W Polsce na schizofrenię choruje prawdopodobnie 400 000 osób, w tym 250 000 to osoby zdiagnozowane. – źródło: „Biała Księga” , Raport Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Warszawa 2019, Schizofrenia z objawami negatywnymi. Raport NFZ 2019r.

1

WYNIKI BADANIA OFFER
Efekty genetycznego i fizjologicznego odżywiania Organizmu Człowieka olejami rybimi w trakcie leczenia schizofrenii.

 
2

Badania naukowe

  Opis i wyniki badania – redukcja objawów schizofrenii i stanów depresyjnych

*m. in. psychoz, urojeń, omamów, depresji, zmienności nastrojów, bezsenności, problemów z koncentracją

** nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Kotlicka-Antczak M, Trafalska E, Pawełczyk A. „A randomized controlled study of the efficacy of six-month supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia”. J Psychiatr Res. 2016 Feb;73:34-44. »

Ponad 70% więcej pacjentów uzyskało co najmniej 50% redukcję objawów schizofrenii w grupie przyjmującej z lekami małą dawkę BioCardine®Omega-3 (4 kapsułki, czyli 2,4 g nnkt EPA + DHA omega-3, co odpowiada 5 ml BioCardine®Omega-3 w płynie, w przeliczeniu na zawartość EPA + DHA; optymalna dawka to 8-10 kapsułek, czyli 4,8-6 g nnkt EPA + DHA omega-3), w porównaniu do grupy przyjmującej same leki. Badanie zostało przeprowadzone w standardzie randomizacji z podwójną ślepą próbą.

 
3

  Opis i wyniki badania – grubość kory mózgowej

T. Pawełczyk, E. Piątkowska-Janko, P. Bogorodzki, P. Gębski, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, N. Żurner, A. Pawełczyk, Omega-3 fatty acid supplementation may prevent loss of gray matter thickness in the left parieto-occipital cortex in first episode schizophrenia: a secondary outcome analysis of the OFFER randomized controlled study. Schizophr Res. 2017 Oct 24. pii: S0920-9964(17)30621-7. »

Zaobserwowano istotne różnice w grubości kory mózgowej w obszarach potylicznoszczytowych pól Brodmanna 7 i 19 lewej półkuli, w stosunku do grupy placebo wartość tego parametru w grupie badanej wzrosła o 9,4%. Dysfunkcje tych rejonów mózgu mogą odpowiadać za symptomatologię schizofrenii. Obserwacja wykazała, że zastosowanie 2,4 g nnkt EPA i DHA omega-3 może mieć właściwości neuroprotekcyjne.

 
5

  Opis i wyniki badania – białko BDNF

Pawełczyk T., Grancow-Grabka M., Trafalska E., Szemraj J., Żurner N., Pawełczyk A., An increase in plasma brain derived neurotrophic factor levels is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial. Psychopharmacology (Berl) 2019; 236(9): 2811–2822.. »

Białko BDNF (ang. brain derived neurotrophic factor) jest przedstawicielem rodziny neurotrofin. Odgrywa kluczową rolę w przebiegu procesów, które u osób ze schizofrenią są zaburzone, m.in. migracji, różnicowaniu i przeżyciu neuronów. Liczne metaanalizy potwierdzają, że jego poziom u tej grupy chorych jest znacząco niższy.

W badaniu wykazano, że poziom białka BDNF wzrósł w obu grupach: po 26 tygodniach trwania interwencji żywieniowej parametr ten wzrósł o 33,28% w grupie badanej (2,4 g EPA i DHA omega-3), w grupie placebo zaledwie o 13,29%.

 
6

  Opis i wyniki badania – stres oksydacyjny

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, J. Szemraj, A. Pawełczyk Oxidative stress reduction related to the efficacy of n-3 polyunsaturated fatty acids In first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized trial. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 121 (2017) 7–13. »

Jak wykazały badania, w grupie badanej stosującej 2,4 g EPA i DHA omega-3 poziom obrony antyoksydacyjnej był wyższy o 50% po 26 tygodniach w stosunku do placebo. W związku z tym uszkodzenia oksydacyjne w grupie badanej znacząco się obniżyły po 26 tygodniach, w stosunku do grupy placebo były o 123% niższe.

 
7

  Opis i wyniki badania – aktywność telomerazy

* nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

T. Pawełczyk, M. Grancow-Grabka, E. Trafalska, J. Szemraj, N. Żurner, A. Pawełczyk. Telomerase level increase is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 83, (2017), 142-148. »

Badania wykazały, że poziom telomerazy w trakcie stosowania interwencji żywieniowej wzrósł w obu grupach, jednak był istotnie wyższy w grupie stosującej 2,4 g EPA i DHA omega-3. Po 26 tygodniach trwania interwencji żywieniowej poziom telomerazy w grupie badanej wzrósł o 83% (o 0,666 ng/ml, p < 0,001) względem grupy placebo.

 
8

Przebadano 203 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Do badania OFFER zakwalifikowano 71 pacjentów, których podzielono na dwie grupy:

Grupa placebo 35 pacjentów przyjmowała:

 • oliwę z oliwek
 • leki przeciwpsychotyczne

Grupa żywieniowa 36 pacjentów przyjmowała:

 • 4 kapsułki skoncentrowanego oleju z mięśni sardynek i sardeli – BioCardine®Omega-3, w  tym 1,44 g/d EPA i 0,95 g/d DHA (co odpowiada 10 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość EPA + DHA)
 • leki przeciwpsychotyczne

 
10

Badanie randomizowane, kontrolowane placebo wykazało, że sześciomiesięczna suplementacja za pomocą zagęszczonego oleju rybiego bogatego w WKT n-3 stosowana jako uzupełnienie leczenia przeciwpsychotycznego w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii jest skuteczną i dobrze tolerowaną interwencją żywieniową.

W szczególności wykazano, że w grupie chorych z pierwszym epizodem schizofrenii powyższa interwencja za pomocą WKT n-3:

1. Prowadzi do:

 • istotnego zmniejszenia nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i jej podskali psychopatologii ogólnej,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów depresyjnych mierzonych za pomocą skali CDSS,
 • istotnej poprawy funkcjonowania pacjentów mierzonej za pomocą skali GAF,
 • istotnej redukcji nasilenia objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali CGI,

2. Zwiększa szybkość uzyskania poprawy, tj. co najmniej 25% redukcji objawów chorobowych mierzonych za pomocą skali PANSS i zwiększa odsetek pacjentów uzyskujących znaczną, tj. co najmniej 50% redukcję nasilenia objawów klinicznych.

3. Zwiększa wydolność systemów antyoksydacyjnych organizmu i zmniejsza poziom stresu oksydacyjnego.

4. Zwiększa aktywność telomerazy odpowiedzialnej za odbudowywanie telomerów.

5. Zwiększa grubość kory mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za rozwój symptomatologii schizofrenii.

6. Zwiększa poziom białka BDNF, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania neuronów, o 33%.

Wnioski: Każda terapia lecznicza jest skuteczniejsza nawet o kilkadziesiąt % jeżeli dostarczymy organizmowi jego podstawowych substancji budulcowych. Uzupełniając niedobory niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 organizm uruchamia szereg procesów fizjologicznych, których nie uruchomiłby w żaden inny sposób. Efekty uzyskane w badaniu to wynik połączenia terapii leczniczej z prawidłowym odżywieniem organizmu a tylko takie pełne efekty należą się każdemu pacjentowi walczącemu ze swoją chorobą. Badanie OFFER to już 43 badanie przeprowadzone u pacjentów przyjmujących preparaty firmy Marinex.

 
11

  Podsumowanie

Zobacz co się wydarzyło. Te wszystkie zmiany, które nastąpiły są efektem naturalnej autoregulacji organizmu:

 • zmiany właściwości fizycznych i biochemicznych błon komórkowych oraz modulacji reakcji zapalnych i antyoksydacyjnego wewnątrzkomórkowego systemu obronnego oraz zmniejszenia toksyczności dopaminy.
 • zmniejszenia stanu zapalnego w wyniku regulacji produkcji cytokin.
 • może to być również wynik bezpośredniej interakcji pomiędzy EPA lub DHA, a neuroprzekaźnikiem glutaminergicznym.

Zobacz jak wiele genów ulega regulacji w wyniku dostarczania organizmowi odpowiednich ilości EPA i DHA omega-3.

Jak wnioskują badacze, z dużym prawdopodobieństwem to właśnie mechanizmy działania organizmu wykorzystującego EPA i DHA omega-3 obserwowane w niniejszym badaniu mają charakter neuroprotekcyjny.

Co ciekawe, badanie spektroskopii rezonansu magnetycznego u pacjentów z pierwszym epizodem potwierdziło, że wzrost EPA moduluje glutation i cykl glutamina- glutaminian we wczesnym etapie psychozy, a niektóre zmiany metaboliczne w mózgu korelują z poprawą negatywnych objawów.

grypa, infekcje, biomarine, biocardine
 
12

Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

 
13

Badania komórkowe

 
14

Ekspertyzy naukowe

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański, Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia, Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Mgr inż. Paula Wróblewska-Łuczka, Prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk, Dyrektor, Instytut Medycyny Wsi

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioCardine®Omega-3 jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak, dr n.med. Andrzej Horoch, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 
15

Rekomendacje

 
16

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

17

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

18

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

19

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 134,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

20

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
21

Back to Top