Regulamin Konta Użytkownika MARINEX International

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa „Konto Użytkownika MARINEX International jest udostępniana przez firmę MARINEX International (zwaną dalej MARINEX) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000159418, Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że w pełni zapoznał się z jego treścią i co za tym idzie wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

1. Definicje

 

2. Przedmiot Regulaminu oraz zakres jego obowiązywania

 1. 2.1 Poniższe warunki regulują korzystanie z Konta Portalu użytkownika oraz korzystanie za pośrednictwem Konta z usług udostępnionych przez MARINEX International
 2. 2.2 Konto umożliwia dostęp do zawartości stron do przeglądania, których niezbędny jest proces logowania.
 3. 2.3 Zawartości stron, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta, opisana zostanie w odpowiednich regulaminach. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym  Regulaminem, a regulaminami stron (np. akcji, konkursów, etc.) pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z daną usługą,  mają ustalenia zawarte w regulaminach danych stron. Treść ww. regulaminów dotyczących danych stron jest udostępniana Użytkownikowi w procesie uzyskiwania dostępu do danej strony; regulaminy te są również dostępne na stronach internetowych funkcjonujących w związku z daną stroną.
 4. 2.4 Zawartości stron MARINEX, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta świadczone są przez Administratora, jak i przez podmioty trzecie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy. Konto umożliwia korzystanie zarówno z ww. usług świadczonych przez Administratora, jak i przez podmiot trzeci. Dostawca danej usługi określony jest każdorazowo w jej regulaminie.
 5. 2.5 Dany Użytkownik może założyć tylko jedno konto.

3. Rejestracja

 1. 3.1 Warunkiem założenia Konta jest  przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury jego rejestracji.
 2. 3.2 Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. a) informacje podane przez niego MARINEX International podczas rejestracji są zgodne z prawdą,
  2. b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, przez MARINEX International, w celu związanym z funkcjonowaniem Konta oraz – w przypadku złożenia stosownego  oświadczenia w procesie rejestracji Konta - w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie od MARINEX International i jej partnerów informacji handlowej na podany adres e-mail.
 3. 3.2 Użytkownik, ustawiajac/wysyłając zdjęcie (avatar użytkownika), oświadcza, że ma wszelkie prawa do niego oraz w przypadku zdjęcia osób, że przedstawiają jego samego lub posiada zgodę od osób trzecich na nim zamieszczonych.
 4. 3.3 Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, którym sam może administrować. Konto może być także wykorzystywane we wszystkich innych akcjach prowadzonych przez MARINEX International.
 5. 3.4 Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Odpowiedzialność

 1. 4.1 Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią).
 2. 4.2 W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.
 3. 4.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika.

5. Ważność konta; kasowanie kont Użytkowników

 1. 5.1 Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez Użytkownika.
 2. 5.2 Użytkownik może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie niemożnością dostępu do zawartości stron MARINEX, które wymagają logowania
 3. 5.3 Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:
  1. a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,
  2. b) zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze stron MARINEX przez innych  Użytkowników,
  3. c) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,
  4. d) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin, lub szczegółowe regulaminy usług, o których mowa w pkt. 2. Regulaminu.
 4. 5.4 W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności) MARINEX ma prawo do wykasowania Konta Użytkownika.

6. Ochrona danych

 1. 6.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta Użytkownika.
 2. 6.2 Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę bądź zezwalają na to obowiązujące przepisy.
 3. 6.3 Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. MARINEX International jest administratorem ww. danych osobowych.
 4. 6.4 Udostępnianie danych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy MARINEX International.

7. Reklamacje

 1. 7.1 Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane Administratorowi mailowo na adres webmaster@marinex.com.pl.
 2. 7.2 Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
 3. 7.3 Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

8. Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

 1. 8.1 MARINEX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Podczas logowania do Konta użytkownicy będą informowani o zmianach w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Konta oraz skontaktować się z Administratorem mailowo, na adres wskazany w zakładce „Pomoc”.
 2. 8.2 Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, MARINEX będzie komunikował się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od MARINEX. Jeśli Użytkownik będzie zwracał się do spółki MARINEX powinien podać, do jakiej usługi  i do jakiego Konta Użytkownika się odnosi.
 3. 8.3 Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu  należy kierować na adres webmaster@marinex.com.pl.

9. Dodatkowe regulaminy

 1. 9.1 Uzytkownik akceptując Regulamin, akceptuje również regulaminy dodatkowe z pkt 9.2, 9.3
 2. 9.2 Regulamin PLIKÓW COOKIES
 3. 9.3 Regulamin OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "PODZIEL SIĘ OPINIĄ"