6. Kelly G.S. Squalene and its potential clinical uses. Altern Med Rev, 1999, 4(1): 29-36.
 7. Das B., Yeger H., Baruchel H., Freedman M.H., Koren G., Baruchel S. In vitro cytoprotective activity of squalene on a bone marrow versus neuroblastoma model of cisplatininduced toxicity: implications in cancer chemotherapy. Eur J Cancer, 39(17): 2556-2565.
 8. Murphy R.A., Mourtzakis M., Mazurak V.C. n-3 polyunsaturated fatty acids: the potential role for the supplementation in cancer. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2012, 15(3): 246-251.
 9. Gerber M. Omega-3 fatty acids and cancers: a systematic update review of epidemiological studies. Br J Nutr, 2012, 107(Suppl 2): 228-239.
 10. Barbosa V.M., Miles E.A., Calhau C., Lafuente E., Calder P.C. Effects of a fish oil containing lipid emulsion on plasma phospholipid fatty acids, inflammatory markers, and clinical outcomes in septic patients: a randomized, controlled clinical trial. Crit Care, 2010, 14(1): R5.
 11. Wigmore S.J., Ross J.A., Falconer J.S., Plester C.E., Tisdale M.J., Carter D.C., Fearon K.C. The effect of polyunsaturated fatty acids on progress of cachexia in patients with pancreatic cancer. Nutrition, 1996, 12: 27-30.
 12. Chamras H., Ardashian A., Heber D., Glaspy J.A. Fatty acids modulation of MCF-7 human brest cancer cell proliferation, apoptosis and differentiation. J Nutr Biochem, 2002, 13(12): 711-716
 13. Lund E., Bonaa K.H.. Reduced breast cancer mortality among fishermen’s wives in Norway. Cancer Causes Control, 1993, 4(3): 283-287.
 14. Patterson R.E., Flatt S.W., Newman V.A., Natarajan L., Rock C.L., Thomson C.A., Caan B.J., Parker B.A., Pierce J.P. Marine fatty acid intake is associated with breast cancer prognosis. J Nutr, 2011, 141(2): 201-206.
 15. Fradet V., Cheng I., Casey G., Witte J.S. Dietary omega-3 fatty acids, cyclooxygenase-2 genetic variation, and aggressive prostate cancer risk. Clin Cancer Res, 2009, 15(7): 2559-2566.
 16. Bray F., Jemal A., Grey N., Ferlay J., Forman D. Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008-2030): a population-based study. Lancet Oncol,2012, 13(8): 790-801.
 17. Cancer Atlas, 2006.
 
18

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

19

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

20

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 134,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

21

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
22

Back to Top