Na świecie na Stwardnienie Rozsiane (SM) choruje ponad 2 000 000 osób, w tym ok. 700 000 w Europie. W Polsce szacuje się ok. 45 000 przypadków. Rocznie w naszym kraju pojawia się około 1300 – 2100 nowych chorych. Szczyt zachorowalności przypada między 20. a 40. rokiem życia, a wśród chorych przeważają kobiety. – źródło: Raport Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

1

Efekty genetycznego i fizjologicznego odżywiania Organizmu Człowieka olejami rybimi w trakcie leczenia stwardnienia rozsianego (SM).

 
 
 
 
 
BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych
 
2

Badania komórkowe

  Efekty fizjologicznego odżywiania komórek nerwowych niosą nadzieję dla chorych

Jak wykazały badania z zastosowaniem oleju rybiego, jego naturalna kompozycja lipidowa może przyczyniać się do polepszenia funkcji oligodendrocytów mózgu, m.in. poprzez poprawę syntezy białek sfingomieliny.

Dysfunkcja oligodendrocytów (OL) jest uważana za jedną z głównych przyczyn nieefektywnej remielinizacji w stwardnieniu rozsianym, powodując stopniowo postęp choroby. Oligodendrocyty pochodzą z komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC), które zasiedlają dorosły centralny układ nerwowy, ale ich fizjologiczna zdolność do syntezy mieliny jest ograniczona. Niski pobór niezbędnych lipidów do syntezy sfingomieliny w diecie człowieka może tłumaczyć zwiększoną demielinizację i zmniejszoną wydajność procesu remielinizacji.

W badaniu profilu lipidów w modelu doświadczalnym autoimmunologicznej demielinizacyjnej choroby mózgu ujawniono, że podczas ostrego stanu zapalnego synteza kwasu nerwowego jest wyciszona, co jest efektem przesunięcia szlaku metabolizmu lipidów do prozapalnego wytwarzania kwasu arachidonowego.

W eksperymentach na ludzkim modelu dojrzewania komórek prekursorowych oligodendrocytów (hOPC) in vitro wykazano, że kompozycja oleju rybiego (FOM) poprawiała funkcję hOPC, powodując ulepszoną syntezę białka mielinobazowego (MBP), glikoproteiny mieliny oligodendrocytowej (MOG) oraz białka proteolipidowego jako sfingomielina (PLP). Dodatkowo olej rybi przyczyniał się do zmniejszenia wytwarzania prozapalnych cytokin i chemokin oraz zwiększenia syntezy czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF2), a także syntezy czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) przez hOPC.

Ważnym etapem badań była analiza wymienionych efektów przy uwzględnieniu wpływu bariery krew-mózg, która stanowi najważniejszą linię obrony mózgu i decyduje o jego specyficznym środowisku wewnętrznym. Wiele obserwowanych interakcji i zależności w badaniu na komórkach nerwowych może nie występować, jeśli na ich drodze stanie właśnie bariera krew-mózg.

Jej wyniki nie tylko potwierdziły wcześniejsze doniesienia, ale również je przekroczyły. Produkcja białek MBP, MOG i PLP w dojrzewających i dojrzałych oligodendrocytach była wyższa przy obecności bariery krew-mózg niż przy ich bezpośredniej ekspozycji na tłuszcze. Efekt ten był widoczny zarówno na poziomie ekspresji genów, jak i wytworzonych białek.

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku czynników wzrostu, które biorą udział w procesie dojrzewania oligodendrocytów: BDNF, IGF-1, CNTF, FGF-2. Ich poziomy wzrastały w bardziej wyraźny sposób w obecności bariery krew-mózg, niż w izolowanych hodowlach poszczególnych linii komórkowych. Wyjątkiem jest tutaj czynnik FGF-2, którego poziom spadał pod wpływem obecności tłuszczów budulcowych. Efekt ten jest jednak korzystny z perspektywy dojrzewania oligodendrocytów, ponieważ czynnik ten hamuje proces mielinizacji. Co ciekawe, jest to przykład różnicy jaką może wywołać obecność bariery krew-mózg – w przypadku poprzedniego badania poziom FGF-2 wzrastał.

W obserwowanych efektach mogły brać udział receptory wolnych kwasów tłuszczowych (ang. Free faty acids receptors, FFAR), więc przeanalizowano także poziomy poszczególnych typów tego receptora (FFAR1, FFAR2, FFAR3, FFAR4). W linii komórek oligodendrocytarnych najliczniej występował receptor FFAR4.

Dla procesu dojrzewania oligodendrocytów i syntezy mieliny, ważnym kwasem tłuszczowym jest kwas nerwonowy (NA) omega-9. Dokonano więc także dokładnej analizy profilu lipidowego badanych komórek. Okazało się, że i tutaj bariera krew-mózg, a także tłuszcze budulcowe olejów rybich mają duże znaczenie. Oba promują syntezę kwasu nerwonowego, co zostało zmierzone poprzez analizę ilości substratów i produktów tej syntezy. Co ważne, olej z ogórecznika, który zawiera zbliżoną ilość substratów syntezy kwasu nerwonowego, nie spowodował podobnego przesunięcia profilu lipidowego komórek w stronę produktów. Oznacza to, że ważną rolę mogą odgrywać tu pozostałe składniki lipidowe oleju rybiego, co także zostało potwierdzone w analizie profilu lipidowego obu olejów. Kompozycja oleju rybiego cechowała się zdecydowanie większą różnorodnością, szczególnie w obrębie trójglicerydów, przy zbliżonej ich zawartości.

Bardzo istotną obserwacją z punktu widzenia chorób neurodegeneracyjnych i procesu starzenia mózgu, była również zwiększona ilość białek odpowiedzialnych za połączenia ścisłe w komórkach śródbłonka naczyniowego, który tworzy pierwszą warstwę bariery krew-mózg. Zdolność tych komórek do ścisłego przylegania zwiększa odporność bariery i zmniejsza ryzyko infiltracji czynników biorących udział w procesach neurodegeneracji.

Zastosowany olej rybi to żywność medyczna BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids – połączenie 3 rodzajów pełnowartościowych, biologicznych olejów rybich zawierających kompozycję tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych: ETE + EPA + DPA + DHA omega-3, NA omega-9, alkiloglicerole, skwalen, witaminy A (retinol) i D3.

 
3

  Wyniki

Schemat 1

Suplementacja olejem rybim (FOM) w przeciwieństwie do oleju lnianego (LO), podczas dojrzewania komórek prekursorowych oligodendrocytów powodowała zwiększenie syntezy MOG (glikoproteina mieliny oligodendrocytów), PLP (białko proteolipidowe) i MBP (podstawowe białko mielinowe) przez dojrzałe oligodendrocyty.

Charakterystyka immunohistochemiczna (ICC) hOPC uzupełnionych FOM podczas ich różnicowania w dojrzałe OL wytwarzające MBP / PLP / MOG. Konfokalna analiza Zstock potwierdziła, że hOPC z dodatkiem FOM charakteryzowały się akumulacją MOG / PLP w przestrzeni wewnątrzkomórkowej podczas ich dojrzewania. Dane z ilościowego sygnału fluorescencyjnego analizy białka przedstawiono jako średni obszar (Avg Area) z czterech niezależnych eksperymentów.

 
4

  Wyniki

Schemat 2

Kompozycja oleju rybiego przedłuża żywotność oligodendrocytów (OL).

(A) Suplementacja oleju rybiego (FOM) hamowała spontaniczną apoptozę oligodendrocytów (OL). Dwa regiony R1 i R2 bramkowano w oparciu o morfologię (FSC vs SSC) komórek MO3.13 i analizowano za pomocą cytometrii przepływowej. Szybkość komórek przechodzących późną fazę apoptozy (podwójnie dodatni dla jodku propidyny i Anexiny V) przedstawiono jako średnie ± SD z czterech niezależnych eksperymentów.

(B) Suplementacja oleju rybiego (FOM) nie miała wpływu na lizę oligodendrocytów (OL), ponieważ stężenia dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w supernatantach nie były statystycznie istotne w porównaniu do  komórek prekursorowych oligodendrocytów (hOPC) hodowanych samodzielnie (lewy panel). Dane (średnie ± SD z czterech niezależnych eksperymentów) przedstawiono jako stężenia LDH i zmiany znormalizowane do kontroli dodatnich i ujemnych (prawy panel) zgodnie ze wzorem przedstawionym w górnym panelu (procent lizowanych oligodendrocytów).

(C) Analiza mikroskopowa DIC (różnicowa mikroskopia kontrastowa) wykazała, że olej rybi (FOM), w przeciwieństwie do oleju lnianego (LO), nie miał wpływu na morfologię hOPC. Czerwone strzałki wskazują, że duża lamellipodia i filipodia tworzą rozgałęzioną sieć, potwierdzając typową strukturę oligodendrocytów (OL) w obecności oleju rybiego (FOM).

 
5

Ponadto dojrzewające hOPC kolonizujące zmiany demielinizacyjne wytwarzają kilka mediatorów, w tym czynniki wzrostu, chemokiny i cytokiny, które w warunkach fizjologicznych (bez autoreaktywnych limfocytów i przewlekłego stanu zapalnego) tworzą środowisko odpowiedzialne za regenerację OUN. Dlatego za pomocą testu wielokrotnego profilowania cytokin przeanalizowano stężenia supernatantu cytokin, chemokin i czynników wzrostu.

Schemat 3. Profil cytokin, chemokin i czynników wzrostu uwalnianych przez hOPC kontrolne oraz suplementowane FOM lub LO. Dane przedstawiono w pg/ml jako średnie SD z czterech niezależnych eksperymentów.

Ujawniono, że hOPC hodowane z olejem rybim, w porównaniu do hOPC hodowanych w pożywce, wytwarzają statystycznie znaczący wzrost ilości czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF-2) i czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), a także zmniejszone ilości interleukiny (IL) -5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-15, IL -17, eotaksyny, czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF), interferonu (IFN) -γ, białka chemotaktycznego monocytów (MCP-1) i RANTES (regulowany przy aktywacji, normalny wzrost o wytwarzanie komórek T).

 
6

  Wyniki

Schemat 4

Suplementacja olejem rybim (FOM) w przeciwieństwie do oleju z ogórecznika (BO), podczas dojrzewania komórek prekursorowych oligodendrocytów powodowała zwiększenie syntezy MOG (glikoproteina mieliny oligodendrocytów), PLP (białko proteolipidowe) i MBP (podstawowe białko mielinowe) przez dojrzałe oligodendrocyty. Wyraźnie widoczny jest efekt związany z obecnością bariery krew-mózg – synteza białek na skutek ekspozycji na FOM jest zwiększona w porównaniu z bezpośrednią ich ekspozycją.

Schemat przedstawia projekt modelu bariery krew-mózg i analizę immunocytochemiczną białek biorących udział w procesie mielinizacji (MOG, MBP, PLP)

 
7

  Wyniki

Schemat 5

Suplementacja komórek BBB przez FOM podczas polaryzacji hOPCs do dojrzałych OLs powodowało stymulację IGF-1, BDNF i CNTF, ale zmniejszyło syntezę FGF-2.

(A) Stężenie IGF-1, BDNF, CNTF i FGF-2 w medium konstruktów komórek BBB z OLs. Komórki BBB suplementowano FOM lub BO.

(B) Analiza wpływu FOM i BO na poszczególne subpopulacje komórek: komórki śródbłonka, astrocyty, hOPCs i OLs. Na wykresie przedstawiono średnie ± SD z trzech niezależnych eksperymentów.

 
8

  Wyniki

Schemat 6

hOPCs i dojrzałe OLs, w przeciwieństwie do komórek BBB, charakteryzują się wysoką ekspresją FFAR4, receptorów długołańcuchowych nasyconych i nienasyconych FA. Z kolei wysoką ekspresję FFAR3, receptorów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, obserwuje się na astrocytach (Ast.).

(A) Analiza immunocytochemiczna ekspresji FFAR2 (zielony) i FFAR4 (czerwony) na rozdzielonych hodowlach komórkowych ECs, Ast., hOPCs i dojrzałych OLs.

(B) Podwójne znakowanie ICC FFAR1 (zielony) i FFAR3 (czerwony) na ECs, Ast., OPCs i OLs. Słupki reprezentują średnią intensywność fluorescencji ± SD obliczoną z trzech niezależnych eksperymentów z użyciem co najmniej 100 pojedynczych komórek dla każdego badania.

 
9

  Wyniki

Schemat 7

Dostarczanie FOM do komóreki BBB zwiększało syntezę kwasu nerwonowego przez dojrzałe oligodendrocyty (Ols).

(A) Podział na substraty: C16:0, C18:0 vs. produkty: C18:1n9c, C20:1n9; C22:1n9, C24:1n9 został ustalony arbitralnie w oparciu o enzym startowy Δ9 desaturazy, tworzący wiązanie podwójne węgiel(C9)/węgiel(C10).

(B) Komórki BBB inicjują metabolizm lipidów do syntezy NA. Rozkład substratów i produktów biorących udział w syntezie NA przez OPCs i OLs przedstawiono jako procent wszystkich lipidów oraz jako indeks szlaku kwasu nerwonowego.

(C) Wpływ suplementacji BBB FOM i BO na szlak NA przedstawiono jako odsetek malejących substratów vs. przyrost produktu.

 
10

  Wyniki

Schemat 8

Analiza porównawcza gatunków lipidów w FOM vs BO techniką RP-LC-Q-Orbitrap HRMS wykazała istotnie więcej związków w FOM w porównaniu do BO, pomimo podobnego udziału procentowego wszystkich TG, DG i MG w obu olejach.

(A) Liczba i udział procentowy różnych rodzajów lipidów podzielonych na główne kategorie lipidów: MG – monoacyloglicerole; DG – diacyloglicerole; TG – triacyloglicerole.

(B) Wykresy zależności czasu retencji (RT) od stosunku masy do ładunku (m/z) dla gatunków lipidów zidentyfikowanych w FOM i BO przy użyciu RP-LC-Q-Orbitrap HRMS.

 
11

  Wyniki

Schemat 9

Komórki BBB suplementowane FOM zwiększyły ekspresję klaudyny-5 (CLDN-5) i VE-kadheryny (VEC) na komórkach śródbłonka (ECs), wzmacniając połączenia ścisłe.

Podwójne znakowanie ICC dla CLDN-5 (zielony pseudokolor) i VEC (czerwony) na ECs z/bez ekspozycji na FOM i BO. Słupki przedstawiają średnią intensywność fluorescencji ± SD obliczoną z trzech niezależnych eksperymentów z użyciem co najmniej 100 pojedynczych komórek dla każdego badania.

 
12

Suplementacja oleju rybiego w przeciwieństwie do suplementacji oleju lnianego ma tendencję do hamowania prozapalnej produkcji cytokin/chemokin przez hOPC i wzmacnia czynniki wzrostu związane z regeneracją OUN. Analiza oleju rybiego w porównaniu z olejem z ogórecznika potwierdza, że olej rybi wpływa na proces dojrzewania hOPC również w obecności bariery krew-mózg, która nie tylko nie ogranicza tego wpływu, ale i jest także istotnym jego elementem. Efekty te ponownie nie zostały zaobserwowane w przypadku suplementacji olejem roślinnym o podobnym profilu głównych tłuszczów (ogórecznik)

Efekt ten wynika z faktu, że:

  • tłuszcze naturalnie zawarte w kompozycji olejów rybich są zgodne z biologicznym zapotrzebowaniem organizmu człowieka;
  • mają zdolność do przenikania bariery krew-mózg i mogą być bezpośrednio włączane w procesy w nim zachodzące oraz brać udział w regulacji procesów neurologicznych;
  • są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej pracy wielu narządów i układów, w tym immunologicznego, o czym świadczy tak potężna zmiana organizmu w zakresie profilu produkowanych cytokin i chemokin;
  • substancje budulcowe dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids, mimo że są tłuszczami, są włączane w procesy wytwarzania wielu białek – jest to wynik ich wykorzystania na poziomie regulacji ekspresji genów, kodujących kluczowe dla funkcjonowania organizmu proteiny.
  • olej lniany, jako źródło niższych kwasów tłuszczowych, z mniejszą ilością wiązań podwójnych, nie może zostać przez organizm wykorzystany do wytworzenia tak korzystnych efektów.
 
13

  Podsumowanie

Na podstawie powyższych obserwacji sugeruje się, że spożycie oleju rybiego (BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids) bogatego w ester kwasu nerwonowego może poprawić funkcję oligodendrocytów, wpływając na dojrzewanie komórek progenitorowych oligodendrocytów i ograniczając stan zapalny. Otrzymane wyniki mogą mieć istotne znaczenie we wprowadzeniu właściwego żywienia w przebiegu chorób demielinizacyjnych.

Wyniki powyższego badania uzupełniają rozległą wiedzę firmy Marinex International na temat wykorzystania tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych przez organizm człowieka.

Wynika z niej, że:

  • tłuszcze złożone i wyższe kwasy tłuszczowe, których najpełniejszą kompozycję na rynku stanowi BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids, są niezbędne do uruchomienia pełnego spektrum genetyczno-fizjologicznych procesów organizmu;
  • tłuszcze roślinne (olej lniany) jako tłuszcze niższe nie wykazują biologicznej zgodności z organizmem człowieka;
  • efektów, uruchamianych przez organizm w obecności tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych, nie da się ani zastąpić, ani wytworzyć w inny sposób.
 
14

Powyższe badanie, w połączeniu z wcześniejszą interwencją żywieniową OFFER prowadzoną u pacjentów ze schizofrenią, dowodzą niezbicie, że BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids – kompozycja tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych – jest niezastąpiona dla mózgu i układu nerwowego.

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids w odżywianiu organizmu człowieka równolegle z leczeniem infekcji, nowotworów, RZS, łuszczycy, alergii, choroby wieńcowej, schizofrenii, depresji i innych chorób psychiczno-neurologicznych jest pierwszym i podstawowym produktem odżywczym. Przyjmowanie jedynej tak kompletnej kompozycji naturalnych tłuszczów złożonych i wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids prowadzi do wytworzenia przez organizm człowieka najpoważniejszych efektów decydujących o skuteczności zapobiegania i eliminowania wielu zaburzeń i chorób. Efekty te są nieosiągalne w żaden inny sposób, ponieważ powstają w wyniku uruchomienia przez organizm genetycznych i fizjologicznych procesów tłuszczowych.

Innymi słowy, tylko z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids można uzyskać tak korzystne genetyczno-fizjologiczne działanie organizmu człowieka, co świadczy o niezwykłej randze procesów tłuszczowych.

Literatura:

Lewkowicz N, Piątek P, Namiecińska M, Domowicz M, Bonikowski R, Szemraj J, Przygodzka P, Stasiołek M, Lewkowicz P., Naturally Occurring Nervonic Acid Ester Improves Myelin Synthesis by Human Oligodendrocytes. Cells 2019; 8(8): pii: E786. doi: 10.3390/cells8080786.

Piatek P, Lewkowicz N, Michlewska S, Wieczorek M, Bonikowski R, Parchem K, Lewkowicz P, Namiecinska M. Natural fish oil improves the differentiation and maturation of oligodendrocyte precursor cells to oligodendrocytes in vitro after interaction with the blood-brain barrier. Front Immunol. 2022 Jul 22;13:932383. doi: 10.3389/fimmu.2022.932383.

 
15

Substraty syntezy kwasu nerwowego jako niezbędne składniki w profilowanej suplementacji lipidów w celu skuteczniejszej regeneracji ośrodkowego układu nerwowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Opracowanie przygotowane przez Magdalena Namiecinska, Paweł Piątek, Przemysław Lewkowicz, Umed Łódź, Zakład Immunogenetyki Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 3792. https://doi.org/10.3390/ijms25073792.

 
16

Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

 
17

Badania lekarskie

BioMarine®: wpływ na odporność u osoby ze stwardnieniem rozsianym (SM).

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u osoby z SM przez rok spowodowało brak w tym okresie epizodów grypy, infekcji kataralnych oraz zakażeń układu moczowego. Chora odczuwała więcej siły i energii (dawkowanie: 12 kapsułek dziennie).

lek.med. Maria Kassur

 
18

Ekspertyzy naukowe

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański, Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia, Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 
19

  Opinie

Jestem chory na SM. 2 razy w sytuacji awaryjnej (przed i w trakcie próby badawczej nowego leku na SM) odbudował mój układ odpornościowy. Dawka 3 razy 3 kaps., w ciągu tygodnia potrafi podnieść WBC z 2,2 do 4,6 (i inne wskaźniki też).Normalna dawka to 4-6 kaps.o ile zezwoli neurolog prowadzący. Przed wejściem do badań cały 2009r,aby utrzymać odporność na wymaganym poziomie, potem aby nie fałszować próby przerwałem. Obecnie po gwałtownym spadku wróciłem do sprawdzonego preparatu.

Zbigniew, 40 lat, Ruda Śląska

Stosuję BioMarine®, ponieważ jestem chora na SM i mam obniżoną odporność. BioMarine® stosowany regularnie pomaga odzyskać mi sprawność fizyczną i wykonywać wiele czynności ruchowych i życiowych bez zakłóceń

Anna, Warszawa

Choruję na SM. Od 9 miesięcy zażywam Biomarine®570. Jestem bardzo zadowolona z działania tego preparatu ponieważ mój organizm zaczął normalnie funkcjonować. Minęły częste bóle głowy, drżenie kończyn oraz sztywnienie karku. Jestem spokojniejsza. Biomarine®570 pozwala mi zapomnieć, że jestem chora.

Magdalena, Łomża

 
20

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

21

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

22

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

23

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 134,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

24

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Pracownik działu R&D, biotechnolog medyczny
mgr Marta Sobolczyk-Prawda

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
25

Back to Top