W 2019 roku chorobowość rejestrowana na przewlekłą chorobę niedokrwienną serca wyniosła ponad 2 500 000 osób. W tym okresie odnotowano 102 700 przypadków ostrych zespołów wieńcowych, w tym 76 300 zawałów serca.

W 2019 roku śmiertelność z powodu chorób układu krążenia wyniosła prawie 161 000 osób (39% zgonów ogółem), w tym 68 100 osób z zawałem serca (2018 r.).

źródło: NFZ o zdrowiu. Choroba niedokrwienna serca. Warszawa, kwiecień 2020, PZH, Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania – raport za 2020 rok, GUS, Zgony według przyczyn i województw – raport 2019r.

1

Efekty genetycznego i fizjologicznego odżywiania Organizmu Człowieka olejami rybimi w trakcie leczenia chorób układu krążenia

 
 
 
 
 
 
 
2

Badania naukowe

  Wyniki badania I

Badanie przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod kierownictwem dr. n. med. Waldemara Rogowskiego. W grupie kontrolnej, liczącej 46 pacjentów, stosowano jedynie leczenie standardowe. W grupie badanej, liczącej 31 pacjentów, oprócz leczenia standardowego zastosowano interwencję żywieniową z użyciem preparatów BioMarine®1140 i BioCardine®Omega-3 (2 kapsułki + 2 kapsułki, co odpowiada 8 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli). Badanie trwało 52 tygodnie.

Po dostarczeniu fizjologicznych substancji budulcowych organizm wykorzystał je do doprowadzenia parametrów serca i układu krążenia do wartości prawidłowych. Zaobserwowano uruchomienie procesów autoregulacji, które skutkowały wyrównaniem parametrów lipidogramu i znacznie lepszą kontrolą stanów zapalnych u pacjentów z grupy badanej.

 
3

  Wyniki badania II

Badanie przeprowadzono na Oddziale Kardiologicznym Uniwersytetu w Pensylwanii (USA). 70 pacjentów z nieprawidłowymi parametrami lipidogramu (wartości wejściowe: TC > 230 mg/dl, LDL-C > 150 mg/dl) podzielono na dwie grupy:

 • pacjenci z grupy kontrolnej przyjmowali simwastatynę w dawce 40 mg dziennie;
 • pacjenci z grupy badanej stosowali 3,8 g WWKT (wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe) EPA + DHA omega-3 (BioCardine®Omega-3) + 600 mg ekstraktu z czerwonego ryżu.

Badanie trwało 12 tygodni.

Badanie udowodniło, że bez dostarczenia odpowiednich substancji budulcowych organizm nie potrafi w pełni uruchomić swoich systemów obronno-regeneracyjnych. W grupie stosującej żywność medyczną zaobserwowano znacznie wyraźniejsze poprawę parametrów lipidogramu, co było skutkiem uruchomienia przez organizm procesów autoregulacji.

lek. med. David J. Becker i współ. Mayo Clin Proc.July 2008;83(7):758-764

 
4

  Wnioski z badania I i II

Analizując wyniki powyższych badań, wniosek nasuwa się jeden: znacznie korzystniejsza regulacja analizowanych parametrów obserwowana była w przypadku pacjentów, u których leczeniu farmakologicznemu towarzyszyła interwencja żywieniowa. Wyniki obu badań wyraźnie pokazują, że uzyskane w ten sposób efekty są konsekwencją poprawy budowy serca i układu krążenia oraz uruchomienia prawidłowych przemian metabolicznych. Właściwe żywienie powinno zawsze stanowić podstawę skutecznej profilaktyki i terapii leczniczej, gdyż gwarantuje uzyskanie efektów nieosiągalnych w inny sposób. Efekty takie wytwarza tylko organizm, gdy otrzymuje substancje budulcowe układów krążenia, odpornościowego, nerwowego, krwiotwórczego i systemu przeciwzapalnego, których jedynym pełnowartościowym źródłem są oleje rybie.

 
5

  Wyniki badania III

Badanie przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Gentofte w Kopenhadze (Dania). Badanie trwało średnio 55 dni. Wzięło w nim udział 120 pacjentów ze średnim poziomem trójglicerydów wynoszącym 260 mg/dl (prawidłowy poziom nie powinien przekraczać 160 mg/dl). Pacjentów podzielono na 3 grupy.

 • Pierwsza przyjmowała wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WWKT) omega-3 w postaci trójglicerydów. Jest to forma biologiczna, naturalnie występująca w organizmie człowieka. Cztery kapsułki dziennie dostarczały 2,9 g WWKT omega-3.
 • Druga stosowała WWKT omega-3 w postaci estrów etylowych. Powstają z trójglicerydów na drodze chemicznego przekształcenia – jest to forma o mniejszej zgodności biologicznej z organizmem człowieka. Cztery kapsułki dziennie dostarczały 3,3 g WWKT omega-3.
 • Trzecia grupa otrzymywała placebo – 4,6 g oliwy z oliwek dziennie.

Pacjenci z wszystkich grup przyjmowali leki obniżające poziom cholesterolu (statyny, ezetymib) oraz leki przeciwnadciśnieniowe.

Badanie pokazało, że organizm efektywniej wykorzystuje substancje biologiczne (trójglicerydy) niż ich chemiczne odpowiedniki (estry etylowe), mimo że estry dostarczane były w większej dawce. Wynika to z faktu, że tylko WWKT w postaci trójglicerydów są zgodne z genetyczno-fizjologicznym zapotrzebowaniem organizmu człowieka i w pełni pasują do uruchamianych przez niego procesów obronno-regeneracyjnych, czego nie można powiedzieć o sztucznych WWKT w postaci estrów etylowych.

Hedengran A., Szecsi P.B., Dyerberg J., Harris W.S., Stender S., n-3 PUFA esterified to glycerol or as ethyl esters reduce non-fasting plasma triacylglycerol in subjects with hypertriglyceridemia: a randomized trial, Lipids 2015, 50(2): 165–175.

 
6

Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

 
7

Badania lekarskie

BioMarine®: zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i całkowite ustąpienie aft nawrotowych.
BioCardine®: poprawa wydolności fizycznej u 90% pacjentów z chorobą wieńcową.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami dolnych i górnych dróg oddechowych oraz aftami nawrotowymi spowodowało znaczne zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i skrócenie czasu ich trwania oraz całkowite ustąpienie aft nawrotowych.

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym spowodowało u 90% z nich poprawę wydolności fizycznej i ogólne wzmocnienie organizmu.

lek. med. Monika Nowakowska-Dobrogowska spec. medycyny rodzinnej

BioMarine®: znacząca poprawa stanu skóry i odporności organizmu.
BioCardine®: regulacja lipidogramu oraz uzyskanie wyższej skuteczności i bezpieczeństwa standardowego postępowania farmakologicznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami skórnymi spowodowało znaczne zmniejszenie nasilenia takich zmian jak trądzik, łuszczyca i atopowe zapalenie skóry. W grupie chorych z obniżoną odpornością zaobserwowano wyraźne zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych oraz skrócenie czasu ich trwania. Dodatkową korzyścią była możliwość zmniejszenia dawek innych leków oraz uzyskanie wyższej skuteczności standardowego leczenia.

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami kardiologicznymi spowodowało obniżenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, zwiększenie wydolności fizycznej i ustąpienie dolegliwości związanych ze stosowaniem innych leków.

lek. med. Beata Łubkowska

BioMarine®: zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji u 90% pacjentów i poprawa stanu skóry.
BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów o 40% u pacjentów kardiologicznych, złagodzenie przebiegu menopauzy.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych i ogólnym osłabieniem organizmu spowodowało spadek częstości zachorowań i wzrost sił witalnych (90% pacjentów) oraz skrócenie czasu infekcji (10% pacjentów). U chorych z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą stosowanie BioMarine®570 doprowadziło do remisji zmian skórnych.

Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i zaburzeniami rytmu serca spowodowało spadek poziomu trójglicerydów o około 40% i zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL. Dodatkowo, u kobiet w wieku menopauzalnym nastąpiło złagodzenie uciążliwych dolegliwości związanych z klimakterium.

lek. med. Maria Wilk

BioMarine®: znacząca poprawa perystaltyki jelit i kondycji włosów.
BioMarine® i BioCardine®: regulacja lipidogramu i poprawa wydolności sercowo-naczyniowej.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy u pacjentki ze skłonnością do łamliwości i wypadania włosów oraz zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego (zaparcia) doprowadziło do uzyskania poprawy perystaltyki jelit oraz kondycji włosów.

Stosowanie 4 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentki z wysokim poziomem cholesterolu LDL i nietolerancją statyn doprowadziło do uzyskania spadku poziomu cholesterolu całkowitego o 60 mg/dl, a frakcji LDL o blisko 45 mg/dl, z jednoczesną poprawą wydolności sercowo-naczyniowej.

lek. med. Janusz Nowak

BioMarine®: zmniejszenie dolegliwości ze strony układu oddechowego (u 60% pacjentów) i układu ruchu (u 40% pacjentów), poprawa kondycji psychicznej u 80% pacjentów.
BioCardine®: regulacja parametrów kardiologicznych i znacząca poprawa samopoczucia i wydolności fizycznej u 60% pacjentów.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością spowodowało zmniejszenie dolegliwości ze strony układu oddechowego (60% pacjentów), zmniejszenie dolegliwości ze strony narządu ruchu (40% pacjentów), poprawę kondycji psychicznej (80% pacjentów) i ogólne wzmocnienie organizmu (40% pacjentów).

Stosowanie 2–3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów kardiologicznych spowodowało poprawę samopoczucia i wydolności fizycznej (60% pacjentów), spadek poziomu cholesterolu całkowitego (35% pacjentów) i wyrównanie ciśnienia tętniczego (15% pacjentów).

lek. med. Maciej Steuer

BioMarine®: poprawa odporności u 60% pacjentów i zmniejszenia nasilenia objawów alergii u 100% pacjentów.
BioCardine®: przywrócenie prawidłowych wartości cholesterolu całkowitego u 90% pacjentów.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: stosowanie 2–3 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością i nawracającymi infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych spowodowało wzmocnienie odporności i obniżenie częstotliwości występowania chorób.

Stosowanie 2–4 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3–4 miesięcy u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu (>250 mg/dl) i trójglicerydów (>200 mg/dl) u 90% pacjentów doprowadziło do spadku poziomu cholesterolu całkowitego do wartości prawidłowych (poniżej 200 mg/dl). Jednocześnie zaobserwowano obniżenie poziomu trójglicerydów średnio o 50%.

lek. spec. rehabilitacji med. Ewa Wądołowska

BioCardine®: znacząca poprawa parametrów lipidogramu oraz ciśnienia krwi u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako uzupełnienia leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i samoistnym nadciśnieniem tętniczym doprowadziło do poprawy parametrów lipidogramu (obniżenie cholesterolu całkowitego o 5%, LDL-cholesterolu o 11%, trójglicerydów o 12%) oraz spadku ciśnienia krwi: skurczowego  o 5,5% i rozkurczowego o 4%.

Dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

BioCardine®: znaczące zmniejszenie częstości ponownych zabiegów koronarografii oraz redukcja nawrotów dolegliwości wieńcowych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 2,5 miesiąca jako uzupełnienie leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych z chorobą wieńcową, poddanych zabiegowi angioplastyki naczyń wieńcowych doprowadziło do redukcji nawrotów dolegliwości wieńcowych oraz mniejszej częstość ponownych koronarografii.

dr hab. n. med. Jan Z. Peruga

BioCardine®: znacząca poprawa parametrów lipidogramu oraz zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hiperlipidemią mieszaną.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako uzupełnienie leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hyperlipidemią mieszaną doprowadziło do znaczącej poprawy parametrów lipidogramu (obniżenie poziomów cholesterolu całkowitego o 13%, LDL-cholesterolu o 16%, trójglicerydów o 13% i wzrost poziomu cholesterolu HDL o 30%). Dodatkowo, odnotowano również zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego o 13%.

lek. med. Krystyna Pieniążek

BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów średnio o 7%, znacząca poprawa wydolności fizycznej i zauważalne zmniejszenie kołatania serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem trójglicerydów doprowadziło do poprawy wydolności fizycznej, zmniejszenia odczuwania kołatania serca potwierdzone badaniem EKG oraz obniżenia poziomu trójglicerydów średnio o 7%.

lek. chorób wewnętrznych Agnieszka Traciewicz-Muszyńska

BioCardine®: zwiększenie skuteczności leczenia standardowego o 20% i zmniejszenie ryzyka incydentów wieńcowych u pacjentów kardiologicznych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie: Stosowanie BioCardine® (6 kapsułek dziennie przez 3 miesiące) u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową leczonych statynami zwiększa skuteczność zastosowanej terapii o ok. 20%. U pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, które zastosowały podstawowe substancje budulcowe organizmu (wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3) zmniejsza się ryzyko powstania nowych incydentów wieńcowych.

*nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe.

dr Ewa Wądołowska

BioMarine®: zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i złagodzenie ich przebiegu u 60% pacjentów.
BioCardine®: spadek poziomu trójglicerydów o 8% i poprawa wydolności organizmu.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 3–5 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych: zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy spowodowało u 60% pacjentów zmniejszenie częstotliwości występowania infekcji i łagodniejszy ich przebieg bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.

Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym oraz hiperlipidemią spowodowało spadek poziomu trójglicerydów średnio o 8% i poprawę wydolności fizycznej organizmu.

lek. med. Renata Kupis

BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów o 10% i cholesterolu całkowitego o 8% w grupie pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine® 1140 dziennie przez okres 6 miesięcy jako uzupełnienie leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową doprowadziło do obniżenia poziomu cholesterolu całkowitego o 8% i trójglicerydów o 10%. Dodatkowo zaobserwowano poprawę kondycji fizycznej i kondycji skóry.

dr n. med. Konrad Wąsikowski

BioMarine®: znacząca poprawa odporności u pacjentów z nawracającymi infekcjami.
BioCardine®: obniżenie poziomu trójglicerydów o 40% oraz regulacja innych parametrów lipidogramu pacjentów kardiologicznych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy (w tym wstępnej dawki korygującej 15 kaps. przez 7 dni) u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych: zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy, obniżoną odpornością oraz astmą oskrzelową spowodowało wzmocnienie odporności i zmniejszenie nasilenia przebiegu infekcji, bez konieczności stosowania antybiotykoterapii.

Stosowanie 2–6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą zakrzepową oraz zaburzeniami lipidowymi doprowadziło do obniżenia poziomu trójglicerydów nawet o 40% oraz spadku poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL oraz wzrostu frakcji HDL.

lek. med. Marzena Piłacik-Binkowska

 
8

Ekspertyzy naukowe

Naturalny produkt immunostymulujący, zapobiegający miażdżycy i jej powikłaniom.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Mgr analityki medycznej Przemysław Lewkowicz, Konsultował: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski

Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w organizmie człowieka.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Tomasz Wcisło, Waldemar Rogowski, II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Idalia CYBULSKA, Klinika Nadciśnienia Tetniczego Instytut Kardiologii, Warszawa, Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz oraz Instytut Pielegniarstwa i Położnictwa, Wydział Medyczny; Uniwersytet Rzeszowski, Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. med. P. Januszewicz

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Kompendium wiedzy o tłuszczach. Genetyczne i fizjologiczne procesy tłuszczozależne uruchamiane przez Organizm Człowieka.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Dział Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak, dr n.med. Andrzej Horoch, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Mgr inż. Paula Wróblewska-Łuczka, Prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk, Dyrektor, Instytut Medycyny Wsi

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioCardine®Omega-3 jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak, dr n.med. Andrzej Horoch, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 
9

  Opinie

Piszę w imieniu mojej mamy Ewa Kopczyńskiej aktorki Teatru Zagłębia i piosenkarki. Moja mama w 2020 roku miała udar w wyniku pęknięcia tętniaka mózgu. Od 2 m-cy stosuje BioMarine® i zauważyłam u niej dużą poprawę w zakresie logicznego myślenia oraz poprawiła się u mamy pamięć krótkotrwała. Jest również bardziej osadzona w miejscu i w czasie.

Ewa, 62 lata

Po stosowaniu tego preparatu odczuwam dużą poprawę w stanie zdrowia. Wyrównał się poziom cukru we krwi, nie mam kołatania serca, no i tarczyca jest ok.

Jadwiga, 69 lat

Po problemach hematologicznych i niskiej odporności na podstawie wskazań lekarza regularnie zażywam BioMarine®. Od tego czasu zwiększyła mi się ilość płytek krwi oraz mam lepszą odporność na infekcje. Biorę na stałe BioMarine®. WARTO!

Rafał, 45 lat

Od 3 lat stosuję BioCardine®. Mam 4 bajpasy i drugi rozrusznik. Jestem po usunięciu nerki i guza na jelicie. BioMarine®1140 i BioCardine® dały mi siłę do szybkiej regeneracji po ciężkich operacjach. Mam bardzo dobre wyniki badań. Kiedyś ciągle miałem infekcje, katary, a teraz od 3 lat nie choruję. Po śmierci żony bardzo podupadłem na zdrowiu, ale córki postawiły wszystko na BioMarine® i BioCardine® i szybko ” stanąłem na nogi”. Miałem ciężkie zakażenie rany operacyjnej gronkowcem złocistym. Zwiększyłem BioMarine® do 6 kapsułek i udało się wyleczyć bez powikłań. Infekcja nie rozeszła się po organiźmie. Moje stare, chude ciało szybko się goi.

Ludwik, 85 lat

 
10

  Wykorzystanie BioCardine®Omega-3 przez Organizm

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania BioCardine®Omega-3 i BioMarine®, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

11

  Stan zapalny

Jest to jeden z mechanizmów obronnych organizmu. Powstaje w wyniku uruchomienia kaskady przemian niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA) omega-6 i produkcji mediatorów prozapalnych (5 prostaglandyn, 5 leukotrienów, 2 tromboksany, 4 lipoksyny). Sprzyja on wydzielaniu wielu substancji prozapalnych: IL-1, IL-6, TNF-α, LTB-4, PGE-2. Jest to podstawowa informacja, która pozwala uruchomić organizmowi procesy obronne i naprawcze zwalczające chorobę.

Poziom substancji prozapalnych jednak bardzo łatwo wymyka się spod kontroli, szczególnie gdy do organizmu dostarczane są nadmierne ilości niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA). Przedłużający się stan zapalny powoduje nasilenie objawów chorobowych i wydłużenie trwania samej choroby. Dlatego tak ważne jest aby dostarczyć organizmowi substancji które pozwolą mu skutecznie wygaszać szkodliwy stan zapalny.

 
1

  Wykorzystanie składników BioCardine®Omega-3

Co powstaje z wwkt EPA omega-3? Tylko obecność w organizmie wwkt EPA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję substancji przeciwzapalnych (rezolwiny, lipoksyny) i słabo prozapalnych (prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny). Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Wwkt EPA omega-3 konkuruje o enzym COX z wwkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 
2

  Wykorzystanie składników BioCardine®Omega-3 cd.

Co powstaje z wwkt DHA omega-3? Tylko obecność w organizmie wwkt DHA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję przeciwzapalnych rezolwin serii D, protektyn czy marezyn. Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Wwkt DHA omega-3 tak jak EPA konkuruje o enzym COX z wwkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 
3

  System Przeciwzapalny

Połączenie mechanizmów działania EPA i DHA omega-3 w organizmie tworzy jedyny i nie do osiągnięcia w żaden inny sposób w pełni działający i silny system przeciwzapalny. To właśnie dzięki niemu organizm może skutcznie wykorzystać zastosowaną terapię leczniczą, jak to było pokazane w wyżej opisanych badaniach.

 
4

  Homeostaza

Kluczem do prawidłowego działania organizmu jest zachowanie równowagi między wszystkimi procesami w nim zachodzącymi. Każdy organizm dąży do równowagi i aby ją osiągnąć musi otrzymywać fizjologiczne substancje budulcowe w odpowiednich ilościach i proporcjach. Dzięki temu usuwa przyczyny powstawania chorób, a nie tylko ich efekty. Każda terapia lecznicza wzmocniona naturalną aktywacją mechanizmów obronnych organizmu człowieka jest bardziej skuteczna i bardziej efektywna. Siła działania organizmu w efekcie prawidłowego budowania substancjami fizjologicznymi jest wolna od skutków ubocznych i działań niepożądanych.

 
5

  Efekty prawidłowego działania Organizmu – przy miażdżycy naczyń krwionośnych

Nnkt* EPA + DHA omega-3 są niezbędnym składnikiem diety dla pacjentów, u których występują zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych. Spożywanie wwkt* EPA + DHA omega-3 przede wszystkim ogranicza dalszy wzrost blaszki miażdżycowej, a dodatkowo powoduje korzystne zmiany w strukturze obecnej już w naczyniach blaszki.

Badania wykazały, że wnikające do blaszki miażdżycowej wwkt* EPA + DHA przyczyniają się do zmniejszenie nasilenia w niej procesów zapalnych oraz ograniczają napływ leukocytów przez co zwiększa się stabilność blaszki i ogranicza znacznie ryzyko jej pęknięcia.

 
6

  Efekty prawidłowego działania Organizmu – w dyslipidemii

Stosowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 jest bardzo wskazane w stanach zaburzeń gospodarki lipidowej. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla osób z zaburzeniami poziomu lipidów wynosi 3 g.

Wnioski: przyjmowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 powoduje:

 • spadek podwyższonego poziomu TG nawet o 38 %
 • spadek cholesterolu LDL o 46 %
 • wzrost cholesterolu HDL o 12 %

Ponadto udowodniono, że spożywanie wwkt EPA + DHA omega-3 zmienia lipidową strukturę lipoproteiny LDL przez co staje się ona mniej miażdżycogenna oraz zwiększa średnicę cząsteczki HDL przez co zyskuje ona silniejsze funkcje ochronne.

 
7

  Efekty prawidłowego działania Organizmu – w nadciśnieniu

Nnkt* EPA + DHA omega-3 powinny być przyjmowane przez osoby z nadciśnieniem tętniczym w celu regulacji ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, a także w celu poprawy tak zwanej „pracy naczyń” oraz zwiększania ich elastyczności. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów z nadciśnieniem wynosi 4 g.

Badania kliniczne wskazują, że suplementacja diety wwkt* EPA + DHA omega-3 u osób z nadciśnieniem i otyłością skutecznie pozwala obniżyć wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego odpowiednio nawet o 6 mm Hg i 4 mm Hg.

Dodatkowo, przyjmowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 poprawia zdolności rozkurczania się naczyń krwionośnych pod wpływem wzrastającego ciśnienia (FMD) oraz zwiększa ich elastyczność nawet o 20%.

 
8

  Efekty prawidłowego działania Organizmu – przy arytmii serca

Spożywanie wwkt* EPA + DHA omega-3, jak potwierdziły badania naukowe przyczynia się do regulacji elektrycznej pracy serca przez co jest niezbędnym składnikiem diety osób z zaburzeniami arytmicznymi serca. Dzięki wbudowywaniu się tych substancji w błonę kardiomiocytów osiągany jest stan, w którym zahamowana zostaje depolaryzacja częściowo pobudzonych już komórek, dzięki czemu ograniczony zostaje mechanizm nadmiernego i nieregularnego skurczu serca. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów z zaburzeniami arytmicznymi serca wynosi 2-3 g.

Badania kliniczne udowodniły, że przyjmowanie wwkt* EPA + DHA omega-3 ogranicza aż o 45% ryzyko tzw nagłych śmierci sercowych, których główną przyczyną są arytmie komorowe.

 
9

  Efekty prawidłowego działania Organizmu – przy agregacji pytek

Nawet 40% pacjentów stosujących leki przeciwpłytkowe (np. aspirynę) może wykazywać tzw aspirynooporność przez co przyjmowanie ich może w ogóle nie wpływać lub oddziaływać w bardzo małym stopniu na ograniczanie nadmiernej aktywności płytek krwi. Skuteczna dzienna dawka wwkt* EPA + DHA omega-3 dla pacjentów przyjmujących leki przeciwpłytkowe wynosi 2,5 g.

Ważne: jeśli stosujesz leki przeciwzakrzepowe poinformuj lekarza o ilości spożywanych wwkt* EPA + DHA omega-3 tak aby mógł odpowiednio dostosować terapię leczniczą.

Wnioski: przyjmowanie 2,4 g wwkt* EPA + DHA omega-3 z aspiryną przywraca skuteczność działania leku i zwiększa efektywność terapii przeciwzakrzepowej i przeciwzawałowej. Wykazano również, że wwkt* EPA + DHA omega-3 minimalizują skutki uboczne działania aspiryny (samoistne krwawienia, uszkodzenia śródbłonka, wrzody błony śluzowej żołądka).

 
10

  Efekty prawidłowego działania Organizmu – przy cukrzycy

Efekt stosowania 3 g wwkt EPA + DHA omega-3 przez 6 miesięcy w oporności insulinowej i wpływ na poziom lipidów osocza.

Wyższe stężenie we krwi wwkt* EPA + DHA omega-3 jest powiązane z mniejszym nawet o 20% ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. U osób z już rozwiniętym schorzeniem wyższe stężenie tych substancji we krwi jest powiązane z lepszą insulinowrażliwością tkanek i mniejszym stężeniem glukozy.

Wwkt* EPA + DHA omega-3 w walce z cukrzycą:

 • oddziałują na geny (np. GLUT1),
 • bezpośrednio wpływają na zwiększenie insulinowrażliwości komórek poprzez receptory (GPR120), zmianę płynności błony, stymulację produkcji adipokin przez komórki tkanki tłuszczowej (adiponektyna, apelina, wisfatyna),
 • poprawiają zdolność komórek mięśniowych, do pobierania glukozy w obecności insuliny – stymulują wydzielanie adiponektyny wpływającej na przemiany glukozy,
 • adiponektyna reguluje przemiany tłuszczowe – jej wzrost powoduje zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej,
 • umożliwiają komórkom tłuszczowym wydzielanie leptyny – hormonu regulującego apetyt (walczy z otyłością).

Wnioski: badania kliniczne z zastosowaniem wwkt* EPA + DHA omega-3 pokazują wymierne korzyści płynące z ich stosowania przez pacjentów z cukrzycą 2 typu.

 
11

  Indeks omega-3

Coraz częściej stosowanym badaniem sprawdzającym wysycenie organizmu wwkt EPA+DHA omega-3 jest Index omega-3. Jest on bardzo pomocny w określeniu kondycji naszego organizmu i czy jest on w stanie skutecznie walczyć z chorobami. Warto wiedzieć jakie potrzeby ma nasz organizm.

Najnowsze badania pokazują, że w populacjach o niskiej zawartości omega-3 w erytrocytach np. w populacji niemieckiej, gdzie indeks omega-3 w erytrocycie = 5% częstość występowania nagłych śmierci sercowych wynosi 150/100 000 osób na rok. W populacjach, w których indeks omega-3 w krwince jest powyżej 9% (np. Japonia) częstość występowania nagłych śmierci sercowych wynosi 7,8/100 000 osób na rok, czyli jest prawie 20 razy niższa.

 
12

  Odporność w kardiologii

Stosowanie fizjologicznie znaczących ilości wwkt* EPA + DHA omega-3 u pacjentów kardiologicznych jest bardzo korzystne dla funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Jednak niesie ze sobą również możliwość osłabiania pewnych typów reakcji odpornościowych, szczególnie tych obejmujących udział limfocytów Th2. W celu przeciwdziałania spadkom odporności wskazane jest zatem, aby pacjent jednocześnie przyjmował fizjologiczne substancje budulcowe układu odpornościowego – skwalen i alkiloglicerole.

Prawidłowo zbudowany z alkilogliceroli i skwalenu układ odpornościowy uruchamia system odpornościowy, który uzupełnia w działaniu system przeciwzapalny dając w ten sposób organizmowi pełną i skuteczną ochronę.

 
13

  Alkiloglicerole

Alkiloglicerole odgrywają ogromną rolę w aktywacji układu immunologicznego, ponieważ są niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu człowieka oraz są naturalne i 100% zgodne z organizmem. Najbogatsze źródła tych niezbędnych organizmowi substancji są dla człowieka niedostępne. Dostarczymy je tylko wtedy, kiedy uzupełnimy naszą dietę żywnością medyczną. Organizm wykorzystując je, działa w pełni swoich możliwości, jest w stanie szybciej wykryć stan zapalny i pojawiającą się chorobę oraz aktywować najsilniejsze systemy obronne (system odpornościowy i przeciwzapalny).

Alkiloglicerole biorą udział w produkcji oraz regulacji aktywności komórek układu immunologicznego: pobudzają hematopoezę, fagocytozę, wzmagają wytwarzanie przeciwciał. Wzrost produkcji PAF zapewniony stałą podażą alkilogliceroli nasila powstawanie (proliferację) i dojrzewanie linii komórek szpiku kostnego, w tym limfocyty, makrofagi, neutrofile, itd.

 
14

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, kw.tł. EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej.

15

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

16

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

17

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

18

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 134,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

19

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

Doradca żywieniowy, biotechnolog medyczny
Maciej Róg

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 12:00-13:30.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
12

Back to Top