Z powodu Schizofrenii choruje w Polsce aż 400 000 osób, a z powodu Depresji blisko 1 500 000. – źródło „Biała Księga”

WYNIKI BADANIA OFFER
Efekty fizjologicznego odżywiania organizmu w trakcie leczenia schizofrenii.

 

  Opis i wyniki badania – redukcja objawów schizofrenii i stanów depresyjnych

*m. in. psychoz, urojeń, omamów, depresji, zmienności nastrojów, bezsenności, problemów z koncentracją

** nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Kotlicka-Antczak M, Trafalska E, Pawełczyk A. „A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia”. J Psychiatr Res. 2016 Feb;73:34-44

Ponad 70% więcej pacjentów uzyskało co najmniej 50% redukcję objawów schizofrenii w grupie przyjmującej z lekami małą dawkę BioCardine®Omega-3 (4 kapsułki, czyli 2,4 g nnkt EPA + DHA omega-3, co odpowiada 5 ml BioCardine®Omega-3 w płynie, w przeliczeniu na zawartość EPA + DHA; optymalna dawka to 8-10 kapsułek, czyli 4,8-6 g nnkt EPA + DHA omega-3), w porównaniu do grupy przyjmującej same leki. Badanie zostało przeprowadzone w standardzie randomizacji z podwójną ślepą próbą.

 

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, M. Kotlicka-Antczak, E. Trafalska, A. Pawełczyk, a randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research 73 (2016) 34-44

Jak wykazały badania, w grupie badanej stosującej 2,2 g EPA i DHA omega-3 depresja mierzona w skali CDSS po 26 tygodniach obniżyła się o 31%. Wynik był 2-krotnie lepszy niż w grupie placebo.

 

  Opis i wyniki badania – grubość kory mózgowej

T. Pawełczyk, E. Piątkowska-Janko, P. Bogorodzki, P. Gębski, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, N. Żurner, A. Pawełczyk, Omega-3 fatty acid supplementation may prevent loss of gray matter thickness in the left parieto-occipital cortex in first episode schizophrenia: a secondary outcome analysis of the OFFER randomized controlled study. Schizophr Res. 2017 Oct 24. pii: S0920-9964(17)30621-7.

Zaobserwowano istotne różnice w grubości kory mózgowej w obszarach potylicznoszczytowych pól Brodmanna 7 i 19 lewej półkuli, w stosunku do grupy placebo wartość tego parametru w grupie badanej wzrosła o 9,4%. Dysfunkcje tych rejonów mózgu mogą odpowiadać za symptomatologię schizofrenii. Obserwacja wykazała, że zastosowanie 2,2 g nnkt EPA i DHA omega-3 może mieć właściwości neuroprotekcyjne.

 

  Opis i wyniki badania – białko BDNF

Pawełczyk T., Grancow-Grabka M., Trafalska E., Szemraj J., Żurner N., Pawełczyk A., An increase in plasma brain derived neurotrophic factor levels is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial. Psychopharmacology (Berl) 2019; 236(9): 2811–2822.

Białko BDNF (ang. brain derived neurotrophic factor) jest przedstawicielem rodziny neurotrofin. Odgrywa kluczową rolę w przebiegu procesów, które u osób ze schizofrenią są zaburzone, m.in. migracji, różnicowaniu i przeżyciu neuronów. Liczne metaanalizy potwierdzają, że jego poziom u tej grupy chorych jest znacząco niższy.

W badaniu wykazano, że poziom białka BDNF wzrósł w obu grupach: po 26 tygodniach trwania interwencji żywieniowej parametr ten wzrósł o 33,28% w grupie badanej (2,2 g EPA i DHA omega-3), w grupie placebo zaledwie o 13,29%.

 

  Opis i wyniki badania – stres oksydacyjny

Tym razem prezentujemy wyniki badań zdolności antyoksydacyjnych osocza (TAC) oraz uszkodzeń oksydacyjnych (poziom 8-isoprostanu):

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, J. Szemraj, A. Pawełczyk Oxidative stress reduction related to the efficacy of n-3 polyunsaturated fatty acids In first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized trial. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 121 (2017) 7–13

Jak wykazały badania, w grupie badanej stosującej 2,2g EPA i DHA omega-3 poziom obrony antyoksydacyjnej był wyższy o 50% po 26 tygodniach w stosunku do placebo. W związku z tym uszkodzenia oksydacyjne w grupie badanej znacząco się obniżyły po 26 tygodniach, w stosunku do grupy placebo były o 123% niższe.

 

  Opis i wyniki badania – aktywność telomerazy

Przedstawiamy jak zmienił się poziom telomerazy – enzymu długowieczności

* nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, J. Szemraj, N. Żurner, A. Pawełczyk. Telomerase level increase is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 83, (2017), 142-148.

Badania wykazały, że poziom telomerazy w trakcie stosowania interwencji żywieniowej wzrósł w obu grupach, jednak był istotnie wyższy w grupie stosującej 2,2 g EPA i DHA omega-3. Po 26 tygodniach trwania interwencji żywieniowej poziom telomerazy w grupie badanej wzrósł o 83% (o 0,666 ng/ml, p < 0,001) względem grupy placebo.

 

Przebadano 203 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Do badania OFFER zakwalifikowano 71 pacjentów, których podzielono na dwie grupy:

Grupa placebo 35 pacjentów przyjmowała:

 • oliwę z oliwek
 • leki przeciwpsychotyczne

Grupa żywieniowa 36 pacjentów przyjmowała:

 • 4 kapsułki skoncentrowanego oleju z mięśni sardynek i sardeli – BioCardine®Omega-3, w  tym 1,32 g/d EPA i 0,88 g/d DHA (co odpowiada 10 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość EPA + DHA)
 • leki przeciwpsychotyczne

 

Badanie randomizowane, kontrolowane placebo wykazało, że sześciomiesięczna suplementacja za pomocą zagęszczonego oleju rybiego bogatego w WKT n-3 stosowana jako uzupełnienie leczenia przeciwpsychotycznego w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii jest skuteczną i dobrze tolerowaną interwencją terapeutyczną.

W szczególności wykazano, że w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii powyższa interwencja za pomocą WKT n-3:

1. Prowadzi do:

 • istotnego zmniejszenia nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i jej podskali psychopatologii ogólnej,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów depresyjnych mierzonych za pomocą skali CDSS,
 • istotnej poprawy funkcjonowania pacjentów mierzonej za pomocą skali GAF,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali CGI,

2. Zwiększa szybkość uzyskania poprawy, tj. co najmniej 25% redukcji objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i zwiększa odsetek pacjentów uzyskujących znaczną, tj. co najmniej 50% redukcję nasilenia objawów klinicznych.

3. Zwiększa wydolność systemów antyoksydacyjnych organizmu i zmniejsza poziom stresu oksydacyjnego.

4. Zwiększa aktywność telomerazy odpowiedzialnej za odbudowywanie telomerów.

5. Zwiększa grubość kory mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za rozwój symptomatologii schizofrenii.

6. Zwiększa poziom białka BDNF, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania neuronów, o 33%.

Wnioski: Każda terapia lecznicza jest skuteczniejsza nawet o kilkadziesiąt % jeżeli dostarczymy organizmowi jego podstawowych substancji budulcowych. Uzupełniając niedobory niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 organizm uruchamia szereg procesów fizjologicznych, których nie uruchomiłby w żaden inny sposób. Efekty uzyskane w badaniu to wynik połączenia terapii leczniczej z prawidłowym odżywieniem organizmu a tylko takie pełne efekty należą się każdemu pacjentowi walczącemu ze swoją chorobą. Badanie OFFER to już 43 badanie przeprowadzone u pacjentów przyjmujących preparaty firmy Marinex.

 

  Podsumowanie

Zobacz co się wydarzyło. Te wszystkie zmiany, które nastąpiły są efektem naturalnej autoregulacji organizmu:

 • zmiany właściwości fizycznych i biochemicznych błon komórkowych oraz modulacji reakcji zapalnych i antyoksydacyjnego wewnątrzkomórkowego systemu obronnego oraz zmniejszenia toksyczności dopaminy.
 • zmniejszenia stanu zapalnego w wyniku regulacji produkcji cytokin.
 • może to być również wynik bezpośredniej interakcji pomiędzy EPA lub DHA, a neuroprzekaźnikiem glutaminergicznym.

Zobacz jak wiele genów ulega regulacji w wyniku dostarczania organizmowi odpowiednich ilości EPA i DHA omega-3.

Jak wnioskują badacze, z dużym prawdopodobieństwem to właśnie mechanizmy działania organizmu wykorzystującego EPA i DHA omega-3 obserwowane w niniejszym badaniu mają charakter neuroprotekcyjny.

Co ciekawe, badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego u pacjentów z pierwszym epizodem potwierdziło, że wzrost EPA moduluje glutation i cykl glutamina- glutaminian we wczesnym etapie psychozy, a niektóre zmiany metaboliczne w mózgu korelują z poprawą negatywnych objawów.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine
 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ZAWSZE zapisuj na recepcie

 

  Unikalna kompozycja BioCardine®Omega-3 (płyn)

BioCardine®Omega-3 (płyn) to skoncentrowany olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli, który jest wybitnym źródłem naturalnej kompozycji genetycznie i fizjologicznie niezbędnych lipidowych (tłuszczy) substancji budulcowych Organizmu Człowieka, w szczególności mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz systemów przeciwzapalnego – nnkt* EPA i DHA omega-3 w postaci retrójglicerydów. Forma retrójglicerydowa, w jakiej znajdują się nnkt EPA i DHA omega-3 jest o 50% lepiej przyswajalną dla organizmu niż forma estrów etylowych.

Zawartość wszystkich budulcowych i regulatorowych lipidów w BioCardine®Omega-3 (5 ml płynu):

 

*nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, **TG – retrójglicerydy, ***wartości opracowane na podstawie analizy laboratoryjnej serii BCOmega-3 Lot: 8003910001

 

Poznaj BioCardine®Omega-3 »»

 

  Mózg i układ nerwowy, serce i układ krążenia oraz system przeciwzapalny będą działały w pełni skutecznie (fizjologicznie) gdy będą otrzymywać naukowo opracowaną dawkę BioCardine®Omega-3 (płyn)

Forma retrójglicerydowa, w jakiej znajdują się nnkt EPA i DHA omega-3 jest o 50% lepiej przyswajalną dla organizmu niż forma estrów etylowych.

Dawkowanie BioCardine®Omega-3 (płyn) ustalono w wyniku przeprowadzenia 25 wielokierunkowych badań naukowych u pacjentów z zaburzeniami kardiologicznymi i neurologicznymi. Właściwą dawkę, zgodną ze stanem Twojego Organizmu, obliczysz w kalkulatorze dawkowania »

Tabela dawkowania

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego BioCardine®Omega-3 w płynie, należy stosować w następujących ilościach:

Dawkowanie BioCardine®Omega-3 u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej:
schizofrenii i depresji, świeżego udaru mózgu i zawału serca
stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową

15 ml / dzień
lub 0,21 ml oleju na kg masy ciała na dzień
do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej:
chorób serca i układu krążenia, RZS, łuszczycy, schizofrenii i depresji oraz przebytych incydentów wieńcowych

8 ml / dzień
lub 0,11 ml oleju na kg masy ciała na dzień
bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób:
mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym

5 ml / dzień
lub 0,07 ml oleju na kg masy ciała na dzień
bezterminowo

 

 

  Najbardziej spektakularne efekty uzyskasz działając kompleksowo

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids to unikatowa kompozycja, łącząca w sobie siłę działania preparatów BioMarine®1140, BioNeuro®Omega-3 i Tranu OLAVA®

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych, Południowo-Zachodni Ocean Spokojny i Morze Tasmana, Nowa Zelandia i Australia (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni ryb gatunków sardelowatych, śledziowatych oraz z tuńczyków, Ocean Indyjski i Zachodni Ocean Spokojny (BioNeuro®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy alaskańskich, Morze Beringa, Alaska (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  System odpornościowy, system przeciwzapalny, system krwiotwórczy oraz system odnowy komórkowej będą działały w pełni skutecznie (fizjologicznie) gdy będą otrzymywać naukowo opracowaną dawkę BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids.

Tabela dawkowania

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids należy stosować w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych, chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych, chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

 

Na podstawie tabelki dawkowania umieszczonej powyżej wylicz, jaką dawkę BioMarine®Medical potrzebuje aktualnie Twój organizm.

BioMarine®Medical należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkiem – dzięki temu zapewnione jest optymalne wchłanianie lipidów zawartych w preparacie.

Z reguły dzienną dawkę preparatu przyjmuje się w 2-3 porcjach. Jeśli jednak przyjmujesz większe ilości BioMarine®Medical, możesz podzielić je na większą liczbę porcji (nawet do 8). Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie przed każdym posiłkiem.

Olej rybi wchłania się już przez błony śluzowe jamy ustnej. Dlatego przed połknięciem przytrzymaj go przez kilkanaście sekund w jamie ustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio fizjologicznej odbudowie i regeneracji.

Jeśli rybi posmak oleju jest trudny do zaakceptowania, możesz wymieszać porcję oleju z naturalnym sokiem owocowym (np. malinowym czy wiśniowym, ale nigdy nie cytrusowym), przegryźć go pieczywem lub popić niewielką ilością przegotowanej wody lub herbaty ziołowej.

 

  Statystyki

W Polsce na schizofrenię choruje około 400 tysięcy osób. Na świecie cierpi na nią około 50 milionów osób, głównie mężczyzn. Schizofrenia to schorzenie, które najczęściej atakuje ludzi młodych w momencie startu w dorosłe życie. Okazuje się, że najnowsze badania dają ogromne nadzieje na poprawę funkcjonowania osób chorych na schizofrenię, wykazując jak niezastąpione są dla organizmu jego substancje budulcowe.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine

   Szanowny Specjalisto, w leczeniu chorób przewlekłych potrzebujesz pomocy Ekspertów d.s genetycznego i fizjologicznego odżywiania organizmu.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

Fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska,
dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk
mgr Konrad Tomaszewski

Biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 07:00-14:00.

 

600 102 012, 602 785 558,
42 680 03 33

wejdź na czat »

 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska,
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465,
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top