20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

300 mg koenzymu Q10 obniża o 50% chorobowość i śmiertelność w przewlekłej niewydolności serca. Wyniki z badań Q-SYMBIO.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Dysfunkcja bioenergetyczna i przede wszystkim niedobór energii mięśnia sercowego może być dominantą niewydolności mięśnia sercowego. Dlatego w ostatnich badaniach opisanych w European Journal of Heart Failure skierowano uwagę na wsparcie metabolizmu mięśnia sercowego. Wykazano, że poziom tkankowy niezbędnego składnika łańcucha oddechowego – koenzymu Q10 jest odwrotnie proporcjonalny do stopnia niewydolności mięśnia sercowego.

Chorych z niewydolnością mięśnia sercowego  w New York Heart Association (NYHA), klasy III lub IV, którzy otrzymywali bieżące terapię farmakologiczną przydzielano losowo do równoległych grup: placebo oraz  do grupy CoQ10 100 mg trzy razy na dobę (300mg). w sumie w 2 letniej obserwacji uczestniczyło 420 pacjentów, 202 w grupie 300mg koenzymu Q10 i 218 w grupie placebo.

Badano wpływ koenzymu Q10 na objawy u pacjentów, możliwości funkcjonalne i status biomarkera NT-proBNT oraz obserwowano w długim okresie czasu ponowną zachorowalność oraz śmiertelność.

Głównym długoterminowym punktem końcowym był czas do pierwszego MACE (niekorzystne zdarzenie sercowo-naczyniowe), w tym nieplanowanej hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca, zgonu sercowo-naczyniowego, pilnej transplantacji serca i wsparcia mechanicznego.

Wyniki:
Po 3 miesiącach badania w grupie CoQ10 wystąpiła tendencja do zmniejszenia poziomu NT-proBNP. Po 2 latach nastąpiła istotna poprawa klasy NYHA w grupie CoQ10 (p = 0,047). Główny punkt końcowy był osiągnięty przez 29 pacjentów w grupie CoQ10, w porównaniu z 55 pacjentami w grupie otrzymującej placebo (14 procent vs 25 procent; współczynnik ryzyka CoQ10 vs placebo: 2,0 (95% CI: 1.3-3.2), p = 0,003).

Pacjenci przyjmujący koenzym Q10 mieli znacząco niższą śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (p=0.02)i w mniejszym stopniu występowały u nich hospitalizacje(p=0.05). Śmiertelność z różnych przyczyn była również niższa w grupie koenzymu Q10 18 pacjentów vs. 36 pacjentów w grupie placebo. w grupie koenzymu Q10 wystąpiło również mniej wydarzeń niepożądanych w porównaniu z grupą placebo (p=0,073).

Podsumowanie:
Badanie Q-SYMBIO jest pierwszym badaniem podwójnej ślepej próby sprawdzającym czy suplementacja koenzymem Q10 może poprawić przeżycie w przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego. Pacjenci z grupy koenzymu Q10 mieli mniej hospitalizacji z powodu nasilenia niewydolności mięśnia sercowego oraz niższą śmiertelność co może oznaczać znaczną poprawę funkcji serca. Stosowanie koenzymu Q10 było bezpieczne i powodowało spadek śmiertelności z powodu wszystkich przyczyn. Dlatego koenzym Q10 w dawce 300 mg dziennie należy traktować jako niezbędny składnik żywienia w trakcie terapii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

 
  1. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure. Results from the Q-SYMBIO study. SA Mortensen, a Kumar, P Dollineret al. European Journal of Heart Failure ( 2013 ) 15 ( S1 ), S20
 
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.