Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM)

 
 

Na świecie na stwardnienie rozsiane (SM) choruje ponad 2 miliony osób, w tym ok. 700 000 w Europie. W Polsce szacuje się ok. 45 000 przypadków. Rocznie w naszym kraju pojawia się około 1300 – 2100 nowych chorych.

Szczyt zachorowalności przypada między 20. a 40. rokiem życia, a wśród chorych przeważają kobiety.

 

EFEKTY FIZJOLOGICZNEGO ODŻYWIANIA KOMÓREK NERWOWYCH NIOSĄ NADZIEJĘ DLA CHORYCH.

Jak wykazały badania z zastosowaniem oleju rybiego, jego naturalna kompozycja lipidowa może przyczyniać się do polepszenia funkcji oligodendrocytów mózgu, m.in. poprzez poprawę syntezy białek sfingomieliny.

Dysfunkcja oligodendrocytów (OL) jest uważana za jedną z głównych przyczyn nieefektywnej remielinizacji w stwardnieniu rozsianym, powodując stopniowo postęp choroby. Oligodendrocyty pochodzą z komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC), które zasiedlają dorosły centralny układ nerwowy, ale ich fizjologiczna zdolność do syntezy mieliny jest ograniczona. Niski pobór niezbędnych lipidów do syntezy sfingomieliny w diecie człowieka może tłumaczyć zwiększoną demielinizację i zmniejszoną wydajność procesu remielinizacji.

W badaniu profilu lipidów w modelu doświadczalnym autoimmunologicznej demielinizacyjnej choroby mózgu ujawniono, że podczas ostrego stanu zapalnego synteza kwasu nerwowego jest wyciszona, co jest efektem przesunięcia szlaku metabolizmu lipidów do prozapalnego wytwarzania kwasu arachidonowego.

 

BADANIE:

W eksperymentach na ludzkim modelu dojrzewania komórek prekursorowych oligodendrocytów (hOPC) in vitro wykazano, że kompozycja oleju rybiego (FOM) poprawiała funkcję hOPC, powodując ulepszoną syntezę białka mielinobazowego, glikoproteiny mieliny oligodendrocytowej oraz białka proteolipidowego jako sfingomielina. Dodatkowo olej rybi przyczyniał się do zmniejszenia wytwarzania prozapalnych cytokin i chemokin oraz zwiększenia syntezy czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF2), a także syntezy czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) przez hOPC.

Takie efekty są możliwe dzięki, temu że olej rybi zawiera naturalne tłuszcze złożone oraz wyższe kwasy tłuszczowe, które są wykorzystywane już na poziomie genów do regulacji genetyczno-fizjologicznych procesów organizmu człowieka.

Zastosowany olej rybi to żywność medyczna BioMarine®Medical – połączenie 3 rodzajów pełnowartościowych, biologicznych olejów rybich zawierających kompozycję tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych: ETE + EPA + DPA + DHA omega-3, NA omega-9, alkiloglicerole, skwalen, witaminy A (retinol) i D3.

 

WYNIKI:

Schemat 1

Suplementacja olejem rybim (FOM) w przeciwieństwie do oleju lnianego (LO), podczas dojrzewania komórek prekursorowych oligodendrocytów powodowała zwiększenie syntezy MOG (glikoproteina mieliny oligodendrocytów), PLP (białko proteolipidowe) i MBP (podstawowe białko mielinowe) przez dojrzałe oligodendrocyty.

Charakterystyka immunohistochemiczna (ICC) hOPC uzupełnionych FOM podczas ich różnicowania w dojrzałe OL wytwarzające MBP / PLP / MOG. Konfokalna analiza Zstock potwierdziła, że hOPC z dodatkiem FOM charakteryzowały się akumulacją MOG / PLP w przestrzeni wewnątrzkomórkowej podczas ich dojrzewania. Dane z ilościowego sygnału fluorescencyjnego analizy białka przedstawiono jako średni obszar (Avg Area) z czterech niezależnych eksperymentów.

 

WYNIKI:

Schemat 2

Kompozycja oleju rybiego przedłuża żywotność oligodendrocytów (OL).

(A) Suplementacja oleju rybiego (FOM) hamowała spontaniczną apoptozę oligodendrocytów (OL). Dwa regiony R1 i R2 bramkowano w oparciu o morfologię (FSC vs SSC) komórek MO3.13 i analizowano za pomocą cytometrii przepływowej. Szybkość komórek przechodzących późną fazę apoptozy (podwójnie dodatni dla jodku propidyny i Anexiny V) przedstawiono jako średnie ± SD z czterech niezależnych eksperymentów.

(B) Suplementacja oleju rybiego (FOM) nie miała wpływu na lizę oligodendrocytów (OL), ponieważ stężenia dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w supernatantach nie były statystycznie istotne w porównaniu do  komórek prekursorowych oligodendrocytów (hOPC) hodowanych samodzielnie (lewy panel). Dane (średnie ± SD z czterech niezależnych eksperymentów) przedstawiono jako stężenia LDH i zmiany znormalizowane do kontroli dodatnich i ujemnych (prawy panel) zgodnie ze wzorem przedstawionym w górnym panelu (procent lizowanych oligodendrocytów).

(C) Analiza mikroskopowa DIC (różnicowa mikroskopia kontrastowa) wykazała, że olej rybi (FOM), w przeciwieństwie do oleju lnianego (LO), nie miał wpływu na morfologię hOPC. Czerwone strzałki wskazują, że duża lamellipodia i filipodia tworzą rozgałęzioną sieć, potwierdzając typową strukturę oligodendrocytów (OL) w obecności oleju rybiego (FOM).

 

Ponadto dojrzewające hOPC kolonizujące zmiany demielinizacyjne wytwarzają kilka mediatorów, w tym czynniki wzrostu, chemokiny i cytokiny, które w warunkach fizjologicznych (bez autoreaktywnych limfocytów i przewlekłego stanu zapalnego) tworzą środowisko odpowiedzialne za regenerację OUN. Dlatego za pomocą testu wielokrotnego profilowania cytokin przeanalizowano stężenia supernatantu cytokin, chemokin i czynników wzrostu.

Schemat 3. Profil cytokin, chemokin i czynników wzrostu uwalnianych przez hOPC kontrolne oraz suplementowane FOM lub LO. Dane przedstawiono w pg/ml jako średnie SD z czterech niezależnych eksperymentów.

Ujawniono, że hOPC hodowane z olejem rybim, w porównaniu do hOPC hodowanych w pożywce, wytwarzają statystycznie znaczący wzrost ilości czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF-2) i czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), a także zmniejszone ilości interleukiny (IL) -5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-15, IL -17, eotaksyny, czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF), interferonu (IFN) -γ, białka chemotaktycznego monocytów (MCP-1) i RANTES (regulowany przy aktywacji, normalny wzrost o wytwarzanie komórek T).

 

Podsumowując, suplementacja oleju rybiego w przeciwieństwie do suplementacji oleju lnianego ma tendencję do hamowania prozapalnej produkcji cytokin/chemokin przez hOPC i wzmacnia czynniki wzrostu związane z regeneracją OUN.

Efekt ten wynika z faktu, że:

  • tłuszcze naturalnie zawarte w kompozycji olejów rybich są zgodne z biologicznym zapotrzebowaniem organizmu człowieka;
  • mają zdolność do przenikania bariery krew-mózg i mogą być bezpośrednio włączane w procesy w nim zachodzące oraz brać udział w regulacji procesów neurologicznych;
  • są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej pracy wielu narządów i układów, w tym immunologicznego, o czym świadczy tak potężna zmiana organizmu w zakresie profilu produkowanych cytokin i chemokin;
  • substancje budulcowe dostarczane z BioMarine®Medical, mimo że są tłuszczami, są włączane w procesy wytwarzania wielu białek – jest to wynik ich wykorzystania na poziomie regulacji ekspresji genów, kodujących kluczowe dla funkcjonowania organizmu proteiny.
  • olej lniany, jako źródło niższych kwasów tłuszczowych, z mniejszą ilością wiązań podwójnych, nie może zostać przez organizm wykorzystany do wytworzenia tak korzystnych efektów.
 

PODSUMOWANIE:

Na podstawie powyższych obserwacji sugeruje się, że spożycie oleju rybiego (BioMarine®Medical) bogatego w ester kwasu nerwonowego może poprawić funkcję oligodendrocytów, wpływając na dojrzewanie komórek progenitorowych oligodendrocytów i ograniczając stan zapalny. Otrzymane wyniki mogą mieć istotne znaczenie we wprowadzeniu właściwego żywienia w przebiegu chorób demielinizacyjnych.

Wyniki powyższego badania uzupełniają rozległą wiedzę firmy Marinex International na temat wykorzystania tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych przez organizm człowieka.

Wynika z niej, że:

  • tłuszcze złożone i wyższe kwasy tłuszczowe, których najpełniejszą kompozycję na rynku stanowi BioMarine®Medical, są niezbędne do uruchomienia pełnego spektrum genetyczno-fizjologicznych procesów organizmu;
  • tłuszcze roślinne (olej lniany) jako tłuszcze niższe nie wykazują biologicznej zgodności z organizmem człowieka;
  • efektów, uruchamianych przez organizm w obecności tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych, nie da się ani zastąpić, ani wytworzyć w inny sposób.
 

Powyższe badanie, w połączeniu z wcześniejszą interwencją żywieniową OFFER prowadzoną u pacjentów ze schizofrenią, dowodzą niezbicie, że BioMarine®Medical – kompozycja tłuszczów złożonych i wyższych kwasów tłuszczowych – jest niezastąpiona dla mózgu i układu nerwowego.

BioMarine®Medical w odżywianiu organizmu człowieka równolegle z leczeniem infekcji, nowotworów, RZS, łuszczycy, alergii, choroby wieńcowej, schizofrenii, depresji i innych chorób psychiczno-neurologicznych jest pierwszym i podstawowym produktem odżywczym. Przyjmowanie jedynej tak kompletnej kompozycji naturalnych tłuszczów złożonych i wyższych nienasyconych kwasów tłuszczowych BioMarine®Medical prowadzi do wytworzenia przez organizm człowieka najpoważniejszych efektów decydujących o skuteczności zapobiegania i eliminowania wielu zaburzeń i chorób. Efekty te są nieosiągalne w żaden inny sposób, ponieważ powstają w wyniku uruchomienia przez organizm genetycznych i fizjologicznych procesów tłuszczowych.

Innymi słowy, tylko z BioMarine®Medical można uzyskać tak korzystne genetyczno-fizjologiczne działanie organizmu człowieka, co świadczy o niezwykłej randze procesów tłuszczowych.

Literatura:

Lewkowicz N, Piątek P, Namiecińska M, Domowicz M, Bonikowski R, Szemraj J, Przygodzka P, Stasiołek M, Lewkowicz P., Naturally Occurring Nervonic Acid Ester Improves Myelin Synthesis by Human Oligodendrocytes. Cells 2019; 8(8): pii: E786. doi: 10.3390/cells8080786.

Bouwens M., van de Rest O., Dellschaft N., Bromhaar M.G., de Groot L.C., Geleijnse J.M., Müller M., Afman L.A., Fish-oil supplementation induces antiinflammatory gene expression profiles in human blood mononuclear cells. Am J Clin Nutr 2009; 90(2): 415–424.

 
 

Czy po zapoznaniu się z unikalną wiedzą zawartą na tej stronie
widzisz jak bardzo możesz pomóc swoim pacjentom?

 

   Szanowny Specjalisto, w leczeniu chorób przewlekłych potrzebujesz pomocy Ekspertów d.s genetycznego i fizjologicznego odżywiania organizmu.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

Fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska,
dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk
mgr Konrad Tomaszewski

Biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 07:00-14:00.

 

600 102 012, 602 785 558,
42 680 03 33

wejdź na czat »

 

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska,
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465,
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top