Choroba Wieńcowa rozwija się u 3 000 000 Polaków. – źródło Dane GUS 2014

Efekty genetycznego i fizjologicznego odżywiania organizmu pacjentów tłuszczami złożonymi i wyższymi kwasami tłuszczowymi równolegle z leczeniem chorób serca i układu krążenia.

 
 
 
 
 
 
 

  Wyniki badania I

Badanie przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod kierownictwem dr. n. med. Waldemara Rogowskiego. W grupie kontrolnej, liczącej 46 pacjentów, stosowano jedynie leczenie standardowe. W grupie badanej, liczącej 31 pacjentów, oprócz leczenia standardowego zastosowano interwencję żywieniową z użyciem preparatów BioMarine®1140 i BioCardine®Omega-3 (2 kapsułki + 2 kapsułki, co odpowiada 8 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli). Badanie trwało 52 tygodnie.

Po dostarczeniu fizjologicznych substancji budulcowych organizm wykorzystał je do doprowadzenia parametrów serca i układu krążenia do wartości prawidłowych. Zaobserwowano uruchomienie procesów autoregulacji, które skutkowały wyrównaniem parametrów lipidogramu i znacznie lepszą kontrolą stanów zapalnych u pacjentów z grupy badanej.

Zobacz pdf z badania »

 

  Wyniki badania II

Badanie przeprowadzono na Oddziale Kardiologicznym Uniwersytetu w Pensylwanii (USA). 70 pacjentów z nieprawidłowymi parametrami lipidogramu (wartości wejściowe: TC > 230 mg/dl, LDL-C > 150 mg/dl) podzielono na dwie grupy:

 • pacjenci z grupy kontrolnej przyjmowali simwastatynę w dawce 40 mg dziennie;
 • pacjenci z grupy badanej stosowali 3,8 g WWKT (wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe) EPA + DHA omega-3 (BioCardine®Omega-3) + 600 mg ekstraktu z czerwonego ryżu.

Badanie trwało 12 tygodni.

Badanie udowodniło, że bez dostarczenia odpowiednich substancji budulcowych organizm nie potrafi w pełni uruchomić swoich systemów obronno-regeneracyjnych. W grupie stosującej żywność medyczną zaobserwowano znacznie wyraźniejsze poprawę parametrów lipidogramu, co było skutkiem uruchomienia przez organizm procesów autoregulacji.

lek. med. David J. Becker i współ. Mayo Clin Proc.July 2008;83(7):758-764

Zobacz publikację »

 

  Wnioski z badania I i II

Analizując wyniki powyższych badań, wniosek nasuwa się jeden: znacznie korzystniejsza regulacja analizowanych parametrów obserwowana była w przypadku pacjentów, u których leczeniu farmakologicznemu towarzyszyła interwencja żywieniowa. Wyniki obu badań wyraźnie pokazują, że uzyskane w ten sposób efekty są konsekwencją poprawy budowy serca i układu krążenia oraz uruchomienia prawidłowych przemian metabolicznych. Właściwe żywienie powinno zawsze stanowić podstawę skutecznej profilaktyki i terapii leczniczej, gdyż gwarantuje uzyskanie efektów nieosiągalnych w inny sposób. Efekty takie wytwarza tylko organizm, gdy otrzymuje substancje budulcowe układów krążenia, odpornościowego, nerwowego, krwiotwórczego i systemu przeciwzapalnego, których jedynym pełnowartościowym źródłem są oleje rybie.

 

  Wyniki badania III

Badanie przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Gentofte w Kopenhadze (Dania). Wzięło w nim udział 120 pacjentów ze średnim poziomem trójglicerydów wynoszącym 260 mg/dl (prawidłowy poziom nie powinien przekraczać 160 mg/dl). Pacjentów podzielono na 3 grupy.

 • Pierwsza przyjmowała wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WWKT) omega-3 w postaci trójglicerydów. Jest to forma biologiczna, naturalnie występująca w organizmie człowieka. Cztery kapsułki dziennie dostarczały 2,9 g WWKT omega-3.
 • Druga stosowała WWKT omega-3 w postaci estrów etylowych. Powstają z trójglicerydów na drodze chemicznego przekształcenia – jest to forma o mniejszej zgodności biologicznej z organizmem człowieka. Cztery kapsułki dziennie dostarczały 3,3 g WWKT omega-3.
 • Trzecia grupa otrzymywała placebo – 4,6 g oliwy z oliwek dziennie.

Pacjenci z wszystkich grup przyjmowali leki obniżające poziom cholesterolu (statyny, ezetymib) oraz leki przeciwnadciśnieniowe.

Badanie pokazało, że organizm efektywniej wykorzystuje substancje biologiczne (trójglicerydy) niż ich chemiczne odpowiedniki (estry etylowe), mimo że estry dostarczane były w większej dawce. Wynika to z faktu, że tylko WWKT w postaci trójglicerydów są zgodne z genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem organizmu człowieka i w pełni pasują do uruchamianych przez niego procesów obronno-regeneracyjnych, czego nie można powiedzieć o sztucznych WWKT w postaci estrów etylowych.

Hedengran A., Szecsi P.B., Dyerberg J., Harris W.S., Stender S., n-3 PUFA esterified to glycerol or as ethyl esters reduce non-fasting plasma triacylglycerol in subjects with hypertriglyceridemia: a randomized trial, Lipids 2015, 50(2): 165–175.

 

  BioCardine®Omega-3, BioMarine®Medical

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie wwkt EPA + DHA omega-3 będących składnikami BioCardine®Omega-3 i BioMarine®Medical może przyczyniać się do likwidacji stanów zapalnych w organizmie. Substancje te działają już na poziomie regulacji aktywności genów umożliwiając organizmowi lepsze kontrolowanie reakcji związanych z rozwojem i wygaszaniem procesów zapalnych.

Serce i układ krążenia to kluczowe struktury organizmu człowieka. Od ich sprawności działania zależy nasze zdrowie i życie.

wwkt* EPA + DHA omega-3 zaliczają się do jednych z najważniejszych fizjologicznych substancji budulcowych, absolutnie niezbędnych do prawidłowej budowy serca i układu krążenia co przedstawiają poniższe fakty naukowe:

 • są fizjologicznym budulcem komórek organizmu człowieka, gdyż wbudowują się w błony komórkowe wszystkich komórek, zmieniając korzystnie ich strukturę lipidową z nasyconej na nienasyconą,
 • są bezpośrednio wykorzystywane przez organizm do aktywowania wielu enzymów, a w efekcie wielu ważnych szlaków metabolicznych (cykl komórkowy, adipogeneza, wytwarzanie i przesyłanie sygnałów komórkowych)
 • są prekursorem do wytwarzania ważnych związków, w tym substancji o działaniu przeciwzapalnym (eikozanoidów)
 • są wykorzystywane w regulacji ekspresji ponad 1040 genów odpowiedzialnych za procesy zapalne i miażdżycowe

 

  Unikalna kompozycja BioCardine®Omega-3 (płyn)

BioCardine®Omega-3 (płyn) to skoncentrowany olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli, który jest wybitnym źródłem naturalnej kompozycji genetycznie i fizjologicznie niezbędnych lipidowych (tłuszczów) substancji budulcowych Organizmu Człowieka, w szczególności mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz systemów przeciwzapalnego – wwkt* EPA i DHA omega-3 w postaci retrójglicerydów. Forma retrójglicerydowa, w jakiej znajdują się wwkt EPA i DHA omega-3 jest o 50% lepiej przyswajalną dla organizmu niż forma estrów etylowych.

Zawartość wszystkich budulcowych i regulatorowych lipidów w BioCardine®Omega-3 (5 ml płynu):

 

*wwkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, **TG – retrójglicerydy, ***wartości opracowane na podstawie analizy laboratoryjnej serii BCOmega-3 Lot: 8003910001

 

Poznaj BioCardine®Omega-3 »»

 

  Unikalna kompozycja BioMarine®Medical

BioMarine®Medical to unikalny produkt odżywczy o tak szerokich wskazaniach – do postępowania dietetycznego równolegle z leczeniem zaburzeń w fizjologicznej budowie i działaniu: układów i systemów odpornościowego, krwiotwórczego, limfatycznego, przeciwzapalnego, wątroby i szpiku kostnego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia, oczu i skóry, błon śluzowych i śródbłonka naczyniowego oraz ich skutków – infekcji, nowotworów, RZS, łuszczycy, alergii, schizofrenii, choroby wieńcowej.

Zawartość wszystkich budulcowych i regulatorowych lipidów w BioMarine®Medical (5 ml płynu):

*wwkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, **wartość oszacowana na podstawie analizy laboratoryjnej profilu lipidowego.

Poznaj BioMarine®Medical »»

 
 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3 i BioMarine®, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Stan zapalny

Jest to jeden z mechanizmów obronnych organizmu. Powstaje w wyniku uruchomienia kaskady przemian niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA) omega-6 i produkcji mediatorów prozapalnych (5 prostaglandyn, 5 leukotrienów, 2 tromboksany, 4 lipoksyny). Sprzyja on wydzielaniu wielu substancji prozapalnych: IL-1, IL-6, TNF-α, LTB-4, PGE-2. Jest to podstawowa informacja, która pozwala uruchomić organizmowi procesy obronne i naprawcze zwalczające chorobę.

Poziom substancji prozapalnych jednak bardzo łatwo wymyka się spod kontroli, szczególnie gdy do organizmu dostarczane są nadmierne ilości niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA). Przedłużający się stan zapalny powoduje nasilenie objawów chorobowych i wydłużenie trwania samej choroby. Dlatego tak ważne jest aby dostarczyć organizmowi substancji które pozwolą mu skutecznie wygaszać szkodliwy stan zapalny.

 

  Wykorzystanie składników BioCardine®Omega-3

Co powstaje z wwkt EPA omega-3? Tylko obecność w organizmie wwkt EPA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję substancji przeciwzapalnych (rezolwiny, lipoksyny) i słabo prozapalnych (prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny). Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Wwkt EPA omega-3 konkuruje o enzym COX z wwkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 

  Wykorzystanie składników BioCardine®Omega-3 cd.

Co powstaje z wwkt DHA omega-3? Tylko obecność w organizmie wwkt DHA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję przeciwzapalnych rezolwin serii D, protektyn czy marezyn. Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Wwkt DHA omega-3 tak jak EPA konkuruje o enzym COX z wwkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 

  System Przeciwzapalny

Połączenie mechanizmów działania EPA i DHA omega-3 w organizmie tworzy jedyny i nie do osiągnięcia w żaden inny sposób w pełni działający i silny system przeciwzapalny. To właśnie dzięki niemu organizm może skutcznie wykorzystać zastosowaną terapię leczniczą, jak to było pokazane w wyżej opisanych badaniach.

 

  Homeostaza

Kluczem do prawidłowego działania organizmu jest zachowanie równowagi między wszystkimi procesami w nim zachodzącymi. Każdy organizm dąży do równowagi i aby ją osiągnąć musi otrzymywać fizjologiczne substancje budulcowe w odpowiednich ilościach i proporcjach. Dzięki temu usuwa przyczyny powstawania chorób, a nie tylko ich efekty. Każda terapia lecznicza wzmocniona naturalną aktywacją mechanizmów obronnych organizmu człowieka jest bardziej skuteczna i bardziej efektywna. Siła działania organizmu w efekcie prawidłowego budowania substancjami fizjologicznymi jest wolna od skutków ubocznych i działań niepożądanych.

 

  Efekty prawidłowego działania organizmu – przy miażdżycy naczyń krwionośnych

Nnkt* EPA + DHA omega-3 są niezbędnym składnikiem diety dla pacjentów, u których występują zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych. Spożywanie wwkt* EPA + DHA omega-3 przede wszystkim ogranicza dalszy wzrost blaszki miażdżycowej, a dodatkowo powoduje korzystne zmiany w strukturze obecnej już w naczyniach blaszki.

Badania wykazały, że wnikające do blaszki miażdżycowej wwkt* EPA + DHA przyczyniają się do zmniejszenie nasilenia w niej procesów zapalnych oraz ograniczają napływ leukocytów przez co zwiększa się stabilność blaszki i ogranicza znacznie ryzyko jej pęknięcia.

 

  Efekty prawidłowego działania organizmu – w dyslipidemii

Stosowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 jest bardzo wskazane w stanach zaburzeń gospodarki lipidowej. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla osób z zaburzeniami poziomu lipidów wynosi 3 g.

Wnioski: przyjmowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 powoduje:

 • spadek podwyższonego poziomu TG nawet o 38 %
 • spadek cholesterolu LDL o 46 %
 • wzrost cholesterolu HDL o 12 %

Ponadto udowodniono, że spożywanie wwkt EPA + DHA omega-3 zmienia lipidową strukturę lipoproteiny LDL przez co staje się ona mniej miażdżycogenna oraz zwiększa średnicę cząsteczki HDL przez co zyskuje ona silniejsze funkcje ochronne.

 

  Efekty prawidłowego działania organizmu – w nadciśnieniu

Nnkt* EPA + DHA omega-3 powinny być przyjmowane przez osoby z nadciśnieniem tętniczym w celu regulacji ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także w celu poprawy tak zwanej „pracy naczyń” oraz zwiększania ich elastyczności. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów z nadciśnieniem wynosi 4 g.

Badania kliniczne wskazują, że suplementacja diety wwkt* EPA + DHA omega-3 u osób z nadciśnieniem i otyłością skutecznie pozwala obniżyć wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego odpowiednio nawet o 6 mm Hg i 4 mm Hg.

Dodatkowo, przyjmowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 poprawia zdolności rozkurczania się naczyń krwionośnych pod wpływem wzrastającego ciśnienia (FMD) oraz zwiększa ich elastyczność nawet o 20%.

 

  Efekty prawidłowego działania organizmu – przy arytmii serca

Spożywanie wwkt* EPA + DHA omega-3, jak potwierdziły badania naukowe przyczynia się do regulacji elektrycznej pracy serca przez co jest niezbędnym składnikiem diety osób z zaburzeniami arytmicznymi serca. Dzięki wbudowywaniu się tych substancji w błonę kardiomiocytów osiągany jest stan, w którym zahamowana zostaje depolaryzacja częściowo pobudzonych już komórek, dzięki czemu ograniczony zostaje mechanizm nadmiernego i nieregularnego skurczu serca. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów z zaburzeniami arytmicznymi serca wynosi 2-3 g.

Badania kliniczne udowodniły, że przyjmowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 ogranicza aż o 45% ryzyko tzw nagłych śmierci sercowych, których główną przyczyną są arytmie komorowe.

 

  Efekty prawidłowego działania organizmu – przy agregacji pytek

Nawet 40% pacjentów stosujących leki przeciwpłytkowe (np. aspirynę) może wykazywać tzw aspirynooporność przez co przyjmowanie ich może w ogóle nie wpływać lub oddziaływać w bardzo małym stopniu na ograniczanie nadmiernej aktywności płytek krwi. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe wynosi 2,5 g.

Ważne: jeśli stosujesz leki przeciwzakrzepowe poinformuj lekarza o ilości spożywanych wwkt* EPA + DHA omega-3 tak aby mógł odpowiednio dostosować terapię leczniczą.

Wnioski: przyjmowanie 2,4 g wwkt* EPA + DHA omega-3 z aspiryną przywraca skuteczność działania leku i zwiększa efektywność terapii przeciwzakrzepowej i przeciwzawałowej. Wykazano również, że wwkt* EPA + DHA omega-3 minimalizują skutki uboczne działania aspiryny (samoistne krwawienia, uszkodzenia śródbłonka, wrzody błony śluzowej żołądka).

 

  Efekty prawidłowego działania organizmu – przy cukrzycy

Efekt stosowania 3 g wwkt EPA + DHA omega-3 przez 6 miesięcy w oporności insulinowej i wpływ na poziom lipidów osocza.

Wyższe stężenie we krwi wwkt* EPA + DHA omega-3 jest powiązane z mniejszym nawet o 20% ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. U osób z już rozwiniętym schorzeniem wyższe stężenie tych substancji we krwi jest powiązane z lepszą insulinowrażliwością tkanek i mniejszym stężeniem glukozy.

Wwkt* EPA + DHA omega-3 w walce z cukrzycą:

 • oddziałują na geny (np. GLUT1),
 • bezpośrednio wpływają na zwiększenie insulinowrażliwości komórek poprzez receptory (GPR120), zmianę płynności błony, stymulację produkcji adipokin przez komórki tkanki tłuszczowej (adiponektyna, apelina, wisfatyna),
 • poprawiają zdolność komórek mięśniowych, do pobierania glukozy w obecności insuliny – stymulują wydzielanie adiponektyny wpływającej na przemiany glukozy,
 • adiponektyna reguluje przemiany tłuszczowe – jej wzrost powoduje zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej,
 • umożliwiają komórkom tłuszczowym wydzielanie leptyny – hormonu regulującego apetyt (walczy z otyłością).

Wnioski: badania kliniczne z zastosowaniem wwkt* EPA + DHA omega-3 pokazują wymierne korzyści płynące z ich stosowania przez pacjentów z cukrzycą 2 typu.

 

  Indeks omega-3

Coraz częściej stosowanym badaniem sprawdzającym wysycenie organizmu wwkt EPA+DHA omega-3 jest Index omega-3. Jest on bardzo pomocny w określeniu kondycji naszego organizmu i czy jest on w stanie skutecznie walczyć z chorobami. Warto wiedzieć jakie potrzeby ma nasz organizm.

Najnowsze badania pokazują, że w populacjach o niskiej zawartości omega-3 w erytrocytach np. w populacji niemieckiej, gdzie indeks omega-3 w erytrocycie = 5% częstość występowania nagłych śmierci sercowych wynosi 150/100 000 osób na rok. W populacjach, w których indeks omega-3 w krwince jest powyżej 9% (np. Japonia) częstość występowania nagłych śmierci sercowych wynosi 7,8/100 000 osób na rok, czyli jest prawie 20 razy niższa.

 

  Odporność w kardiologii

Stosowanie fizjologicznie znaczących ilości wwkt* EPA + DHA omega-3 u pacjentów kardiologicznych jest bardzo korzystne dla funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Jednak niesie ze sobą również możliwość osłabiania pewnych typów reakcji odpornościowych, szczególnie tych obejmujących udział limfocytów Th2. W celu przeciwdziałania spadkom odporności wskazane jest zatem, aby pacjent jednocześnie przyjmował fizjologiczne substancje budulcowe układu odpornościowego – skwalen i alkiloglicerole.

Prawidłowo zbudowany z alkilogliceroli i skwalenu układ odpornościowy uruchamia system odpornościowy, który uzupełnia w działaniu system przeciwzapalny dając w ten sposób organizmowi pełną i skuteczną ochronę.

 

  Alkiloglicerole

Alkiloglicerole odgrywają ogromną rolę w aktywacji układu immunologicznego, ponieważ są niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu człowieka oraz są naturalne i 100% zgodne z organizmem. Najbogatsze źródła tych niezbędnych organizmowi substancji są dla człowieka niedostępne. Dostarczymy je tylko wtedy, kiedy uzupełnimy naszą dietę żywnością medyczną. Organizm wykorzystując je, działa w pełni swoich możliwości, jest w stanie szybciej wykryć stan zapalny i pojawiającą się chorobę oraz aktywować najsilniejsze systemy obronne (system odpornościowy i przeciwzapalny).

Alkiloglicerole biorą udział w produkcji oraz regulacji aktywności komórek układu immunologicznego: pobudzają hematopoezę, fagocytozę, wzmagają wytwarzanie przeciwciał. Wzrost produkcji PAF zapewniony stałą podażą alkilogliceroli nasila powstawanie (proliferację) i dojrzewanie linii komórek szpiku kostnego, w tym limfocyty, makrofagi, neutrofile, itd.

 

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, kw.tł. EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej.

  Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ZAWSZE zapisuj na recepcie

 

  Najbardziej spektakularne efekty uzyskasz działając kompleksowo

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids to unikatowa kompozycja, łącząca w sobie siłę działania preparatów BioMarine®1140, BioNeuro®Omega-3 i Tranu OLAVA®

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych, Południowo-Zachodni Ocean Spokojny i Morze Tasmana, Nowa Zelandia i Australia (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni ryb gatunków sardelowatych, śledziowatych oraz z tuńczyków, Ocean Indyjski i Zachodni Ocean Spokojny (BioNeuro®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy alaskańskich, Morze Beringa, Alaska (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  Wnioski

 • Najwyższą skuteczność profilaktyki zdrowotnej i terapii leczniczej można osiągnąć wyłącznie w wyniku prawidłowej budowy serca i układu krążenia.
 • Jedną z głównych grup substancji budulcowych serca i układu krążenia są wwkt EPA i DHA omega-3, których minimalna skuteczna ilość wynosi 2 gramy dziennie.
 • Ich niedobory lub próba zastąpienia skutkuje zwiększeniem ryzyka zaburzeń w działaniu organizmu, powstawania i rozwoju chorób oraz skrócenia życia człowieka.
 • Stosowanie standardów żywieniowych jest podstawą skuteczności profilaktyki zdrowotnej i terapii leczniczej bo prawidłowo zbudowany organizm uruchomi własne systemy ochronne i regeneracyjne.
 

   Szanowny Specjalisto, w leczeniu chorób przewlekłych potrzebujesz pomocy Ekspertów d.s genetycznego i fizjologicznego odżywiania organizmu.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

Fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska,
dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk
mgr Konrad Tomaszewski

Biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 07:00-14:00.

 

600 102 012, 602 785 558,
42 680 03 33

wejdź na czat »

 

  Literatura

 • Spożycie produktów spożywczych przez dorosłą populację Polski. Wyniki programu WOBASZ. E. Sygnowska, A. Waśkiewicz, J. Głuszek, M. Kwaśniewska, U. Biela, K. Kozakiewicz, T. Zdrojewski, S. Rywik Kardiologia Polska tom 63 Supl. 4 / 2005
 • Omega-3 fatty acids vs. cardiac disease–the contribution of the omega-3 index. Von Schacky C.Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2010 Feb 25;56(1):93-101
 • Intake of fish and n3 fatty acids and risk of coronary heart disease among Japanese: the Japan Public Health Center-Based (JPHC) Study Cohort I. Iso H, Kobayashi M, Ishihara J, Sasaki S, Okada K, Kita Y, Kokubo Y, Tsugane S; JPHC Study Group.Circulation. 2006 Jan 17;113(2):195-202.
 • Prescription omega-3 fatty acids and their lipid effects: physiologic mechanisms of action and clinical implications. Bays HE, Tighe AP, Sadovsky R, Davidson MH.Expert Rev Cardiovasc Ther. 2008 Mar;6(3):391-409.
 • Hsu HC, Lee YT, Chen MF. Effect of n-3 fatty acids on the composition and binding properties of lipoproteins in hypertriglyceridemic patients. Am J Clin Nutr. 2000 Jan;71(1):28-35.
 • Bell JD, Barnard ML, Parkes HG, Thomas EL, Brennan CH, Cunnane SC, Dagnelie PC. Effects of n-3 fatty acids on the NMR profile of plasma lipoproteins. J Lipid Res. 1996 Aug;37(8):1664-74.
 • Eicosapentaenoic acid (EPA) from highly concentrated n-3 fatty acid ethyl esters is incorporated into advanced atherosclerotic plaques and higher plaque EPA is associated with decreased plaque inflammation and increased stability. Cawood AL, Ding R, Napper FL, Young RH, Williams JA, Ward MJ, Gudmundsen O, Vige R, Payne SP, Ye S, Shearman CP, Gallagher PJ, Grimble RF, Calder PC. Atherosclerosis. 2010 Sep;212(1):252-9
 • Mori T.A., Bao D.Q., Burke V., Puddey I.B., Beilin L.J.: Docosahexaenoic acid but not eicosapentaenoic acid lowers ambulatory blood pressure and heart rate in humans. Hypertension 1999; 34: 253-260.N-3 polyunsaturated fatty acids early supplementation improves ultrasound indices of endothelial function, but not through NO inhibitors in patients with acute myocardial infarction: N-3 PUFA supplementation in acute myocardial infarction. Haberka M, Mizia- Stec K, Mizia M, Janowska J, Gieszczyk K, Chmiel A, Zahorska-Markiewicz B, Gąsior Z. Clin Nutr. 2011 Feb;30(1):79-85.
 • Fish oil supplementation improves endothelial function in normoglycemic offspring of patients with type 2 diabetes. Rizza S, Tesauro M, Cardillo C, Galli A, Iantorno M, Gigli F, Sbraccia P, Federici M, Quon MJ, Lauro D. Atherosclerosis. 2009 Oct;206(2):569-74.
 • GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplemantation with n-3 polyunsatured fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto miocardico. Lancet 1999; 354: 447-55
 • Treatment of aspirin-resistant patients with omega-3 fatty acids versus aspirin dose escalation. Lev EI, Solodky A, Harel N, Mager A, Brosh D, Assali A, Roller M, Battler A, Kleiman NS, Kornowski R. J Am Coll Cardiol. 2010 Jan 12;55(2):114-21
 • II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Aodzi. ZespóA‚ badawczy: Prof. dr hab. med. Maria KrzemiA„ska-PakuA‚a, dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz WcisA‚o, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz.
 • Becker DJ, Gordon RY, Morris PB, Yorko J, Gordon YJ, Li M, Iqbal N. Simvastatin vs therapeutic lifestyle changes and supplements: randomized primary prevention trial. Mayo Clin Proc. 2008 Jul;83(7):758-64.
 • Tuleta I, Bauriedel G, Hasenbank I, Andrié R, Pabst S, Nickenig G, Skowasch D. Antiplatelet effects of n-3 polyunsaturated fatty acids compared with aspirin: a pilot study with whole-blood aggregometry. Thromb Res. 2009 Dec;124(6):724-6.
 • Lev EI, Solodky A, Harel N, Mager A, Brosh D, Assali A, Roller M, Battler A, Kleiman NS, Kornowski R.Treatment of aspirin-resistant patients with omega-3 fatty acids versus aspirin dose escalation. J Am Coll Cardiol. 2010 Jan 12;55(2):114-21.
 • Fish, shellfish, and long-chain n-3 fatty acid consumption and risk of incident type 2 diabetes in middle-aged Chinese men and women. Villegas R, Xiang YB, Elasy T, Li HL, Yang G, Cai H, Ye F, Gao YT, Shyr Y, Zheng W, Shu XO. Am J Clin Nutr. 2011 Aug;94(2):543-51.
 • Plasma omega-3 fatty acids and incident diabetes in older adults. Djoussé L, Biggs ML, Lemaitre RN, King IB, Song X, Ix JH, Mukamal KJ, Siscovick DS, Mozaffarian D. Am J Clin Nutr. 2011 Aug;94(2):527-33. Increased plasma n-3 polyunsaturated fatty acid is associated with improved insulin sensitivity in type 2 diabetes in China. Huang T, Wahlqvist ML, Xu T, Xu A, Zhang A, Li D. Mol Nutr Food Res. 2010 May;54 Suppl 1:S112-9
 • Effects of n-3 PUFA on insulin resistance after an oral fat load Giuseppe Deros, Arrigo F.G. Cicero, Elena Fogari, Angela D’Angelo, Aldo Bonaventura, Pamela Maffioli European Journal of Lipid Science and Technology Volume 113, Issue 8, pages 950–960, August 2011
 • Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina. N.Lewkowicz, P.Lewkowicz. A.Kurnatowska, H.Tchórzewski, Pol. Merk.Lek.2006,XX,191,598.
 • Immunomodulation by dietary long chain omega-3 fatty acids and the potential for adverse health outcomes. Fenton JI, Hord NG, Ghosh S, Gurzell EA. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Nov-Dec;89(6):379-90, Bioavailability of long-chain omega-3 fatty acids. Schuchardt JP, Hahn A. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Jul;89(1):1-8
 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska,
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465,
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top