KLAUZULA INFORMACYJNA
MARINEX INTERNATIONAL Sp. z o. o.
MARINEX POLSKA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prawnie uzasadnionym interesem do prowadzenia działalności gospodarczej:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) Współadministrator wiodący I:
Marinex International Sp. z o. o. Łódź, 93-446, Placowa 4 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000159418, NIP: 899-18-33-247 e-mail: marinex@marinex.com.pl oraz
Współadministrator II:
Marinex Polska Łódź, 93-446, Placowa 2 Strony zawarły w dniu 25.05.2018 r. umowę o współadministrowaniu w zakresie przetwarzania danych osobowych
Kontakt e-mail: marinex@marinex.com.pl
tel. 042 680-03-33
Cel i podstawa prawna przetwarzania prawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia działalności gospodarczej- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do prowadzenia marketingu produktów i usług – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prawnie uzasadniony interes ADO do wykonania umów oraz prowadzenia sprzedaży produktów, w zakresie których dochodzi do przetwarzania danych, Art. 6 ust. 1 lit b dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Odbiorcy danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem ADO może powierzyć dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, np. biurze rachunkowemu, agencjom marketingowym, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ADO NIE PRZEKAZUJE danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.)
Prawa związane z powierzonymi danymi osobowymi prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, odmowa .podania danych uniemożliwi jej zawarcie.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.