20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Protektyna DX - cząsteczka, która walczy z cukrzycą.

Wyniki ostatnich badań opublikowanych w „Nature Medicine” dowodzą istotnej roli protektyny DX (PDX) w zmniejszaniu insulinooporności, a tym samym w rozwoju cukrzycy typu 2 (White i wsp., 2014).

Nowo odkryta cząsteczka stanowi pochodną kwasu DHA, będąc izomerem (neuro)protektyny D1. Wykazano, że organizm w obecności PDX selektywnie zwiększa wydzielanie interlukiny-6 (IL-6) z komórek mięśni szkieletowych, a tym samym aktywuje ścieżkę sygnalizacyjną dla insuliny w mięśniach i wątrobie. Z danych literaturowych wynika, że IL-6 wpływa na gospodarkę energetyczną organizmu, m.in. regulując poziomu glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych we krwi. W porównaniu do innych cytokin IL-6 uwalniana jest w komórkach mięśni szkieletowych w największych ilościach i jako jedyna pojawia się już w trakcie wysiłku. Mechanizm przeciwcukrzycowego działania organizmu opiera się na aktywacji wątrobowej ścieżki sygnałowej STAT-3 (czynnik transkrypcyjny uczestniczący w utrzymaniu homeostazy energetycznej organizmu; reguluje m.in. wrażliwość tkanek na insulinę i leptynę) oraz hamowaniu ekspresji genów glukoneogenezy (Ppargc1a, Pck1 oraz G6pc), a w efekcie zmniejszeniu glukoneogenezy wątrobowej i obniżeniu stężenia glukozy we krwi.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

W obecności pochodnej DHA następowała zwiększona fosforylacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK; regulator metabolizmu glukozy w mięśniach szkieletowych), prowadząca niezależnie od insuliny do zwiększonego wychwytu glukozy przez mięśnie.

Powyższych rezultatów nie obserwowano u myszy pozbawionych genu kodującego IL-6 („knockout mouse”). Podanie PDX otyłym myszom z cukrzycą tzw. mysi model genetycznie uwarunkowanej cukrzycy typu 2 (myszy db/db) prowadziło do zwiększonej syntezy IL-6 w mięśniach szkieletowych oraz wzrostu stężenia tej cytokiny w osoczu i w konsekwencji do poprawy budowy komórek mięśni szkieletowych. W wyniku odpowiedzi na protektynę zwiększyła się wrażliwość tych komórek na insulinę, co z kolei nie miało wpływu na aktywność prozapalną tkanki tłuszczowej.

Wyniki powyższych badań wyraźnie dowodzą, że dostarczenie odpowiedniego budulca w postaci nnkt EPA+DHA omega-3 umożliwia organizmowi sprawne zarządzanie funkcjami układu odpornościowego człowieka. Przeciwzapalne działanie organizmu w obecności kwasów EPA+DHA omega-3 stanowi kluczowy mechanizm w zmniejszeniu hiperglikemii, zwiększaniu wrażliwości insulinowej organizmu, a tym samym zapobieganiu rozwojowi cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych.

 
  1. White PJ, St-Pierre P, Charbonneau A, Mitchell PL, St-Amand E, Marcotte B, Marette A. Protectin DX alleviates insulin resistance by activating a myokine-liver glucoregulatory axis. Nat Med. 2014, 20(6):664-9.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.